ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invading

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invading*, -invading-

invading ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invading (adj.) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี Syn. attacking Ops. defensive

invading ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵入軍[しんにゅうぐん, shinnyuugun] (n) invading army
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invading
Back to top