ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thick*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thick, -thick-

*thick* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay it on thick (idm.) กล่าวเกินจริง
The plot thickens (idm.) เรื่องเข้มข้นขึ้น See also: เรื่องน่าสนใจขึ้น, เรื่องซับซ้อนขึ้นแล้ว
thick (adj.) หนา Ops. slim, thin
thick (adj.) หนาแน่น See also: เบียดกัน, ดก Syn. dense, solid Ops. slim, thin
thick (adj.) หนาทึบ See also: ยากที่จะมองผ่านไปได้ Syn. dense Ops. thin
thick (adj.) ที่ไม่ชัดเจน See also: (เสียง) ห้าว, พร่า Syn. obstructed Ops. clear
thick (adj.) เหนียว See also: ข้น Syn. viscous Ops. watery
thick (adj.) ที่เด่นชัด See also: ที่สังเกตได้ง่าย Syn. pronounced
thick (adj.) โง่ See also: ทึ่ม, งี่เง่า Syn. dull, foolish Ops. clever
thick (adj.) สนิทสนม See also: ใกล้ชิด, ชิด, สนิทสนม, เป็นกันเอง Syn. close, intimate
thick (adv.) อย่างหนา
thick (n.) ส่วนที่หนาแน่นที่สุด
thick (n.) ส่วนที่ลึก หนาหรือกว้างที่สุด
thick and fast (idm.) จำนวนมากและเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
thick as a brick (sl.) งี่เง่ามาก
thick as pigshit (sl.) งี่เง่ามาก
thick as two short planks (sl.) งี่เง่ามาก
thick growth (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. shrubs, bushes
thick-skinned (idm.) ไม่อ่อนไหวง่าย See also: ไม่หงุดหงิดง่าย, มั่นคง
thick-skinned (adj.) ที่ไม่แยแส See also: ที่ไม่สนใจใยดี, เฉยเมย Syn. hardened, unfeeling, indifferent
thick-skulled (adj.) ที่หัวทื่อ See also: งี่เง่า, โง่ Syn. dense, dull
thick-witted (adj.) โง่ See also: เง่า, ทึ่ม Syn. dull, idiotic, fatheaded
thicken (vt.) ทำให้หนาขึ้น Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick Ops. thaw, weaken
thicken (vi.) หนาขึ้น See also: หนาแน่นขึ้น Syn. solidify, freeze, clot, congeal, thick Ops. thaw, weaken
thicken up (phrv.) หนาขึ้น See also: หนาขึ้น
thickener (n.) สารเพิ่มความเข้มข้นของของเหลว
thickening (n.) การทำให้เข้มข้นขึ้น See also: การทำให้หนาแน่นขึ้น Syn. coagualtion
thicket (n.) หมู่ไม้หรือพุ่มไม้ที่ขึ้นหนาแน่น Syn. copse, bush, shrubbery
thickhead (n.) คนทึ่ม See also: คนโง่
thickheaded (adj.) โง่ Syn. dull, stupid Ops. clever
thickness (n.) ความหนา Syn. density, compactness, solidity Ops. thinness, slimness
thickness (n.) ชั้นของวัตถุ
thicko (sl.) คนโง่
thickset (adj.) หนาทึบ See also: แน่นหนา Syn. stout, stubby
English-Thai: HOPE Dictionary
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
thick-skinned(ธิค'สคินดฺ) adj. หนังหนา,ผิวหนา,หน้าด้าน,ไม่สนใจไยดี., Syn. callous,dull
thick-skulled(ธิค'สคัลดฺ) adj. โง่,เง่า,ทึ่ม
thick-witted(ธิค'วิททิด) adj. โง่,เง่า,ทึ่ม., See also: thick-wittedness n., Syn. stuipd
thicken(ธิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นหนาขึ้น,ทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้นขึ้น
thickening(ธิค'คะนิง) n. การทำให้หรือกลายเป็นเข้มข้น,ส่วนที่เข้มข้น,ส่วนหนา,ส่วนบวม,ตัวทำให้เข้มข้นขึ้นหรือหนา
thicket(ธิค'คิท) n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา,กลุ่มต้นไม้ที่อยู่กันแน่นหนา, Syn. shrubbery
thickheaded(ธิค'เฮดดิด) adj. (สัตว์) มีหัวใหญ่,ทึ่ม,โง่,เง่า., See also: thickheadedness n.
thickness(ธิค'นิส) n. ความหนา,ส่วนหนา
thickset(ธิค'เซท') adj. หนาทึบ,แน่นหนา,อัดแน่น,หยาบ,กำยำ. n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา
English-Thai: Nontri Dictionary
thick(adj) หนา,แน่น,ทึบ,ข้น,มัว,ขุ่น,ทึ่ม,โง่
thicken(vi) หนาแน่นขึ้น,คลุ้ง,ข้นขึ้น,ชุลมุน
thicket(n) กอไม้,พงไม้,พุ่มไม้
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thick filmฟิล์มหนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thick filmsฟิล์มหนา [TU Subject Heading]
Thickener ถังทำข้น ถังสำหรับการทำให้ตะกอนมีความเข้มข้นมากขึ้น, ดู concentrator [สิ่งแวดล้อม]
Thickness measurementการวัดความหนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองเท้าเกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood
เกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood Syn. รองเท้าเกี๊ยะ
ข้น (v.) thicken See also: become concentrated, condense
ข้น (adj.) thick See also: dense, concentrated, condensed, vicious Syn. เข้มข้น Ops. จาง, ใส
ความหนาบาง (n.) thickness
ป่าทึบ (n.) thick forest See also: forest of tall trees, thick woods
ผวย (n.) thick blanket See also: quilt Syn. ผ้าห่ม, ผ้าผวย
ผ้าห่ม (n.) thick blanket See also: quilt Syn. ผ้าผวย
พง (n.) thicket See also: clump, brush Syn. ดง
หน้าด้าน (v.) be thick-skinned See also: be shameless, be unabashed, be brazen-faced, be unashamed Syn. หน้าไม่อาย Ops. อาย
หนามาก (adj.) very thick Ops. บาง
หนาหูหนาตา (adv.) grow thicker See also: be plenty Syn. หนาตา, มาก, มากมาย Ops. เบาบาง
หนาเตอะ (adj.) very thick Syn. หนามาก Ops. บาง
เตอะ (adj.) very thick Syn. หนาเตอะ Ops. บางเฉียบ
ไม้นิ้ว (n.) a board with 1 inch thickness See also: a plank with 1 inch thickness, 1-inch-thick board, 1-inch-thick plank
ไร้ยางอาย (v.) be thick-skinned See also: be shameless, be unabashed, be brazen-faced, be unashamed Syn. หน้าไม่อาย, หน้าด้าน Ops. อาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Through thick and thin she will always be my friendผ่านหนาและบาง เธอมักจะคือเพื่อนของฉัน
# Through thick and thin she will always be my friendเธอมักจะคือเพื่อนของฉัน
Either their skulls were too thick, or they really knew nothing at all.เเต่กระโหลกของมันหนาไป มันไม่รู้อะไรทั้งนั้น
General Dyer is it correct that you ordered your troops to fire at the thickest part of the crowd?นายพลไดเยอร์ ถูกต้องแล้วหรือที่สั่งยิงใส่ ฝูงชนที่หนาแน่นเช่นนั้น
Can't you get that through your thick skull?เพราะกระโหลกหนาอย่างคุณ ไม่มีทางจำได้
The memories will be so thick, they'll have to brush them away from their faces.ความทรงจำจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด จนพวกเขาต้องปัดมันออกไปบ้าง
I want a large thick crust with double cheese ham, pepperoni.ฉันต้องการเปลือกหนาขนาดใหญ่ที่มีชีสคู่ ... ... แฮม, เป็ปเปอร์
This fog's as thick as, as...หมกนี่หนายังกับ เอ่อ เอ่อ
The thicker the better, the darker the better. No whites. Can't use 'em.หนาดีกว่าเข้มที่ดีกว่า ไม่มีคนผิวขาว ไม่สามารถใช้ 'em
I see you two all the time. You're thick as thieves, you are.ผมเห็นคุณทั้งสองตลอดเวลา คุณหนาเป็นขโมยที่คุณอยู่
Look how it glitters in that thick, black nest of hair.ดูวิธีการที่จะส่องประกายในการที่หนารังสีดำของผม
All the time, it has gotta cloud around it is so thick, no body can tell what's underneath.มีหมอกหนาตลอดเวลา บอกไม่ได้หรอกว่ามีอะไร

*thick* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cū, ㄘㄨ, 粗] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
[chóu, ㄔㄡˊ, 稠] dense; crowded; thick; many
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 凌] encroach; soar; thick ice; surname Ling
[běng, ㄅㄥˇ, 菶] expand; thick weeds
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, 外径 / 外徑] external diameter (including thickness of the wall)
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
[hòu, ㄏㄡˋ, 厚] generous; thick (for flat things)
丛林[cóng lín, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄣˊ, 丛林 / 叢林] jungle; thicket; forest; Buddhist monastery
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, 丛生 / 叢生] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc)
弥蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, 弥蒙 / 彌矇] impenetrable thick fog or smoke
浓密[nóng mì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧˋ, 浓密 / 濃密] thick; mirky
[nǎng, ㄋㄤˇ, 灢] muddy; thick, muddy water
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent
[mì, ㄇㄧˋ, 密] secret; confidential; close; thick; dense
老脸[lǎo liǎn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˇ, 老脸 / 老臉] self-respect of old person; face; thick-skinned (i.e. impervious to criticism); brazen
大雾[dà wù, ㄉㄚˋ ˋ, 大雾 / 大霧] thick fog
[gàng, ㄍㄤˋ, 杠 / 槓] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife)
杠子[gàng zi, ㄍㄤˋ ㄗ˙, 杠子 / 槓子] thick bar; solid carrying pole
[pǔ, ㄆㄨˇ, 氆] thick rough serge from Tibet
[lǔ, ㄌㄨˇ, 氇 / 氌] thick rough serge from Tibet
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, 浓烟 / 濃煙] thick smoke
[pú, ㄆㄨˊ, 菐] thicket; tedious
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, 粗细 / 粗細] thickness (caliber); coarseness; quality of work
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
葱葱[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, 葱葱 / 蔥蔥] verdant and thick (foliage, grass etc)
[cū, ㄘㄨ, 麄] variant of 粗, coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude
顽钝[wán dùn, ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 顽钝 / 頑鈍] blunt (instrument); stupid; thick-headed
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, 丛 / 叢] cluster; collection; collection of books; thicket
密度[mì dù, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, 密度] density; thickness
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, 宽阔 / 寬闊] expansive; wide; width; thickness
厚度[hòu dù, ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ, 厚度] thickness
[hòu, ㄏㄡˋ, 垕] thick
增稠剂[zēng chóu jì, ㄗㄥ ㄔㄡˊ ㄐㄧˋ, 增稠剂 / 增稠劑] thickener
变厚[biàn hòu, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄡˋ, 变厚 / 變厚] thicken
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 黄原胶 / 黃原膠] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)

*thick* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly
コテコテ;こてこて[, kotekote ; kotekote] (adj-na,vs,adv) (1) (on-mim) (See こってり) over the top; (2) thickly; heavily; richly
こんもり;こんもりと[, konmori ; konmorito] (adv,vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds)
スラブ毛糸[スラブけいと, surabu keito] (n) slub yarn (yarn with lumps, thickening, etc.)
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily
とろみ[, toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey
トロリ;とろり[, torori ; torori] (adv-to,adv) (1) (on-mim) thick; viscous; (2) (on-mim) sleepy
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
ぶっとい[, buttoi] (adj-i) (See 太い・1,太い・2,太い・3) fat; thick
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick
ポテポテ[, potepote] (adv,vs) thick (of liquids); stodgy
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
モケット[, moketto] (n) moquette (thick velvety synthetic fabric used for carpets and soft upholstery)
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person
ロイド眼鏡[ロイドめがね, roido megane] (n) round glasses with thick plastic rims
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon)
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
切れが悪い[きれがわるい, kiregawarui] (exp,adj-i) thick; dull (blunt); viscous
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
厚み(P);厚味[あつみ, atsumi] (n) thickness; profound; (P)
厚化粧[あつげしょう, atsugeshou] (n,vs) thick or heavy make-up
厚底[あつぞこ, atsuzoko] (n,adj-no) thick-soled footwear, popular in the late 1990s
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
厚皮[あつかわ, atsukawa] (adj-na,n) thick hide; shamelessness
厚紙[あつがみ, atsugami] (n) cardboard; thick paper; (P)
厚膜胞子[こうまくほうし, koumakuhoushi] (n) chlamydospore (thick-walled spore that can survive harsh conditions)
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush
同田貫;胴田貫[どうたぬき, doutanuki] (n) (1) Eiroku-period swordsmithing school, named for a place in the old Higo province; (2) sword of the Dotanuki school, usually thicker and heavier than regular Japanese swords; (3) in fiction, a heavier variant of Japanese sword
嘴太海烏[はしぶとうみがらす;ハシブトウミガラス, hashibutoumigarasu ; hashibutoumigarasu] (n) (uk) thick-billed murre (Uria lomvia); Brunnich's guillemot
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste

*thick* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
ชัฏ[n.] (chat) EN: thick forest ; dense forest ; jungle FR: forêt dense [f]
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m] ; brousse [f]
ดงกุหลาบ[n. exp.] (dong kulāp) EN: thicket of roses FR: massif de roses [m]
อีกา[n.] (īkā) EN: large-billed crow ; thick-billed crow ; jungle crow FR: corbeau à gros bec [m] ; corbeau corassé [m] ; corneille à gros bec [f]
กะบั้ง[n.] (kabang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
แกงพะแนง[n. exp.] (kaēng phana) EN: thick curry FR: curry épais [m]
โขมง[adj.] (khamōng) EN: thick FR: épais ; dense
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คู่ทุกข์คู่ยาก[n.] (khūthukkhūy) EN: helpmate ; companion through thick and thin FR:
ความหนา [n.] (khwām nā) EN: thickness FR: épaisseur [f]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster ; thicket ; copse FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กอไม้[n. exp.] (kø māi) EN: bushes ; clump of trees ; thicket FR:
ละเมาะ[n.] (lamǿ) EN: grove ; thicket ; coppice FR: bosquet [m] ; bocage [m]
ไม้นิ้ว[n. exp.] (māi niū) EN: 1-inch-thick board ; 1-inch-thick plank FR: planche d'une épaisseur d'un pouce [f]
ไม้พุ่ม[n. exp.] (māi phum) EN: bush ; shrub ; shrubbery ; bramble ; thicket ; hedge ; grove FR: arbuste [m] ; arbrisseau [m]
หมึกข้น[n. exp.] (meuk khon) EN: thick ink ; dark ink FR: encre grasse [f]
หมู่ไม้[n.] (mūmāi) EN: thicket ; grove ; bush ; cluster FR: fourré [m] ; bosquet [m] ; buisson [m]
หนา[adj.] (nā) EN: thick ; dense ; fat FR: épais ; gros
หนาขึ้น[v. exp.] (nā kheun) EN: thicken ; become thick FR:
หนาแน่น[adj.] (nānaen) EN: dense ; thick ; massive ; viscuous FR: dense ; compact ; épais
หนาตา [adj.] (nātā) EN: dense ; congested ; crammed ; numerous ; thick FR: dense
หนาทึบ[adj.] (nā theup) EN: dense ; heavy ; thick ; opaque FR:
หนาเตอะ[adj.] (nā toe) EN: thick FR:
โง่เหมือนควาย[xp] (ngō meūoen ) EN: as thick as two short planks FR: con comme un balai ; con comme la lune ; con comme un manche
นกอีเสือลายเสือ[n. exp.] (nok ī-seūa ) EN: Tiger Shrike ; Thick-billed Shrike FR: Pie-grièche tigrine [f]
นกกาฝากปากหนา[n. exp.] (nok kāfāk p) EN: Thick-billed Flowerpecker ; Dicaeum agile FR: Dicée à bec épais [m] ; Dicée agile [m] ; Dicée à gros bec [m] ; Dicaeum agile
นกเขาเปล้าธรรมดา ; นกเขาเปล้า[n. exp.] (nokkhao pla) EN: Thick-billed Green Pigeon FR: Colombar à gros bec [m]
นกกระแตผี[n. exp.] (nok krataē ) EN: thick-knee FR:
นกกระแตผีชายหาด[n. exp.] (nok krataē ) EN: Beach Thick-knee ; Beach Stone-curlew FR: Œdicnème des récifs [m]
นกกระแตผีเล็ก[n. exp.] (nok krataē ) EN: Eurasian Thick-knee ; Eurasian Stone-curlew ; Northern Thick-knee ; Stone Curlew FR: Œdicnème criard [m] ; Courlis de terre [m] ; Grand Pluvier [m]
นกกระแตผีใหญ่[n. exp.] (nok krataē ) EN: Great Thick-knee ; Great Stone-curlew FR: Grand Œdicnème [m]
นกพงปากหนา[n. exp.] (nok phong p) EN: Thick-billed Reed Warbler ; Thick-billed Warbler FR: Rousserolle à gros bec [f] ; Rousserolle à bec robuste [f]
นกปลีกล้วยปากหนา[n. exp.] (nok plī klū) EN: Thick-billed Spiderhunter FR: Arachnothère à bec épais [m] ; Arachnothère à bec robuste [m]
นมข้น[n.] (nomkhon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk FR: lait concentré [m]
ป่าชัฏ[n. exp.] (pā chat) EN: thorn forest ; scrub ; thicket FR:

*thick* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness
Schichtdicke {f}coating thickness; plating thickness
Schichtdicke {f}layer thickness; film thickness
Papageischnabeltaube {f} [ornith.]Thick-billed Green Pigeon
Leiterplattendicke {f}printed circuit board thickness
Soßenbinder {m} [cook.]sauce thickener
Seitenwandstärke {f}sidewall thickness
dick {adj} | dicker | am dickstenthick | thicker | thickest
San-Cristobal-Taube {f} [ornith.]Thick billed Ground Dove
Buschtinamu {m} [ornith.]Thicket Tinamou
Whitneybuschsänger {m} [ornith.]Thicket Warbler
Rotbrust-Grundschnäpper {m} [ornith.]Thicket Flycatcher
Laufflächendicke {f}tread thickness
Stegbreite {f}web thickness
Dicke {f}thickness
Dickenlehre {f}thickness gauge
Dickenmesser {m}thickness tester
Stockschnupfen {m}thick cold
Schlachtgetümmel {n}thick of fight
dickfellig; dickhäutig {adj}thick skinned
sämig {adj}thick; viscid; creamy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thick*
Back to top