ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pronounced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pronounced*, -pronounced-

pronounced ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pronounced (adj.) ที่เปล่งเสียง
pronounced (adj.) ชัดเจน Syn. clear, notable
English-Thai: HOPE Dictionary
pronounced(พระเนาซฺทฺ') adj. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,เด็ดขาด,ซึ่งพูดออกมา., Syn. marked,-A. subtle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's pronounced with a "D."{\cHFFFFFF}มันเด่นชัดด้วย "ดี"
And with that, we were pronounced man and wife.จากนั้น เราก็คือ สามีภรรยากัน
I'll buy that girl is suffering some kind of pronounced psychosis.- คุณคงไม่เชื่อเช่นนั้นจริงๆ ใช่ไหม ? - แล้วคุณมีคำอธิบายที่ดีกว่าไหม ?
It is pronounced Coleman, isn't it? We've had some confusion.มันเป็นเรื่องที่เด่นชัดโคลแมนไม่ได้หรือไม่ เรามีความสับสน
And I was the one who pronounced the girl deadและถ้าผมเป็นคนที่เล่าให้คุณฟังล่ะ
It is pronounced as "BE NO A".มันอ่านว่า "เบ-โน-อะ" ค่ะ
Only much more pronounced on this one, actually making contact with the body.แค่มันชัดกว่าอันนี้,อันที่จริงต้องทำให้ตรงตัวมันชัดขึ้น
It's written like the word "Moon", but pronounced like "Light".มันเขียนว่าพระจันทร์แต่อ่านว่าไลท์
I've never been to Brussels. It is pronounced "egregious. "มันออกเสียงว่า โคตะระ***เลย
All pronounced dead on arrival at Baylor University Medical Center.ทั้งหมดเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาล
[note: the two kanji are pronounced as "naitou".][คันจิ 2 ตัวอ่านออกว่า ไนโตะ]
At 2:24, in less then two minutes after she was pronounced dead, ms. doe became a mother.เมื่อตี2 24,คล้อยสองนาทีหลังจากที่เธอตายอย่างแน่นอน, นางสาว โด ก็กลายเป็นแม่.

pronounced ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, 伽] traditionally used as phonetic for ga; also pronounced ga1
别字[bié zì, ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, 别字 / 別字] mispronounced or wrongly written character
错别字[cuò bié zì, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, 错别字 / 錯別字] misspelt or mispronounced characters
明言[míng yán, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄢˊ, 明言] pronounced
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, 白字] wrongly written and mispronounced character

pronounced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i'
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u'
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P)
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P)
御師[おし;おんし, oshi ; onshi] (n) (usu. pronounced おんし at Ise Shrine) low-ranking Shinto priest
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P)
擦れ;摩れ[すれ, sure] (n,n-suf) (often pronounced ずれ as a suffix) rubbing together; chafing
敵;仇[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy
肩衝[かたつき, katatsuki] (n) (See 茶入) tea container having pronounced "shoulders" near the neck
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P)
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P)
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of

pronounced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านว่า[v. exp.] (ān wā) EN: be read ; be pronounced FR: se lire ; se prononcer ; se dire ; prononcer
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: pronounce ; be pronounced ; voice ; sound FR: prononcer ; se prononcer ; articuler
ออกเสียงง่าย[adj.] (øksīeng ngā) EN: easily pronounced FR: facilement prononçable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pronounced
Back to top