ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tranquilly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tranquilly*, -tranquilly-

tranquilly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราบคาบ (adv.) tranquilly See also: calmly

tranquilly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราบคาบ[adv.] (rāpkhāp) EN: tranquilly ; calmly FR:
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly FR: tranquillement
สงบสุข[adv.] (sa-ngop suk) EN: peaceably ; happily ; tranquilly FR: paisiblement
สงบใจ[adv.] (sa-ngop jai) EN: tranquilly; calmly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tranquilly
Back to top