ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bushes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bushes*, -bushes-

bushes ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bushes (n.) ต้นไม้เตี้ย See also: ไม้พุ่ม Syn. shrubs, thick growth

bushes ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无患子[wú huán zǐ, ˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗˇ, 无患子 / 無患子] Sapindales; order of scented bushes and trees, includes citrus fruit and lychee

bushes ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush

bushes ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กอไม้[n. exp.] (kø māi) EN: bushes ; clump of trees ; thicket FR:
ต้น[n.] (ton) EN: [classif.: trees, bushes, plants, posts, columns] FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes, poteaux]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bushes
Back to top