ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thinness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thinness*, -thinness-

thinness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thinness (n.) ความผอมบาง See also: ความเรียวเล็ก

thinness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุ้งแห้ง[n.] (kunghaēng) EN: skinniness ; leanness ; thinness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thinness
Back to top