ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*calm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น calm, -calm-

*calm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
becalmed (adj.) (เรือที่มีใบเรือ) แล่นไม่ได้เพราะไม่มีลม
calm (n.) ความสงบ
calm (vt.) ทำให้สงบ
calm (adj.) ที่มีอารมณ์สงบ Syn. unagitated, cool, unconcerned Ops. violent, excited, furious
calm (adj.) ที่สงบเงียบ See also: ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม Syn. quiet, undisturbed, at peace Ops. agitated
calm down (phrv.) ทำให้สงบ See also: ทำให้นิ่งเฉย
calming (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. soothing, tranquilizing
calmly (adv.) อย่างไร้การเคลื่อนที่ See also: อย่างสงบ
calmly (adv.) อย่างอดทน Syn. quietly
calmly (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. quitely
calmness (n.) ความสงบเยือกเย็น
calmness (adj.) สงบ (ใจ) See also: เยือกเย็น, ซึ่งไม่วิตกกังวล Syn. serenity
calmness (n.) ความเยือกเย็น See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล Syn. serenity
calmness (n.) ความเงียบ See also: ความสงบ, ความ Syn. ease, serenity, silence, stillness, tranquillity
calmness (n.) ความสงบเงียบ See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น Syn. composure, equinimity, tranquility
cool, calm, and collected (sl.) สงบสติ See also: ตั้งสติ, สงบใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
becalm(บีคาล์ม') {becalmed,becalming,becalms} vt. ทำให้สงบ,ทำให้ไร้ลม,บรรเทา, Syn. calm
calm(คาล์ม) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงียบสงบ,ไร้ลมพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ภาวะนิ่งเฉย,ภาวะไร้ลมพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทำให้สงบ. vi. สงบ, See also: calmness n., Syn. quiet
calmative(แคล'มะทิฟว) adj. มีฤทธิ์สงบประสาท n. ยาสงบประสาท
English-Thai: Nontri Dictionary
becalm(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบลง
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calming Effectฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสงบลง [การแพทย์]
Subtropical calmsแถบลมสงบบริเวณกึ่ง โซนร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่อม (v.) calm See also: soothe Syn. ประโลม
ความสงบ (n.) calmness See also: serenity, tranquillity Syn. ความสุขุม
ความสงบสุข (n.) calmness See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness
ความเยือกเย็น (n.) calmness See also: serenity, tranquillity Syn. ความสงบ, ความสุขุม
นิ่ง (v.) calm See also: serene, tranquil Syn. สงบ Ops. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว
สงบ (adv.) calmly See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely Syn. เงียบสงบ
สงบ (v.) be calm See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene Syn. เงียบ, เงียบสงบ
สงบ (adj.) calm See also: tranquil, peaceful, quiet, serene Syn. เงียบ, เงียบสงบ
สงบ (v.) calm See also: serene, tranquil Ops. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว
สงบจิตสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness Syn. สงบอกสงบใจ
สงบจิตสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness Syn. สงบอกสงบใจ
สงบจิตใจ (v.) calm down See also: calm oneself, control one´s emotion, suppress one´s feeling Ops. วุ่นวายใจ
สงบสติอารมณ์ (v.) calm down See also: calm oneself, remain calm Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ
สงบอกสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness
สงบอกสงบใจ (v.) be calm-hearted See also: be peaceful inside, be emotionally tranquil, find peacefulness
สงบอารมณ์ (v.) calm down See also: calm oneself, control one´s emotion, suppress one´s feeling Syn. สงบจิตใจ Ops. วุ่นวายใจ
สงบเงียบ (adv.) calmly See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely Syn. สงบ, เงียบสงบ
สงบเงียบ (v.) be calm See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ
สงบเงียบ (adj.) calm See also: tranquil, peaceful, quiet, serene Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ
สงบใจ (v.) calm down See also: tranquilly, calmly Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Talk to me at home when you have calmed downไว้ค่อยคุยกันที่บ้านเมื่อคุณสงบใจแล้ว
I just need to calm myself downฉันก็แค่ต้องการทำให้ตัวเองสงบสติอารมณ์ลง
Everyone should remain calmทุกคนควรอยู่ในความสงบ
We have to ask you to stay calmเราต้องขอร้องให้พวกคุณอยู่อย่างสงบ
Try to stay calmพยายามสงบหน่อย
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
Calm down, don't act like this!สงบหน่อย อย่าทำอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, now, now.Just calm down.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ เพียงแค่ สงบลง
Architects calmly design the gates, meant to be passed through only once.เหล่าสถาปนิกต่างก็สร้างประตูทางเข้า เพื่อให้ผ่านเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว
Calm down, calm down. It doesn't matter.สงบลงสงบลง มันไม่สำคัญว่า
He calmed down and realised he'd left his knife there.เขาสงบลงและตระหนักว่าเขาต้องการออกจากมีดของเขามี
He would have had to be calm enough to wipe off any fingerprints left on the knife.เขาจะมีที่จะสงบพอที่จะเช็ดออกลายนิ้วมือใด ๆ ที่เหลือในด
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร?
Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.{\cHFFFFFF}Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.
Now you calm down and you tell me what's the matter.มาสิ ตอนนี้คุณสงบลงและคุณบอก ฉัน เกิดอะไรขึ้น.
I'd better go along. I'm sure those boys haven't calmed themselves down yet.ผมไปด้วย พวกนั้นคงยังไม่หายโมโห
You should calm yourself down for a while.จงอยู่อย่างสงบ ไปสักพักเถิด

*calm* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡介苗[kǎ jiè miáo, ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄠˊ, 卡介苗] BCG vaccine; bacillus Calmette-Guérin vaccine
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, 冷静 / 冷靜] calm; cool-headed
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, 坦然] calm; undisturbed
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 从容不迫 / 從容不迫] calm; unruffled
泰然[tài rán, ㄊㄞˋ ㄖㄢˊ, 泰然] calm; self-composed
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, 淰] calm water
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 镇定 / 鎮定] calm; unperturbed; cool
镇静[zhèn jìng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 镇静 / 鎮靜] calm; cool
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
[ān, ㄢ, 安] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, 不动声色 / 不動聲色] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ, 安宁 / 安寧] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 恬] quiet; calm; tranquil; peaceful
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, 坦然无惧 / 坦然無懼] remain calm and undaunted
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, 安定] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly
塌实[tā shi, ㄊㄚ ㄕ˙, 塌实 / 塌實] solid; on a firm footing; dependable; steady; calm; peace of mind
沉稳[chén wěn, ㄔㄣˊ ㄨㄣˇ, 沉稳 / 沉穩] steady; calm; unflustered
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, 沉着 / 沉著] steady; calm and collected; not nervous
稳实[wěn shí, ㄨㄣˇ ㄕˊ, 稳实 / 穩實] steady; calm and practical
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 心平气和 / 心平氣和] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress
夷然[yí rán, ㄧˊ ㄖㄢˊ, 夷然] calm
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, 安静 / 安靜] quiet; peaceful; calm
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, 详和 / 詳和] serene; calm
稳静[wěn jìng, ㄨㄣˇ ㄐㄧㄥˋ, 稳静 / 穩靜] steady; calm

*calm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
カルモジュリン[, karumojurin] (n) calmodulin
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)
ゆったり[, yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
丸い(P);円い(P)[まるい(P);まろい(ok), marui (P); maroi (ok)] (adj-i) (1) (丸い usu. refers to ball-shaped, and 円い to disc-shaped objects) round; circular; spherical; (2) (See 丸く収まる) harmonious; calm; (P)
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P)
凪ぐ[なぐ, nagu] (v5g,vi) to become calm; to die down
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
和む[なごむ, nagomu] (v5m) to be softened; to calm down; (P)
和める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj-na,n) mild; calm; gentle; quiet; harmonious; (P)
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P)
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something)
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P)
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P)
安定した[あんていした, anteishita] (adj-f) steady; stable; calm; firm
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time
宥める[なだめる, nadameru] (v1,vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P)
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P)
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P)
従容[しょうよう, shouyou] (adj-t,adv-to) calm; composed; tranquil
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful
悠揚[ゆうよう, yuuyou] (adj-t,adv-to) self-possessed; calm
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai
気を静める[きをしずめる, kiwoshizumeru] (exp,v1) to becalm one's feelings; to compose oneself

*calm* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศโปร่ง[n. exp.] (ākāt prōng) EN: FR: temps calme [m]
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
บรรเทาความปวด[v. exp.] (banthao khw) EN: FR: calmer la douleur
ช้าก่อน[X] (chākøn) EN: hold on ; calm down FR:
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
หายเจ็บ[v. exp.] (hāi jep) EN: FR: calmé ; apaisé
หายโกรธเร็ว[v. exp.] (hāi krōt re) EN: FR: se calmer rapidement
ห้องเงียบ ๆ[n. exp.] (hǿng ngīep-) EN: quiet room FR: chambre calme [f]
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็นก่อน[X] (jaiyen køn) EN: FR: Calmos !
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm FR: garder son calme ; rester calme ; garder son sang froid ; ne pas s'énerver ; ne pas s'emporter
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
ใจเย็น ๆ เพื่อน = ใจเย็นๆ เพื่อน[xp] (jai yen-yen) EN: FR: Du calme, l'ami !
ใจเย็น ๆ ทุกคน = ใจเย็นทุกคน [xp] (jai yen-yen) EN: FR: Tout le monde se calme !
แก้[v.] (kaē) EN: alleviate ; dispel FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir ; traiter
กสานติ์[adj.] (kasān) EN: calm FR:
คลายอารมณ์[v. exp.] (khlāi ārom) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm ; unwind FR: détendre son esprit ; se relaxer
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ครองใจ[v. exp.] (khrøng jai) EN: govern one's heart ; control one's emotions ; remain calm FR: contrôler ses émotions
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความสงบ[n.] (khwām sa-ng) EN: peace FR: tranquillité [f] ; calme [m] ; paix [f] ; apaisement [m]
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity ; serenity FR: tranquilité [f] ; quiétude [f]
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort ; settle down FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
ไม่ตื่นเต้น[adj.] (mai teūnten) EN: calm FR: calme
หมึก[n.] (meuk) EN: cuttlefish ; squid ; octopus FR: calmar [m] ; seiche [f]
หมึกทะเล[n. exp.] (meuk-thalē) EN: squid FR: calmar [m] ; seiche [f]
น้ำนิ่ง[n. exp.] (nām ning) EN: flat water ; still water ; stagnant water FR: eau stagnante [f] ; eau calme [f]
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ng) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent FR: calme ; paisible ; silencieux ; serein ; tranquille
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
หนวดปลาหมึก[n. exp.] (nūat plāmeu) EN: squid tentacle FR: tentacules de calmars [mpl]
ปลาหมึก[n.] (plāmeuk) EN: squid ; cuttlefish FR: calmar [m] ; calamar [m] ; seiche [f]
ปลาหมึกยักษ์[n.] (plāmeuk yak) EN: octopus FR: poulpe [m] ; pieuvre [f] ; calmar géant [m]
ปลอบ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort FR: calmer ; apaiser

*calm* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ruhig; gelassen {adj} | ruhiger; gelassener | am ruhigsten; am gelassenstencalm | calmer | calmest
Flaute {f}dead calm
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Verkehrsberuhigung {f}traffic calming
Stille {f}calmness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *calm*
Back to top