ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equinimity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equinimity*, -equinimity-

equinimity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equinimity (n.) ความสงบเงียบ See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น Syn. composure, calmness, tranquility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equinimity
Back to top