ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bomb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bomb*, -bomb-

bomb ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bomb (vi.) ทิ้งระเบิดทำลาย Syn. blow up
bomb (vt.) ทิ้งระเบิดทำลาย Syn. blow up
bomb (n.) ระเบิด See also: ลูกระเบิด Syn. explosive
bomb (n.) คนเยี่ยมยอด (คำสแลง) See also: สิ่งของที่เยี่ยมยอด (ภาษาสแลง)
bomb out (phrv.) ระเบิดทำให้ไร้ที่อยู่อาศัย
bomb up (phrv.) ลำเลียงระเบิด See also: ขนระเบิด, บรรทุกระเบิด
bombard (vt.) โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม Syn. assail, attack
bombard (vt.) ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่ Syn. assail
bombard with (phrv.) กระหน่ำด้วย (สิ่งทำลายสูง) See also: โจมตีด้วย (สิ่งที่ส่งทำลายสูง)
bombard with (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ
bombardier (n.) ปืนใหญ่
bombardment (n.) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง Syn. attack
bombast (n.) คำพูดยาวๆที่พูดเพื่อเอาใจคนอื่น Syn. pomposity
bombastic (adj.) กังวานชัด See also: ก้องกังวาน
bombastic (adj.) เชิงสำนวนโวหาร Syn. oratorical, eloquent
bombastic (adj.) โอ้อวด
bomber (n.) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombing (n.) การทิ้งระเบิด
bombshell (n.) ลูกระเบิด Syn. shell
bombshell (n.) ข่าวไม่ค่อยดีที่ได้รับรู้อย่างปัจจุบันทันด่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
bomb carriern. เครื่องบินทิ้งระเบิด
bomb hatchn. ประตูห้องระเบิด
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombay(บอม'เบย์) n. เมืองท่าของอินเดีย
bombshelln. ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ,ผู้ที่น่าตกใจกลัว
bombsightn. เครื่องเล็งเป้าการยิงหรือทิ้งระเบิด
English-Thai: Nontri Dictionary
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด
bombshell(n) ลูกระเบิด,สิ่งที่น่าตกใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bombastสำนวนฟุ้งเฟื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bomb Calorimetersบอมบ์แคลอรีมิเตอร์,บอมบ์แคลอริมิเตอร์ [การแพทย์]
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombing, Aerialการทิ้งระเบิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบิด (n.) bomb
วางระเบิด (v.) bomb See also: explode a bomb, drop a bomb
วางระเบิด (v.) bomb See also: explode a bomb, drop a bomb
ถล่ม (v.) bombard See also: crush Syn. กระหน่ำ, โจมตี
โจมตี (v.) bombard See also: crush Syn. กระหน่ำ
โซรมศัสตราวุธ (v.) bombard
waxwing (n.) นกตระกูล Bombycilla See also: อาศัยอยู่แถบทางเหนือ กินผลไม้เป็นอาหาร
ระเบิดขวด (n.) bottle bomb
ระเบิดทำลาย (n.) demolition bomb See also: dynamite, high - explosive bomb
ระเบิดน้ำตา (n.) tear-gas bomb See also: tear bomb
ระเบิดนิวเคลียร์ (n.) nuclear bomb
ระเบิดปรมาณู (n.) atomic bomb See also: A - bomb
ระเบิดเพลิง (n.) incendiary bomb See also: fire bomb
ระเบิดเวลา (n.) time bomb
ระเบิดไฮโดรเจน (n.) hydrogen bomb See also: H - bomb
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And my aeroplanes will bomb your artillery like that!และฉันจะทิ้งระเบิด ใส่ปืนใหญ่ของแกซะ
The Bomb is a holy weapon of peace.หัวรบเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เเห่งสันติภาพ
Is that bomb out there... is that an illusion?หัวรบข้างนอกนั่นเป็นภาพลวงตารึ
The heavens declare the glory of the Bomb and the firmament showeth His handiwork.สวรรค์เเซ่ซ้องความเกรียงไกรของหัวรบ เเละการประทานจากหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า
Glory be to the Bomb and to the Holy Fallout, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end, amen.สาธุการต่อหัวรบ เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ เพี่อการเริ่มต้นใหม
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา
They weren't satisfied with a bomb that could knock out a city.พวกเขาไม่พอใจ กับระเบิดที่ล้างเมีองได้
Because our bomb mission had been so secret no distress signal had been sent.เพราะภารกิจทิ้งระเบิดเราลับมาก... เลยไม่มีการส่งสัญญาณเตือน
The Americans dropped an awful bomb on Japan.ชาวอเมริกันทิ้งระเบ- ิดอันยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น
This bomb is called the atomic bomb. - You don't say!ระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดปรมาณู คุณไม่ได้พูด!
No bomb has ever brought happiness.ไม่มีระเบิดทำให้ความสุขได้
It doesn't look like a bomb explosion, so we think it was him.มันดูไม่เหมือนระเบิดอะตอม ดังนั้นเราคิดว่าเป็นฝีมือของเขา

bomb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, 狂轰滥炸 / 狂轟濫炸] bomb indiscriminately
子母炮弹[zǐ mǔ pào dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, 子母炮弹 / 子母炮彈] artillery cluster bomb
原子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, 原子弹 / 原子彈] atom bomb
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 嘐] boastful; bombastic
小弹[xiǎo dàn, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄢˋ, 小弹 / 小彈] bomblet (of cluster bomb)
炸弹[zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 炸弹 / 炸彈] bomb
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, 轰击 / 轟擊] bombard
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, 轰炸机 / 轟炸機] bomber (aircraft)
榴霰弹[liú sǎn dàn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, 榴霰弹 / 榴霰彈] canister shot; cluster bomb; shrapnel shell
汽车炸弹[qì chē zhà dàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 汽车炸弹 / 汽車炸彈] car bomb
汽车炸弹事件[qì chē zhà dàn shì jiàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 汽车炸弹事件 / 汽車炸彈事件] car bombing
子母炸弹[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 子母炸弹 / 子母炸彈] cluster bomb
集束炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 集束炸弹 / 集束炸彈] cluster bomb
[hōng, ㄏㄨㄥ, 轰 / 轟] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb)
裂变炸弹[liè biàn zhà dàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 裂变炸弹 / 裂變炸彈] fission bomb
氢弹[qīng dàn, ㄑㄧㄥ ㄉㄢˋ, 氢弹 / 氫彈] H-bomb; hydrogen bomb
内爆法原子弹[nèi bào fǎ yuán zǐ dàn, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, 内爆法原子弹 / 內爆法原子彈] implosion atomic bomb
爆缩型核武器[bào suō xíng hé wǔ qì, ㄅㄠˋ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 爆缩型核武器 / 爆縮型核武器] implosion bomb
逻辑炸弹[luó jí zhà dàn, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 逻辑炸弹 / 邏輯炸彈] logic bomb
孟买[Mèng mǎi, ㄇㄥˋ ㄇㄞˇ, 孟买 / 孟買] Mumbai (formerly Bombay)
中子弹[zhōng zǐ dàn, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄉㄢˋ, 中子弹 / 中子彈] neutron bomb
核轰炸[hé hōng zhà, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ, 核轰炸 / 核轟炸] nuclear bomb
核轰炸机[hé hōng zhà jī, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, 核轰炸机 / 核轟炸機] nuclear bomber (aircraft)
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, 母弹 / 母彈] parent shell (of a cluster bomb)
战略轰炸机[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 hong1 zha4 ji1, 战略轰炸机 / 戰略轟炸機] strategic bomber
自杀式汽车炸弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 自杀式汽车炸弹袭击事件 / 自殺式汽車炸彈襲擊事件] suicide car bombing
自杀式爆炸[zì shā shì bào zhà, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 自杀式爆炸 / 自殺式爆炸] suicide bombing
自杀炸弹杀手[zì shā zhà dàn shā shǒu, ㄗˋ ㄕㄚ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕㄚ ㄕㄡˇ, 自杀炸弹杀手 / 自殺炸彈殺手] suicide bomber
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, 催泪弹 / 催淚彈] tear bomb; tear-gas grenade
定时炸弹[dìng shí zhà dàn, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 定时炸弹 / 定時炸彈] time bomb
时炸弹[shí zhà dàn, ㄕˊ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, 时炸弹 / 時炸彈] time bomb

bomb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス弾[ガスだん, gasu dan] (n) gas bomb
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb
コバルト爆弾[コバルトばくだん, kobaruto bakudan] (n) cobalt bomb
スマート爆弾[スマートばくだん, suma-to bakudan] (n) smart bomb
ダーティーボム;ダーティー・ボム[, da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb
ナパーム弾[ナパームだん, napa-mu dan] (n) napalm bomb
ピカドン;ぴかどん[, pikadon ; pikadon] (n) (col) atomic bomb
プルトニウム爆弾[プルトニウムばくだん, purutoniumu bakudan] (n) plutonium bomb
メガトン爆弾[メガトンばくだん, megaton bakudan] (n) megaton bomb
リチウム爆弾[リチウムばくだん, richiumu bakudan] (n) lithium bomb
原爆犠牲者[げんばくぎせいしゃ, genbakugiseisha] (n) atomic bomb victim
反陽子爆弾[はんようしばくだん, hanyoushibakudan] (n) antiproton bomb
失敗作[しっぱいさく, shippaisaku] (n) failed creative work; flop; dud; bomb
待避壕[たいひごう, taihigou] (n) bomb shelter; dugout; trench
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb
核シェルター[かくシェルター, kaku shieruta-] (n) nuclear bomb shelter
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P)
爆死[ばくし, bakushi] (n,vs) bomb victim; atomic bomb victim
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] (n) atomic bomb victim; bomb victim
被爆者援護法[ひばくしゃえんごほう, hibakushaengohou] (n) Atomic Bomb Victims' Relief Law (1995)
防空壕[ぼうくうごう, boukuugou] (n) air-raid shelter; bomb shelter
高性能爆弾[こうせいのうばくだん, kouseinoubakudan] (n) high-explosive bomb
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber
インド綿の木[インドわたのき;インドワタノキ, indo watanoki ; indowatanoki] (n) (uk) (obsc) (See パンヤの木) Indian silk-cotton tree (Bombax ceiba)
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber
ドットボム[, dottobomu] (n) dot-bomb
バオバブ[, baobabu] (n) baobab (Bombacaceae)
パンヤの木[パンヤのき, panya noki] (n) red silk-cotton tree (Bombax ceiba); Indian silk-cotton tree
ピカ[, pika] (n) (1) pica (eating disorder); (2) (abbr) (col) (See ピカドン) A-Bomb
ボンベイブラッド[, bonbeiburaddo] (n) Bombay blood; (P)
三井寺歩行虫;三井寺芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle)
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured
原子爆弾[げんしばくだん, genshibakudan] (n,adj-no) (See 原爆) atomic bomb; A-bomb
原爆[げんばく, genbaku] (n) (abbr) (See 原子爆弾) atomic bomb; A-bomb; (P)
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
大風呂敷を広げる[おおぶろしきをひろげる, ooburoshikiwohirogeru] (exp,v1) to talk big; to be bombastic
屁っ放り虫[へっぴりむし;ヘッピリムシ, heppirimushi ; heppirimushi] (n) (1) (uk) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug

bomb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กู้ระเบิด[v. exp.] (kū raboēt) EN: dismantle a bomb FR:
ลูกระเบิด[n. exp.] (lūk raboēt) EN: grenade ; bomb ; mine FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
ระเบิด[n.] (raboēt) EN: bomb FR: bombe [f]
ระเบิดไฮโดรเจน[n. exp.] (raboēt haid) EN: hydrogen bomb ; H-bomb ; thermonuclear weapon FR: bombe à hydrogène [f] ; bombe H [f] ; bombe thermonucléaire [f]
ระเบิดเคมี[n. exp.] (raboēt khēm) EN: chemical bomb ; chemical weapon FR:
ระเบิดขวด[n. exp.] (raboēt khūa) EN: bottle bomb FR:
ระเบิดนาปาล์ม[n. exp.] (raboēt nāpā) EN: napalm bomb FR: bombe au napalm [f]
ระเบิดนิวตรอน[n. exp.] (raboēt niut) EN: neutron bomb FR: bombe à neutrons [f]
ระเบิดปรมาณู[n. exp.] (raboēt para) EN: atomic bomb FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]
ระเบิดพลีชีพ[n. exp.] (raboēt phli) EN: suicide bomb FR:
ระเบิดเพลิง[n. exp.] (raboēt phlo) EN: incendiary bomb ; fire bomb FR:
ระเบิดปิงปอง[n. exp.] (raboēt ping) EN: ping pong bomb FR:
ระเบิดทำลาย[n. exp.] (raboēt tham) EN: high-explosive bomb FR:
ระเบิดเวลา[v. exp.] (raboēt wēlā) EN: time bomb FR:
ทิ้งลูกระเบิด[v.] (thing lūk r) EN: bomb FR: bombarder
ทิ้งระเบิด[v. exp.] (thing raboē) EN: bombard ; drop a bomb ; bomb FR: bombarder ; larguer des bombes ; pilonner
วางระเบิด[v. exp.] (wāng raboēt) EN: plant a bomb ; plant an explosive FR: poser une bombe
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved FR: courbé ; bombé
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay FR: Bombay
บอมเบย์[n. prop.] (Bømbē) EN: Bombay cat ; Bombay FR: Bombay
ฉิมพลี[n.] (chimphalī) EN: Bombax ceiba FR: Bombax ceiba
ด้วงงวงพุทรา[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Jujube Weevil ; Bombardier Beetle FR:
ฝนเหล็ก[n. exp.] (fon lek) EN: rain of bombs FR:
เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย[n. exp.] (hēt raboēt ) EN: suicide bombing FR:
แก๊งวางระเบิด[n. exp.] (kaeng wāng ) EN: gang of bombers FR:
ขี้ตด[n.] (khītot) EN: Bombardier beetles FR:
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin) EN: bomber (airplane) FR: bombardier [m]
ไหม[n.] (mai) EN: Bombyx mori FR: Bombyx mori
แมลงตด[n. exp.] (malaēng tot) EN: Bombardier beetles FR:
มุมไบ[n. prop.] (Mumbai) EN: Mumbai FR: Bombay
ง้าว[n.] (ngāo) EN: Bombax anceps FR: Bombax anceps
งิ้ว[n.] (ngiu = ngiū) EN: Bombax FR: Bombax
งิ้ว[n.] (ngiu = ngiū) EN: cotton tree ; red silk-cotton ; red cotton tree ; Bombax ceiba FR: cotonnier rouge [m] ; Bombax ceiba
งิ้วป่า[n. exp.] (ngiu pā = n) EN: Bombax anceps FR: Bombax anceps
นกกระติ๊ดแดง[n. exp.] (nok kratit ) EN: Red Avadavat ; Red Munia ; Strawberry Finch ; Amandava amandava FR: Bengali rouge [m] ; Bengali de Bombay [m] ; Bengali moucheté [m] ; Bengali de l’Inde [m] ; Bengali royal [m] ; Bengali amandava [m] ; Ventre-orange [m] ; Amandava amandava
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ปาระเบิด[v. exp.] (pā raboēt) EN: FR: jeter une bombe
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray paint ; paint FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe

bomb ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegerbombe {f} [mil.]aircraft bomb
Brandbombe {f} [mil.]incendiary bomb
Splitterbombe {f} [mil.]cluster bomb
Eisbombe {f}ice cream bomb
Wasserstoffbombe {f} [mil.]fusion bomb; hydrogen bomb
Sprengbombe {f} [mil.]high explosive bomb
intelligent {adj} | intelligente Bombesmart | smart bomb
Plastikbombe {f} [mil.]plastic bomb
Atombombe {f} [mil.] | Atombomben
Minenbombe {f}; große Bombe
Seidenschwanz {m} [ornith.]Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)
Bombastik {f}bombast
Bombe {f} [mil.] | Bomben
Bombenabwurf {m} [mil.]bombing
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare
Bombenangriff {m}; Bombardement
Bombenerfolg {m} | Bombenerfolge
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory
Bombenräumung {f} [mil.]bomb disposal
Bombenräumtrupp {m} [mil.]bomb disposal unit
Bombenschacht {m} [mil.]bomb bay
schwülstig {adv}bombastically
Bomber {m} [mil.] | Bomber
Fliegerjacke {f}bomber jacket
Flächenbombadierung {f} [mil.]carpet bombing
Kaskadenbombenwurf {m} [mil.]cascade bombing
Wasserbombe {f}; Unterwasserbombe
Elektronenbeschuss {m}electron bombardment
Jagdbomber {m} [mil.]fighter bomber
Gasbombe {f} [mil.] | Gasbomben
Granatwerfer {m}bombthrower
Ionenbeschuss {m}ion bombardment; ion irradiation
Sexbombe {f} | Sexbomben
Tarnkappenbomber {m} [mil.]Stealth bomber
Stinkbombe {f} | Stinkbomben
Zeitbombe {f} | Zeitbomben

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bomb
Back to top