ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

congeal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *congeal*, -congeal-

congeal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congeal (vt.) ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
congeal (vi.) ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
English-Thai: HOPE Dictionary
congeal(คันจีล') {congealed,congealing,congeals} vt.,vi. เปลี่ยนจากนิ่มหรือเหลวเป็นแข็ง,ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้คงที่หรือแน่น., See also: congealability,congealableness,congealedness,congealment,congealation n., Syn. stiffen,solidify
English-Thai: Nontri Dictionary
congeal(vi) ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้เป็นวุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
And Sue, I'm sorry, but I'll have to ask you to personally clean the congealed protein shake off the photocopy room floor.ซู ผมขอให้คุณ ล้างคราบโปรตีนเชค บนพื้นห้องถ่ายเอกสารด้วย
Post-mortem, the blood congeals, then turns the inside of the mouth black.คุณมีเงื่อนงำ สถานที่ในสถานที่.
Just a moment ago, I had a minor epiphany regarding polymer degradation phenomenon while scraping congealed nachos off a plate.งั้นเหรอ เมื่อกี้นี้เอง ผมเพิ่งรู้แจ้งปรากฎการณ์ การเสื่อมสภาพของโพลิเมอร์
All matter is actually made of energy that has congealed into particulate form.ที่ได้แข็งขึ้นใน รูปแบบอนุภาค ดังนั้นที่ดูเหมือนจะ เป็นสิ่งที่เราจะทำ
And the energy congealed into forms of matter, many of which we have already discovered, many of which we only believe exist because of our equations.ส่วนใหญ่ของสิ่งเหล่า นี้อาศัยอยู่เท่านั้น สำหรับพันล้านของ ตัวเองเป็นครั้งที่สอง พวกเขาทำพวกเขาเสียชีวิตไป
The stable stuff then ends up congealing to make the stuff that you and I and everybody's made of today.แล้วโดยรอบที่ตั้งของชน กับกล้องพิเศษเหล่านี้ตรวจจับ
That's because human fat is congealed on all the light bulbs.นั่นเพราะว่า ไขมันมนุษย์ข้นขึ้น ฉันหมายถึงบนหลอดไฟทั้งหมดต่างหาก
Well, you know, if you hadn't mentioned the congealed human fat in the light bulbs,คุณรู้มั้ย ถ้าคุณไม่ได้พูดถึง ไขมันมนุษย์ที่ข้นขึ้น ข้างในหลอดไฟ

congeal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, 冱] congealed; frozen
[hù, ㄏㄨˋ, 沍] congealed; frozen
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 凝] to congeal; to concentrate attention; to stare

congeal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凍てる[いてる, iteru] (v1,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal
凍みる[しみる, shimiru] (v1,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal
凝らせる[こごらせる, kogoraseru] (v1,vt) to freeze; to congeal
凍る(P);氷る;凍おる[こおる, kooru] (v5r,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal; (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
凝り[こごり, kogori] (n) (1) (uk) (See 凝る・こごる) congealing; jelly; (2) (See 煮凝り) jellied fish broth
凝る[こる, koru] (v5r,vi) to congeal; to freeze
凝固点[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) hardening point; freezing point; congealing point
凝結[ぎょうけつ, gyouketsu] (n,vs) coagulation; freezing; solidification; curdling; setting; congealing

congeal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: congeal ; freeze ; clot FR:

congeal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erstarrung {f}congealment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า congeal
Back to top