ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thick-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thick, *thick*,

-thick- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองเท้าเกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood
เกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood Syn. รองเท้าเกี๊ยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Through thick and thin she will always be my friendผ่านหนาและบาง เธอมักจะคือเพื่อนของฉัน
# Through thick and thin she will always be my friendเธอมักจะคือเพื่อนของฉัน
Can't you get that through your thick skull?เพราะกระโหลกหนาอย่างคุณ ไม่มีทางจำได้
I want a large thick crust with double cheese ham, pepperoni.ฉันต้องการเปลือกหนาขนาดใหญ่ที่มีชีสคู่ ... ... แฮม, เป็ปเปอร์
This fog's as thick as, as...หมกนี่หนายังกับ เอ่อ เอ่อ
I see you two all the time. You're thick as thieves, you are.ผมเห็นคุณทั้งสองตลอดเวลา คุณหนาเป็นขโมยที่คุณอยู่
These windows are nine inches thick and if they go... it's sayonara in two microseconds.หน้าต่างล้วนหนา 9 นิ้ว ถ้าแตก... ก็ซาโยนาระใน 2 ไมโครวินาที
You'll climb the thick kudzu vines that wrap the Sears Tower.บรรยาย// และแล้ว.. ไทเลอร์?
"Look how the floor of heaven... is thick inlaid with pateens of bright gold."ดูเถิดปฐพีสวรรค์... ช่างร้อยเรียงลวดลายไปด้วยทองจรัส
Check it out. Thick and thin getting it on.เฮ้ย ดูดิ อ้วนกับผอมบึบบับกันหวะ
No, the thick one is better.ไม่ ส่วนที่หนาที่สุดสิจะดี
A cute button nose,... thick wavy locks?จมูกน่ารัก,... ผมเป็นลอน? !

-thick- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 凌] encroach; soar; thick ice; surname Ling
[běng, ㄅㄥˇ, 菶] expand; thick weeds
[hòu, ㄏㄡˋ, 厚] generous; thick (for flat things)
弥蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, 弥蒙 / 彌矇] impenetrable thick fog or smoke
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent
大雾[dà wù, ㄉㄚˋ ˋ, 大雾 / 大霧] thick fog
[gàng, ㄍㄤˋ, 杠 / 槓] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife)
杠子[gàng zi, ㄍㄤˋ ㄗ˙, 杠子 / 槓子] thick bar; solid carrying pole
[pǔ, ㄆㄨˇ, 氆] thick rough serge from Tibet
[lǔ, ㄌㄨˇ, 氇 / 氌] thick rough serge from Tibet
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, 浓烟 / 濃煙] thick smoke
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
葱葱[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, 葱葱 / 蔥蔥] verdant and thick (foliage, grass etc)

-thick- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei
ずうずう弁[ずうずうべん, zuuzuuben] (n) thick Tohoku accent (wherein some "j" sounds become "z" sounds)
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
ぶっとい[, buttoi] (adj-i) (See 太い・1,太い・2,太い・3) fat; thick
べっとり[, bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick
ポテポテ[, potepote] (adv,vs) thick (of liquids); stodgy
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
ロイド眼鏡[ロイドめがね, roido megane] (n) round glasses with thick plastic rims
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P)
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
厚化粧[あつげしょう, atsugeshou] (n,vs) thick or heavy make-up
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
厚皮[あつかわ, atsukawa] (adj-na,n) thick hide; shamelessness
厚紙[あつがみ, atsugami] (n) cardboard; thick paper; (P)
固練り[かたねり, kataneri] (n) stiff consistency; thick paste
土蔵[どぞう, dozou] (n) storehouse with thick (earthen) walls; godown
大根足[だいこんあし, daikon'ashi] (n) thick legs; fat legs; cankle; cankles
太字[ふとじ, futoji] (n,adj-no) boldface; bold-type; thick characters; (P)
太箸[ふとばし, futobashi] (n) (See 祝い箸・いわいばし) festive chopsticks; thick round chopsticks used on festive occasions
太麺[ふとめん, futomen] (n) thick noodles; thick pasta
帯芯;帯心[おびしん, obishin] (n) thick obi sash; sash padding
弥生[やよい(P);いやおい, yayoi (P); iyaoi] (n) (1) (obs) third month of the lunar calendar; (2) (いやおい only) (arch) thick growth (of grass, etc.); (3) Yayoi period (ca. 300 BCE - 300 CE); (P)
打つ切り;ぶつ切り[ぶつぎり, butsugiri] (n,vs) chunk (cooking); lump; thick slice
栩葺き;栩葺[とちぶき, tochibuki] (n) (See 栩板) shingling using thick roof shingles; roof shingled in such a manner (usu. shrine buildings, noh stages, etc.)
植え込み;植込み;植込(io)[うえこみ, uekomi] (n) thick growth of plants; plantation; shrubbery; thicket
樹雨[きさめ, kisame] (n) precipitation resulting from thick fog condensing on leaves in a forest
激厚[げきあつ, gekiatsu] (adj-na) very thick; seriously thick
百日鬘[ひゃくにちかずら;ひゃくにちかつら, hyakunichikazura ; hyakunichikatsura] (n) long-haired wig used in kabuki (used metaphorically to refer to a thick growth)
祝い箸;祝箸[いわいばし, iwaibashi] (n) festive chopsticks; thick round chopsticks used on festive occasions
稠密;綢密[ちゅうみつ;ちょうみつ(稠密), chuumitsu ; choumitsu ( chuumitsu )] (adj-na,n) dense; populous; crowded; thick
胴間声[どうまごえ, doumagoe] (n) (vulgar) thick voice
臥薪嘗胆[がしんしょうたん, gashinshoutan] (n,vs) going through thick and thin to attain one's objective; enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance
降り積もる;降積もる[ふりつもる, furitsumoru] (v5r) to fall and pile up (e.g. snow); to lie thick

-thick- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
ชัฏ[n.] (chat) EN: thick forest ; dense forest ; jungle FR: forêt dense [f]
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; fecund ; many FR: abondant ; nombreux ; copieux ; considérable ; épais ; dense
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
กะบั้ง[n.] (kabang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
แกงพะแนง[n. exp.] (kaēng phana) EN: thick curry FR: curry épais [m]
โขมง[adj.] (khamōng) EN: thick FR: épais ; dense
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely FR:
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คู่ทุกข์คู่ยาก[n.] (khūthukkhūy) EN: helpmate ; companion through thick and thin FR:
หมึกข้น[n. exp.] (meuk khon) EN: thick ink ; dark ink FR: encre grasse [f]
หนา[adj.] (nā) EN: thick ; dense ; fat FR: épais ; gros
หนาขึ้น[v. exp.] (nā kheun) EN: thicken ; become thick FR:
หนาแน่น[adj.] (nānaen) EN: dense ; thick ; massive ; viscuous FR: dense ; compact ; épais
หนาตา [adj.] (nātā) EN: dense ; congested ; crammed ; numerous ; thick FR: dense
หนาทึบ[adj.] (nā theup) EN: dense ; heavy ; thick ; opaque FR:
หนาเตอะ[adj.] (nā toe) EN: thick FR:
โง่เหมือนควาย[xp] (ngō meūoen ) EN: as thick as two short planks FR: con comme un balai ; con comme la lune ; con comme un manche
นมข้น[n.] (nomkhon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk FR: lait concentré [m]
ปากแบะ[adj.] (pākbae ) EN: having thick lips FR:
ปากหนาเบอะ[v.] (pāk nā boe) EN: have thick lips ; FR:
ป่าทึบ[n. exp.] (pā theup) EN: dense forest ; thick forest FR: forêt dense [f] ; forêt profonde [f]
พะแนง[n.] (phanaēng) EN: thick curry ; thick curry without vegetables FR: curry épais [m]
ผมดก[n. exp.] (phom dok) EN: bushy hair ; thick hair ; a good head of hair FR: chevelure abondante [f] ; chevelure épaisse [f] ; toison [f]
พงหญ้า[n. exp.] (phong yā) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses FR: hautes herbes [fpl]
ผวย[n.] (phūay) EN: thick blanket ; quilt FR: couverture [f] ; plaid [m]
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé
สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (sākhū pīek ) EN: coconut sago grain with coconut milk ; sago and young coconut meat boiled in syrup and topped with thick coconut cream FR:
ทึบ[adj.] (theup) EN: dense ; thick FR: épais ; dense ; profond
ถี่[adj.] (thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré
ถี่ ๆ = ถี่ๆ[adj.] (thī-thī) EN: frequent ; dense ; intensive ; thick ; closely spaced ; close together FR: fréquent ; intensif ; dense ; serré
ตง[n.] (tong) EN: joist ; girder ; thick bamboo FR: poutre [f] ; solive [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thick-
Back to top