ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assailing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assailing*, -assailing-

assailing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誅伐[ちゅうばつ, chuubatsu] (n,vs) assailing criminals

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assailing
Back to top