ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defender*, -defender-

defender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defender (n.) นักต่อสู้ See also: นักสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ การทำงาน หลักการ), คนที่ต่อสู้เพื่อป้องกัน (คน การกระทำ หลักการ) Syn. fighter, hero, paladin, protector
defender (n.) ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล See also: การ์ด Syn. protector
defender (n.) ผู้เสนอ See also: ผู้สนับสนุน Syn. advocate, enthusiast
defender (n.) ผู้ปกป้อง See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ Syn. guardian, sponsor, safeguard
defenders (n.) กองทหารรักษาการณ์ See also: ป้อมปราการ Syn. militia
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้พิทักษ์ (n.) defender See also: guard, protector Syn. ผู้รักษา
ศรัณยู (n.) defender See also: backer, patron, supporter, protector, guardian

defender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 辩护人 / 辯護人] defender; defending counsel
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, 辩护士 / 辯護士] defender; apologist
防守者[fáng shǒu zhě, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, 防守者] defender
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, 卫士 / 衛士] guardian; defender

defender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer)
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender
弁護者[べんごしゃ, bengosha] (n) proponent; defender; advocate
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer

defender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายรับ[n. exp.] (fāi rap) EN: defender FR:
กองหลัง[n.] (kønglang) EN: back ; defender FR: arrière [m] ; défenseur [m] ; back [m] (anglic.)
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ศาสนูปถัมภก[n.] (sāsanūpatha) EN: defender of the faith FR:
ศาสนูปถัมภก[n.] (sātsanūpath) EN: defender of the faith FR:
รั้วของชาติ[n. exp.] (rūa khøng c) EN: defenders of the nation FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defender
Back to top