ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raider*, -raider-

raider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raider (n.) ผู้เข้าจู่โจมทันที Syn. plunderer, invader, commando
English-Thai: Nontri Dictionary
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"What are you, brain-dead from talking to too many Raider fans?คุณสมองตายรึไง คุยกับ แฟนๆไรเดอร์มากไปมั้ง
So, Raider One, at some point, we got to go over this whole "getting married" thing.นักบิดหนึ่ง, อยู่ที่ไหนสักที่นึง ต้องผ่าน "งานแต่ง" นี่ไปให้ได้
Agent Rossi, can you confirm the rumors that the Womb Raider disembowels his victims?เจ้าหน้าที่รอสซี่ คุณยืนยันข่าวลือที่ว่า วูมบ์เรเดอร์เอาเครื่องใน ของเหยื่อออกมาได้ไหมคะ
Womb Raider is a name that you gave him.วูมบ์เรเดอร์คือชื่อที่พวกคุณตั้งให้เขา
Raider One, make a left at the top of the stairs.นักบิดหนึ่ง, บันไดขั้นบนสุดทางซ้าย
Raider One, you're clear. Move!นักบิดหนึ่ง, ทางสะดวก, ไป!
And the Oakland Raidersและทั้งทีมฟุตบอลโอ๊กแลนด์ไรเดอร์
We still got to see the new "Raiders" movie.เรายังไม่ได้ดูอินเดียน่าโจนส์ ภาคใหม่กันเลย
When I was a boy, my village was attacked by raiders from the northern plains.ตอนที่ผมเป็นเด็ก หมู่บ้านของผมถูกพวกโจรป่าจากทางเหนือบุกเข้ามา
It was Frankish raiders. Sure enough!มันเป็นพวกแฟรงคิช ข้ามั่นใจ!
His parents were killed by raiders a year ago.พ่อแม่เขาถูกฆ่าโดยผู้บุกรุกเมื่อปีก่อน
From simple barbarian raiders.จากคนป่าเถื่อนกระจอก ๆ

raider ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, 古墓丽影 / 古墓麗影] Tomb Raider

raider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider

raider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รุกราน[n. exp.] (phū rukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
ช่วยเหลือกัน[v. exp.] (chūayleūa k) EN: FR: s'entraider ; s'aider mutuellement
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: come down to help ; ask the help of friends and neighbours for special work ; pitch in and help FR: s'entraider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raider
Back to top