ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beleaguer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beleaguer*, -beleaguer-

beleaguer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beleaguer (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี
beleaguered (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก
English-Thai: HOPE Dictionary
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
English-Thai: Nontri Dictionary
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The price this beleaguered country paid for World Bank loans was the privatization of the state oil industry and its airline, railroad, electric and phone companies.ราคาที่ประเทศจนตรอกนี้ต้องจ่าย ให้การได้เงินกู้จากธนาคารโลก คือการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำมันของรัฐ
"I tell myself this is the only means by which our family can survive the conditions on this beleaguered island."ข้าบอกกับตัวเองว่า มันเป็นหนทางเดียว ที่จะปกป้องครอบครัวข้าให้ปลอดภัย... ...จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บนเกาะที่ถูกล้อมแห่งนี้
Beleaguered gnomes hurry to and fro with glasses of mead for the thirsty elves.พวกโนมติดอาวุธรีบยกแก้วที่ใส่เหล้าน้ำผึ้ง ไปให้ภูติน้อยที่กำลังกระหายน้ำ
GOODWIN ON SPEAKER: Captain Colter Stevens, this is Beleaguered Castle.ผู้การคอลเตอร์ สตีเว่น นี่ Beleaguered Castle
Captain Colter Stevens, this is Beleaguered Castle.ผู้การคอลเตอร์ สตีเว่น นี่คือ Beleaguered Castle
You're with Beleaguered Castle. Are you functional?คุณอยู่กับ "Beleaguered Castle" คุณปกติดีมั้ย?
You're with Beleaguered Castle.คุณอยู่กับ Beleaguered Castle
What is Beleaguered Castle?อะไรคือ "beleaguered castle"
Captain Stevens, this is Beleaguered Castle. Do you copy? Please respond.ผู้กองสตีเว่น นี่คือ เบอร์ลีกเกอร์เรด คาสเซิล/ตอบด้วย
You're with Operation Beleaguered Castle. You're safe.คุณกำลังปฏิบัติการ Beleaguered Castle คุณปลอดภัย
Captain, this is Beleaguered Castle. Acknowledge transmission.ผู้การ นี่คือ Beleaguered Castle ได้ยินแล้วตอบด้วย
Captain Stevens, this is Beleaguered Castle. Acknowledge transmission.ผู้การ Stevens นี่คือ Beleaguered Castle ได้ยินแล้วตอบด้วย

beleaguer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 围城 / 圍城] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beleaguer
Back to top