ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clot*, -clot-

clot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clot (vi.) จับตัวเป็นลิ่ม
clot (sl.) โง่
cloth (n.) ผ้า Syn. fabric, textiles
cloth-ears (sl.) คนที่มีระบบการได้ยินไม่ดี
clothe (vt.) แต่งตัว Syn. dress, dress up
clothe (vt.) ปกคลุมด้วย
clothe in (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe in (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน Syn. clothe with
clothe with (phrv.) แต่งตัวด้วย See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with (phrv.) ปกคลุมด้วย See also: ปกปิดด้วย, ปิดซ่อน Syn. clothe in
clothed (adj.) ที่แต่งตัว Syn. dressed
clothes (n.) เสื้อผ้า See also: เครื่องแต่งกาย Syn. clothing, garments, dress
clotheshorse (n.) ผู้ชายที่ช่างแต่งตัว Syn. dandy, dude, fop
clothesline (n.) ราวแขวนเสื้อ
clothespin (n.) ไม้หนีบผ้า See also: ที่หนีบผ้า
clothespress (n.) ตู้เสื้อผ้า See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า Syn. closet, wardrobe
clothier (n.) คนขายหรือตัดเย็บเสื้อผ้า
clothing (n.) เสื้อผ้า Syn. clothes, garments
clothing for leg (n.) ขากางเกง
clothshorse (sl.) คนแต่งตัวนำแฟชั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
cloth(คลอธ) n. เสื้อผ้า,เสื้อผ้าที่ใส่เฉพาะของอาชีพ -Phr. (the cloth อาชีพเป็นพระ) -pl. cloths
clothe(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใส่เสื้ออาภรณ์, Syn. attire,
clothes(โคลซ) n.,pl. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม -Conf. cloths
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
clothier(โคลธ'ธีเออะ) n. คนขายเสื้อผ้าผู้ชาย,ช่างทำเสื้อ,คนขายผ้า
clothing(โคลธ'ธิง) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องอาภรณ์,ที่นอนหมอนมุ้ง,เครื่องใบเรือ, Syn. clothes
clotted(คลอท'ทิด) adj. ซึ่งแข็งตัว,ซึ่งจับตัวเป็นก้อน
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
English-Thai: Nontri Dictionary
clot(n) ก้อน,พวง,ก้อนเลือดที่แข็งตัว
cloth(n) ผ้า,เสื้อผ้า
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clotheshorse(n) ราวตากผ้า,โครงตากผ้า
clothespin(n) ไม้หนีบผ้า
clothier(n) ช่างตัดเสื้อ,คนขายผ้า
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clot retraction timeเวลาลิ่มเลือดหด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clotแข็งตัว,การแข็งตัว,การหยุดของเลือด [การแพทย์]
Clothingเครื่องนุ่งห่ม [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้า (n.) cloth See also: fabric, textile, clothes, clothing Syn. ภูษา, วัตถาภรณ์, พัสตร์, พัตร
พัตร (n.) cloth Syn. พัสตร์, ผ้า, แพรพรรณ, ภูษา
พัสตร์ (n.) cloth Syn. พัตร, ผ้า, ภูษา, แพรพรรณ
วัตถาภรณ์ (n.) cloth See also: fabric, textile, clothes, clothing Syn. ภูษา, พัสตร์, พัตร
บัวคอเสื้อ (n.) cloth of a collar
ตลกบาตร (n.) cloth sling for a Buddhist monk´s begging-bowl Syn. ถลกบาตร
ใบเมี่ยง (n.) cloth used for wrapping the dead body
ภังคะ (n.) cloth woven with many kind of thread
ผ้าทรง (n.) clothes See also: garments, apparel, raiment, vesture Syn. เครื่องนุ่งห่ม
ภูษณพาส (n.) clothes See also: garments Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า
ภูษา (n.) clothes See also: garments, apparel, raiment, vesture Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง
อาภรณ์ (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ
เครื่องนุ่งห่ม (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว
เครื่องแต่งกาย (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องแต่งตัว (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: garments Syn. เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้า (n.) clothes See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume Syn. อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อแสง (n.) clothes See also: clothing, apparel, vesture
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the way down, he developed a blood clot in his leg that travelled to his lung.เขาได้มีเลือดอุดตัน ที่ขาของเอาจนลามไปถึงที่ปอด
There's a blood clot in my brain... inches away from an aneurysm.มีก้อนเลือดในสมองของฉัน... ไม่กี่นึ้วจากเส้นเลือดที่โป่งพอง
Could be a leg clot that embolized to the brain through a pfo.อาจจะเป็นเส้นเลือดที่เกิดการอุดตันแล้วกระทบไปที่สมองผ่านทาง pfo
What the hell? You got a clot forming.อะไรวะเนี่ย เลือดจับก้อนน่ะ
Is because of that blood clot in your brain?ก็เพระว่า เลือกนั่นจับตัวอยู่ในสมองคุณ
His clot got worse.- ลิ่มเลือดของเขาเดี๋ยวจะแย่ลง
Angio showed a clot in a branch of his middle-cerebral artery.หลอดเลือดแสดงการอุดตันในขแนงของหลอดเลือดแดงที่กลางสมองของเขา
So we either up his dosage, or go into his head and get the clot out.ดังนั้นเราทั้งเพิ่มประมาณ หรือ ผ่าหัวเขาเพื่อที่จะเอาก้อนอุดตันออกมา
We'll run a corkscrew-shaped instrument into Ryan's brain and pull the clot out.เราเดินเครื่องอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเหล็กไขจุก เข้าไปในสมองไรอัน และดึงก้อนอุดตันออกมา
It's a clot that can form when you're sitting still for too long.ลิ่มเลือดพวกนี้เกิดจาก เวลาที่คุณนั่งนานเกินไป
If the clot grows into your thigh and breaks off, it can cause an obstruction in your lungs.ถ้าปล่อยให้ลิ่มเลือดพวกนี้โตขึ้น แล้วหลุดออกไป มันอาจจะไปขัดขวางการทำงานของปอดคุณได้
All I know is the whole thing was way more painful than this clot in my leg.ที่ฉันรู้คือ ทั้งหมดนี่มันเจ็บปวดกว่าลิ่มเลือดที่ขาฉันซะอีก

clot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝结[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 凝结 / 凝結] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood)
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
被褥[bèi rù, ㄅㄟˋ ㄖㄨˋ, 被褥] bedding; bedclothes
铺盖[pū gài, ㄆㄨ ㄍㄞˋ, 铺盖 / 鋪蓋] bedding; bedclothes
凝血[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, 凝血] blood clot
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, 短裤 / 短褲] shorts; breechcloth; knee breeches
[fú, ㄈㄨˊ, 袱] bundle wrapped in cloth
寿衣[shòu yī, ㄕㄡˋ ㄧ, 寿衣 / 壽衣] burial clothes
卡利科[kǎ lì kē, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜ, 卡利科] calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India)
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, 白布] plain white cloth; calico
花布[huā bù, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 花布] printed cloth; calico
迷彩服[mí cǎi fú, ㄇㄧˊ ㄘㄞˇ ㄈㄨˊ, 迷彩服] camouflage clothing
帆布[fān bù, ㄈㄢ ㄅㄨˋ, 帆布] canvas; sailcloth
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, 吃布] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener)
花呢[huā ní, ㄏㄨㄚ ㄋㄧˊ, 花呢] tweed; checkered cloth
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便服] everyday clothes; informal dress; civilian clothes
便鞋[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便鞋] cloth shoes; slippers
凝块[níng kuài, ㄋㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, 凝块 / 凝塊] clot; blood clot
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
布匹[bù pǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧˇ, 布匹] cloth (by the yard)
布囊[bù náng, ㄅㄨˋ ㄋㄤˊ, 布囊] cloth bag
布帛[bù bó, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ, 布帛] cloth and silk; cotton and silk textiles
布帛菽粟[bù bó shū sù, ㄅㄨˋ ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄙㄨˋ, 布帛菽粟] cloth; silk; beans and grain; food and clothing; daily necessities
布料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 布料] cloth; material
布鞋[bù xié, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˊ, 布鞋] cloth shoes
晾衣夹[liàng yī jiā, ㄌㄧㄤˋ ㄧ ㄐㄧㄚ, 晾衣夹 / 晾衣夾] clothes pin
晒衣绳[shài yī shéng, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ, 晒衣绳 / 曬衣繩] clothes line
晒衣绳子[shài yī shéng zi, ㄕㄞˋ ㄧ ㄕㄥˊ ㄗ˙, 晒衣绳子 / 曬衣繩子] clothes line
[fú, ㄈㄨˊ, 服] clothes; dress; garment; submit; take (medicine)
服服[fù fu, ㄈㄨˋ ㄈㄨ˙, 服服] clothes (baby talk)
[yí, ㄧˊ, 椸] clothes-horse
[hún, ㄏㄨㄣˊ, 楎] clothes-horse
烘乾机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, 烘乾机 / 烘乾機] clothes dryer
[yī, ㄧ, 衣] clothes
衣服[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, 衣服] clothes
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis

clot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer)
アパレル[, apareru] (n) apparel (clothing)
アパレルメーカー[, aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker
ウエア(P);ウェア[, uea (P); uea] (n,suf) (1) -ware; (2) -wear (clothing); (sports) wear; (P)
ウエス;ウェス[, uesu ; uesu] (n) rag (for wiping); waste (cloth)
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes)
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric)
お召し物;御召し物[おめしもの, omeshimono] (n) (pol) clothing
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
カシミヤ;カシミア[, kashimiya ; kashimia] (n) cashmere (fiber, yarn, fleece, clothing, etc. from the cashmere goat)
カットソー[, kattoso-] (n) (abbr) clothes made from jersey cloth (wasei
ギャーザー[, gya-za-] (n) gather (e.g. in cloth)
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
クラシックパンツ[, kurashikkupantsu] (n) loin cloth (wasei
クロス(P);クロース[, kurosu (P); kuro-su] (n,vs) (1) cross; (2) gross; (3) cloth; (P)
クロテッドクリーム[, kuroteddokuri-mu] (n) clotted cream
コーディネート(P);コーディネイト[, ko-deine-to (P); ko-deineito] (n,vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P)
サイクロトロン[, saikurotoron] (n) cyclotron
サファリスタイル[, safarisutairu] (n) camouflage clothes (wasei
ジャケットタイプ[, jakettotaipu] (n) (1) jacket type (e.g. a style of clothing); (2) jacket-style buoyancy control device (BCD) shaped like a sleeveless coat
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes
ゼッケン[, zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger
タオル地[タオルじ, taoru ji] (n) terrycloth; towelling; toweling
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid)
デアンドル[, deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria)
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ドロ着[ドロぎ, doro gi] (n) clothes sumo wrestler wears when he has his belt on
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
ハウスミヌカン[, hausuminukan] (n) sales clerk in a fancy boutique clothing store (wasei
はたはた[, hatahata] (n) flutter; flap (sound representing something light such as cloth or feathers moving in the wind)
ハマトラ[, hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes)
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming
プチプラ[, puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
脱ぐ[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

clot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งเป็นลิ่ม[v. exp.] (khaeng pen ) EN: clot FR:
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: congeal ; freeze ; clot FR:
ก้อนเลือด[n. exp.] (køn leūat) EN: blood clot FR:
ลิ่ม[n.] (lim) EN: blood clot ; clotted bood FR: caillot de sang [m]
ลิ่มเลือด[n. exp.] (lim leūat) EN: blood clot ; clotted bood FR: caillot de sang [m]
เอาแต่แต่งตัว[v. exp.] (ao tāe taen) EN: be a clotheshorse FR:
ใบเมี่ยง[n.] (baimīeng) EN: cloth used for wrapping the dead body FR:
บวบ[n.] (būap) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd FR: luffa [m]
เช่าผ้า[v. exp.] (chao phā) EN: buy clothes FR: acheter des vêtements
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classif.: pieces of items (dentures …), pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables …), pieces of cloths] FR: [classif. : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande), prothèses dentaires ...]
ชิ้นผ้า[n.] (chin phā) EN: piece of cloth FR: pièce de tissu [f]
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
ชุดประจำชาติ[n. exp.] (chut prajam) EN: traditional clothing ; traditional dress FR: costume traditionnel [m] ; habit traditionnel [m]
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence FR: longer la clôture
ดอก[n.] (døk) EN: [classif. : individual flowers, patterns on cloth, tyres/tires treads] FR: [classif. : fleurs, motifs vestimentaires, chapes de pneus]
ฟันดาบ[n.] (fandāp) EN: fence FR: clôture [f]
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes FR: laver le linge
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
โจล[n.] (jōn = jōla) EN: cloth FR:
โจงกระเบน[v.] (jōngkrabēn) EN: wear a jongkraben ; wear a loincloth (pulled up between the legs) FR:
แก้ผ้า[v.] (kaēphā) EN: take off one's clothes ; undress ; disrobe FR: se déshabiller ; se dévêtir ; ôter ses vêtements
กัมพล[n.] (kamphon) EN: woolen cloth FR:
กัญจุก[n.] (kanjuk) EN: clothing FR:
กัญจุการา[n.] (kanjukārā) EN: clothing FR:
การแข็งเป็นลิ่ม[n. exp.] (kān khaeng ) EN: clotting FR:
การปิด[n.] (kān pit) EN: closure FR: fermeture [m] ; clôture [f]
กั้นรั้ว[v. exp.] (kan rūa) EN: fence ; fence in ; put up a fence FR: clôturer ; poser une clôture
กรรแสง[n.] (kansaēng) EN: cloth FR:
กันแสง[n.] (kansaēng) EN: cloth ; shawl FR:
กาสาวพัสตร์[n.] (kāsāwaphat) EN: yellow robe ; orange robe worn by a Buddhist monk ; cloth dyed with astringent decoction ; ochre robes FR:
กัดกินเสื้อผ้า[v. exp.] (katkin seūa) EN: eat holes in clothes FR: trouer les vêtements
ขาวม้า[n.] (khāomā) EN: loincloth FR:
คาดหมัด[v.] (khātmat) EN: wrap a piece of cloth around one's palm FR:
ขยี้ผ้า[v. exp.] (khayī phā) EN: rub the clothes FR: frotter le linge
โขม[n.] (khōm) EN: linen ; silk ; white cloth ; lawn FR:
โขมพัตถ์[n. exp.] (khōm phat) EN: linen ; white cloth FR:
ขอดผ้า[v.] (khøt phā) EN: knot a piece of cloth FR:
เครื่องนุ่งห่ม[n. exp.] (khreūang nu) EN: clothing ; clothes ; garments ; apparel FR: vêtements [mpl]

clot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babybekleidung {f}baby clothes
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag
Tuchplombe {f}cloth seal
Garderobenschrank {m}clothes cabinet
Kleidergeschäft {n}clothes shop
Trockengestell {n}clothes airer
Waschkorb {m}clothes basket
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry
Abwaschlappen {m}washcloth
Abwaschtuch {n}dishcloth
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Spüllappen {m}dish cloth
Schmirgelleinwand {f}emery cloth
Anprobe {f} (von Kleidung)fitting (of clothes)
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth
Granatschleifleinen {n}garnet cloth
Halbleinen {n}half cloth; half linen
Farbtuch {n} (des Druckers)ink cloth
Buchbinderleinen {n}bookbinder's cloth
Spitzentuch {n}lace cloth
Kojensegel {n} [naut.]lee cloth
Freizeitbekleidung {f}leisure clothing
Topflappen {m}oven cloth; pot cloth
Zivilkleidung {f}plain clothes
Wäschespinne {f}rotary clothes dryer
Sackleinen {m}sackcloth
Sacktuch {n}sackcloth
Satteldecke {f}saddle cloth
Scheuertuch {n}scouring cloth
Siebgewebe {n}screen cloth
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing
Sommersachen {pl}summer clothes
Waschhandschuhe {pl}washcloths

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clot
Back to top