ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trespasser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trespasser*, -trespasser-

trespasser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trespasser (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider Ops. defender
trespasser (n.) คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง Syn. intruder
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บุกรุก (n.) trespasser See also: invader, intruder, interloper

trespasser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵害者[しんがいしゃ, shingaisha] (n) invader; trespasser
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider

trespasser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บุกรุก[n. exp.] (phū bukruk) EN: trespasser FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trespasser
Back to top