ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weaken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weaken*, -weaken-

weaken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weaken (vt.) ทำให้อ่อนแอ See also: ทำให้อ่อนลง Syn. debilitate, enervate, enfeeble Ops. energize, strengthen, vitalize
weaken (vi.) อ่อนแอลง See also: ทรุดโทรม, แย่ลง, เปราะบาง
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, worn-out
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm
weakening (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression Ops. improvement, rise
weakening (adj.) อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) Syn. waning
English-Thai: HOPE Dictionary
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้อ่อนแอ,กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate,cripple
English-Thai: Nontri Dictionary
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อหย่อน (v.) weaken See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ
อ่อนกำลัง (v.) weaken See also: diminish Syn. อ่อนแรง
อ่อนปวกเปียก (v.) weaken See also: be forceless, be powerless Syn. อ่อนเปียก
อ่อนเปียก (v.) weaken See also: be powerless, be forceless Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก
ความจำเสื่อม (n.) weaken remembrance See also: deteriorated remembrance Ops. การระลึกได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the hope that you have brought, Your Majesties, is finally starting to weaken the Witch's power.แต่ความหวังที่ท่านนำมา ฝ่าพระบาท... ในที่สุดคำอธิฐานอันน้อยนิดก็เริ่มเปล่งประกาย
The sunlight would severely weaken me and eventually, of course, I would die.แสงอาทิตย์ทำให้ผมอ่อนแออย่างมาก และในที่สุด แน่นอน ผมต้องตาย
What are these things? They're weaken me.ไอ่นี่มันคืออะไร มันทำให้พลังฉันลดลง
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง
Now she has managed to weaken our soldiers' spirit What should we do?ตอนนี้นางทำลายขวัญทหารเรา จะทำอย่างไรดี ?
As I said before,... we were able to weaken the terrorists severly.อย่างที่กล่าวไปแล้ว.. ว่าเราสามารถทำให้ศัตรูอ่อนกำลังลงได้แล้ว
Vervain could weaken him if he ingested it.ดอกเวอร์เวนสามารถทำให้ เขาอ่อนแอได้ ถ้าเขาได้กลืนกินลงไป มันอาจช่วยนายได้ ให้มีแต้ืมต่อกว่า
Zach: the vervain could weaken himแซค: เวอร์เวนจะทำให้เขาอ่อนแอลง
Payment intended to weaken any intruder.จ่ายค่าผ่านทาง ก็เพื่อตัดกำลังผู้บุกรุก
It'll weaken me.มันจะทำให้ฉันอ่อนแอลง
Which will weaken our leader's position.ซึ่งจะเป็นการลดทอนอำนาจของท่านผู้นำ
It set in motion the ripples that weaken the very fabricการสั่นสะเทือนครั้งนั้น ทำให้โครงสร้างของมิติเรา

weaken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened
削弱[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, 削弱] weaken
弱化[ruò huà, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 弱化] weaken; make weaker

weaken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken
老い込む[おいこむ, oikomu] (v5m,vi) to grow old; to weaken with age; to become senile
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
弱める[よわめる, yowameru] (v1,vt) to weaken; (P)
弱り込む[よわりこむ, yowarikomu] (v5m) to weaken; to be at wits' end
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
脱国境[だっこっきょう, dakkokkyou] (n) (See 無国境) weakened border; porous border; open border
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude

weaken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter FR: diminuer
ความจำเสื่อม[n. exp.] (khwām jam s) EN: weaken remembrance FR:
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish FR:
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless FR:
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlī) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue FR:
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless FR:
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: be down ; weaken FR:
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
ตัด[v.] (tat) EN: reduce ; weaken ; lower FR: réduire ; diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
ถอยกำลัง[v. exp.] (thøi kamlan) EN: weaken ; lose strength FR: faiblir ; s'affaiblir
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
ระโหย[adj.] (rahōi) EN: weary ; worn out ; weakened FR: affaibli
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weaken
Back to top