ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concentrated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concentrated*, -concentrated-

concentrated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concentrated (adj.) เข้มข้น Syn. intense
concentrated area (n.) แหล่งศูนย์รวม See also: ศูนย์กลางสำคัญ Syn. center
concentratedly (adv.) อย่างคร่ำเคร่ง See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งปรก (v.) sit with concentrated mind
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He concentrated too little in classเขาสนใจในการเรียนน้อยมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8.ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8
Here, look what I found about claw. Dr. Claw's pulling a little heist tomorrow night at the concentrated industry's warehouse.อย่าไปสน ดูสิว่าฉันเจออะไรเกี่ยวกับคลอว์
We have evidence of a possible heist at concentrated industries warehouse tomorrow night.เรามีหลักฐานของการปล้นที่ น่าจะเกิดขึ้น... ที่โกดังของ"คอนเซ็นเตรต อินดัสทรี่" คืนวันพรุ่งนี้
We were attempting to use concentrated bursts of energy to enhance the sensitivity of optical telescopes.otherwise known as a wormhoIe, suspend it via gravitationaI fieId. -That's what we're Iooking at? -That's it.
Emiri, you are so concentrated on registering your Korean friend?เอมิลี่ เธอดูสนใจแต่เรื่องติดต่อเพื่อนชาวเกาหลีของเธอนะ
A SUN-DRIED TOMATO IS A CONCENTRATED FLAVOR.มะเขือเทศอบแห้งนะเป็นของแห้งๆ
It's concentrated near the truck.มันมีมากใกล้ๆรถบรรทุก
Now,we've concentrated here.ตอนนี้เรามุ่งความสนใจไปที่นี่
Maybe if we all concentrated on his mind together.บางทีถ้าพวกเราทั้งหมด เพ่งจิตไปที่เขาพร้อมๆ กัน
Forest Services issues a highly concentrated spray to park rangers, who encounter bears or other aggressive animals.สเปรย์ที่มี ความเข้มข้นอย่างมาก ของหน่วยลาดตระเวนของอุทยาน มักใช้ในการป้องกันตัวจากหมี และสัตว์ป่าที่ดุร้ายมากๆ
Look, I'm too concentrated in athletics, and it doesn't look good on my college applications, so I just need to balance out my schedule.ฉันว่าฉันให้ความสำคัญกับกีฬามากเกินไป คงดูไม่ดีเท่าไหร่ตอนคัดตัวเข้ามหาลัย ฉันเลยต้องปรับตารางนิดหน่อย
It could be because they have to deliver a concentrated dose, okay?มันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องส่ง ปริมาณรังสีที่เข็มข้น โอเคไหม

concentrated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
集运[jí yùn, ㄐㄧˊ ㄩㄣˋ, 集运 / 集運] cooperative transport; concentrated freight
功夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 功夫茶] very concentrated type of tea drunk in Chaozhou, Fujian and Taiwan
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, 密集] concentrated; compressed
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 浓 / 濃] concentrated; dense
[zhuān, ㄓㄨㄢ, 专 / 耑] concentrated; specialized
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 醲] concentrated; strong wine
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ, 专一 / 專一] single-minded; concentrated

concentrated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study
コンク[, konku] (adj-f) (abbr) concentrated
総掛かり[そうがかり, sougakari] (n) in a body; concentrated force; combined efforts
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine
集中攻撃[しゅうちゅうこうげき, shuuchuukougeki] (n,vs) (making, launching) concentrated attack (on, against)
集中砲火[しゅうちゅうほうか, shuuchuuhouka] (n) concentrated fire
集中神経系[しゅうちゅうしんけいけい, shuuchuushinkeikei] (n) (See 散在神経系) concentrated nervous system
集中線[しゅうちゅうせん, shuuchuusen] (n) saturated linework; concentrated linework
集中的[しゅうちゅうてき, shuuchuuteki] (adj-na) intensive; concentrated; focused
高濃度[こうのうど, kounoudo] (n,adj-no) high concentration; concentrated; highly-concentrated

concentrated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเชื้อน้ำหอม[n. exp.] (hūa cheūa n) EN: concentrated perfume ; essential oil FR:
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream FR: crème de lait de coco [f]
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme FR: intense ; dense ; extrême
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
แก่ไป[adj.] (kaē pai) EN: too strong ; too concentrated FR:
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated ; deep ; dark FR: fort ; intense ; vif ; prononcé ; profond
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
ก้มหน้าก้มตา[v. (loc.)] (komnākomtā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make a concentrated effort ; make an effort to ; put one's mind to sth. FR:
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
การกร่อนแบบพื้นผิว[n. exp.] (kān krǿn ba) EN: slope wash ; sheet flood erosion ; unconcentrated wash ; rain wash ; surface wash FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concentrated
Back to top