ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lawbreaker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lawbreaker*, -lawbreaker-

lawbreaker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lawbreaker (n.) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย See also: ผู้กระทำผิดกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
English-Thai: Nontri Dictionary
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you should ask Ser Davos how much mercy I show to lawbreakers.บางทีเจ้าควรลองถามเซอร์ดาวอสดูนะ ว่าข้าเมตตาคนที่

lawbreaker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
违章者[wéi zhāng zhě, ㄨㄟˊ ㄓㄤ ㄓㄜˇ, 违章者 / 違章者] violator; lawbreaker

lawbreaker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法者[いほうしゃ, ihousha] (n) lawbreaker

lawbreaker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย[n. exp.] (phū fāfeūn ) EN: lawbreaker FR:
ผู้ร้าย[n.] (phūrāi) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain ; thug FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lawbreaker
Back to top