ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reprimand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reprimand*, -reprimand-

reprimand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reprimand (vt.) ตำหนิ See also: ว่ากล่าว, ดด่า, ประณาม Syn. blame, rebuke, scold
reprimand (n.) การตำหนิ See also: การติเตียน, การกล่าวหา, การประณาม Syn. blame, rebuke
reprimand for (phrv.) ต่อว่า / ดุด่าอย่างเป็นทางการ Syn. tell off
English-Thai: HOPE Dictionary
reprimand(เรพริมานดฺ') vt.,n. (การ) ประณาม,กล่าวหาอย่างรุนแรง, See also: reprimander n. reprimandingly adv., Syn. condemnation,censure
English-Thai: Nontri Dictionary
reprimand(n) การตำหนิ,การดุว่า,การประณาม,การกล่าวหา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reprimandการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนิ (v.) reprimand See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน Ops. ชมเชย, ยกย่อง
ตำหนิติเตียน (v.) reprimand See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว Ops. สรรเสริญ, ชมเชย
ว่าขาน (v.) reprimand See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold Syn. ต่อว่า Ops. ชมเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You--you've certainly earned a-a reprimand for your unbelievably destructive tactical error.เธอ เธอเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเธอได้รู้เรื่องราวพวกนั้น แต่ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอทำด้วยวิธีที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าเป็นไปได้เลย
I want them brought in dead, not alive, and I will reprimand any officer who shows the least mercy to a criminal;ฉันต้องการให้ทุกคนถูกจับตาย ไม่ใช่จับเป็น ใครก็ตามที่แสดงความเมตตา กับอาชญากรจะได้รับการลงโทษ
It's a teacher's duty to reprimand her students when they've done wrong.ครูมีหน้าที่ว่ากล่าวนักเรียนที่กระทำความผิด
Well, I am too exhausted to even reprimand your insubordination.เอาล่ะ ฉันเหนื่อยเกินกว่า ที่จะมาต่อว่าเธอที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของฉัน
I'm not here to reprimand you.ตาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะตำหนิหลาน
If he does wrong, please do not spare him but reprimand him.ถ้าเขากระทำผิด โปรดอย่าทรงเกรงพระทัย และทรงตำหนิด้วย พ่ะย่ะค่ะ
There's no need to reprimand the help. Louis invited me in.เขาไม่ว่าหรอก หลุยส์เชิญผมมาเอง
Captain gave me a desk-drawer reprimand and two days swabbing the deck.กัปตันเรียกผมเข้าไปตำหนิ และให้ทำความสะอาดดาดฟ้าเรือสองวัน
Landman been Has he had a reprimand?ค่ำคืนที่แปลกประหลาด ได้ข้อมูลจากห้องดับจิตบ้างมั้ย โอเค ฉันเช็คตามโรงพยาบาล สุสาน
Is it that crazy and reprimanding that I want to be in an orchestra once in my life?มันบ้าหรือน่าตำหนิมากรึไง กับแค่เรื่องฉันอยากเล่นออเคสตร้าแค่ครั้งเดียวในชีวิต
I'll have you reprimanded before the Superintendent.คุณจะถูกชั้นตำหนิก่อนที่ชั้น จะรายงานเบื้องบนนะ
I will be only reprimanded for copying his song.ฉันมีแต่จะถูกกล่าวหาว่าลอกเพลงเขา

reprimand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, 斥] blame; reprove; reprimand

reprimand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
耳が痛い[みみがいたい, mimigaitai] (exp,adj-i) (See 耳の痛い真実) (e.g. of a reprimand) being painfully-true; striking home
訓告[くんこく, kunkoku] (n,vs) reprimand; admonition

reprimand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure ; reprimand ; admonish ; scold ; severely criticize FR: critiquer ; condamner ; reprocher
ด่าว่า[v. exp.] (dā wā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach ; berate FR: injurier ; insulter ; vitupérer ; agonir (r.)
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
การตำหนิโทษ[n. exp.] (kān tamni t) EN: reprimand FR:
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
ประณาม[v.] (pranām) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke FR: condamner ; désapprouver ; blâmer
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach FR: prévenir ; mettre en garde ; avertir ; conseiller ; recommander ; rappeler ; exhorter
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise ; critisize (Am.) ; berate ; speak in an angry way ; criticise in an angry way ; censure FR: blâmer ; réprimander ; critiquer vertement ; reprocher (à) ; faire des reproches à ; attaquer ; s'attaquer à
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)
ติ[v.] (ti) EN: criticize ; condemn ; censure ; reprimand FR: blâmer ; réprouver ; critiquer ; reprocher
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse ; have an argument ; have an altercation FR: gronder ; réprimander
ดุว่า[v.] (duwā) EN: castigate FR: gronder ; réprimander
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ว่ากล่าว[v.] (wāklāo) EN: admonish FR: réprimander ; admonester ; morigéner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reprimand
Back to top