ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obstructed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obstructed*, -obstructed-

obstructed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obstructed (adj.) ที่ไม่ชัดเจน See also: (เสียง) ห้าว, พร่า Ops. clear
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

obstructed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淤滞[yū zhì, ㄩ ㄓˋ, 淤滞 / 淤滯] silted up; obstructed by silt
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, 受阻] blocked; obstructed; detained
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, 受挫] thwarted; obstructed
通畅[tōng chàng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˋ, 通畅 / 通暢] unobstructed; clear
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ˊ ㄗㄨˇ, 通行无阻 / 通行無阻] unobstructed passage; to go through unhindered

obstructed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P)

obstructed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
โล่ง[adj.] (lōng) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open ; empty ; vacant FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair ; libre ; vide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obstructed
Back to top