ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-calm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น calm, *calm*,

-calm- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just need to calm myself downฉันก็แค่ต้องการทำให้ตัวเองสงบสติอารมณ์ลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, now, now.Just calm down.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ เพียงแค่ สงบลง
Calm down, calm down. It doesn't matter.สงบลงสงบลง มันไม่สำคัญว่า
He would have had to be calm enough to wipe off any fingerprints left on the knife.เขาจะมีที่จะสงบพอที่จะเช็ดออกลายนิ้วมือใด ๆ ที่เหลือในด
The fish moved steadily, and they traveled slowly on the calm water.ปลาย้ายไปเรื่อย ๆ และมันเดินทางช้าลงในน้ำที่ เงียบสงบ
But he seems calm and following his plan, but what is his plan?แต่ดูเหมือนว่าเขาจะสงบและ ตามแผนของเขา แต่สิ่งที่เป็นแผนของเขา? เหมืองคืออะไร?
Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.{\cHFFFFFF}Meantime, we would appreciate so much your being able to remain calm throughout this.
Now you calm down and you tell me what's the matter.มาสิ ตอนนี้คุณสงบลงและคุณบอก ฉัน เกิดอะไรขึ้น.
You should calm yourself down for a while.จงอยู่อย่างสงบ ไปสักพักเถิด
You know, I wish everyone would just calm down. I said, he'll be here.คุณรู้ว่าลิตรหวังว่าทุกคนก็จะสงบลง ลิตรกล่าวว่าเขาจะอยู่ที่นี่
If you will please just sit down and calm yourself.ถ้าคุณจะกรุณ​​าเพียงแค่นั่งลงและสงบด้วยตัวคุณเอง
We got to have calm now. We don't know what the hell she's gonna do.ช่วงนี้ต้องนิ่งไว้นะ เราไม่รู้ว่า เธอจะทำบ้าอะไร
We had money coming in through my Pittsburgh people... and even after a while, the Lufthansa thing began to calm down.และผ่านไปสักพัก เรื่องลุฟท์ฮันซาก็เงียบลง

-calm- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, 淰] calm water
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, 不动声色 / 不動聲色] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ˊ ㄐㄩˋ, 坦然无惧 / 坦然無懼] remain calm and undaunted
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, 安定] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly
沉着[chén zhuó, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄛˊ, 沉着 / 沉著] steady; calm and collected; not nervous
稳实[wěn shí, ㄨㄣˇ ㄕˊ, 稳实 / 穩實] steady; calm and practical

-calm- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
和む[なごむ, nagomu] (v5m) to be softened; to calm down; (P)
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P)
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
安康[あんこう, ankou] (n) (obsc) calm and peaceful period of time
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity
悠揚[ゆうよう, yuuyou] (adj-t,adv-to) self-possessed; calm
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down
止観[しかん, shikan] (n) (1) {Buddh} calm abiding and clear observation (Tendai meditation); (2) (See 天台宗) Tendai
泰然自若[たいぜんじじゃく(uK), taizenjijaku (uK)] (adj-t,adv-to) having presence of mind; self-possessed; imperturbable; calm and self-possessed
神色自若[しんしょくじじゃく(uK), shinshokujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) perfect composure; calm and collected
糞落ち着き[くそおちつき, kusoochitsuki] (n) provokingly calm
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
落ち着ける;落着ける;落ち付ける;落付ける[おちつける, ochitsukeru] (v1,vt) to quiet; to calm down; to compose oneself; to settle down
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid
虚心平気[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions
虚無恬淡[きょむてんたん, kyomutentan] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to,n) (arch) rising above the trivia of life and remaining calm and selfless
虚静[きょせい, kyosei] (n) calm and free of ambition or care
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P)

-calm- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
ช้าก่อน[X] (chākøn) EN: hold on ; calm down FR:
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm FR: garder son calme ; rester calme ; garder son sang froid ; ne pas s'énerver ; ne pas s'emporter
กสานติ์[adj.] (kasān) EN: calm FR:
คลายอารมณ์[v. exp.] (khlāi ārom) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm ; unwind FR: détendre son esprit ; se relaxer
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ครองใจ[v. exp.] (khrøng jai) EN: govern one's heart ; control one's emotions ; remain calm FR: contrôler ses émotions
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort ; settle down FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ไม่ตื่นเต้น[adj.] (mai teūnten) EN: calm FR: calme
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
เงียบสงบ[adj.] (ngīep sa-ng) EN: peaceful ; calm ; quiet ; silent FR: calme ; paisible ; silencieux ; serein ; tranquille
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured ; lie leisurely FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สมถกรรมฐาน[n.] (samathakamm) EN: calm meditation ; samatha meditation FR:
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
สันต์[adj.] (san) EN: calm FR:
ศานต์[n.] (sān) EN: peace ; calm FR:
สงบ[v.] (sa-ngop) EN: calm down FR:
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside FR:
สงบขึ้น[v. exp.] (sa-ngop khe) EN: become more peaceful ; become more calm FR:
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngī) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene FR: silencieux
สงบอกสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop ok ) EN: compose oneself ; calm down FR:
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm FR: être calme
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm FR: se calmer
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: collect oneself , regain control of oneself ; calm down FR:
ศานต-[pref.] (sānta-) EN: peace ; calm FR:
สันติ[adj.] (santi) EN: peaceful ; calm ; quiet FR: paisible ; calme
สันติภาพ[adj.] (santiphāp) EN: peaceful ; calm ; quiet FR: paisible ; calme
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness FR:
เซา[v.] (sao) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down FR:

-calm- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaute {f}dead calm
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -calm-
Back to top