ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calmly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calmly*, -calmly-

calmly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calmly (adv.) อย่างไร้การเคลื่อนที่ See also: อย่างสงบ
calmly (adv.) อย่างอดทน Syn. quietly
calmly (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. quitely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบ (adv.) calmly See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely Syn. เงียบสงบ
สงบเงียบ (adv.) calmly See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely Syn. สงบ, เงียบสงบ
อย่างสงบ (adv.) calmly See also: silently, quietly Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ Ops. อย่างอึกทึกครึกโครม
อย่างสงบเงียบ (adv.) calmly See also: silently, quietly Syn. อย่างเงียบๆ Ops. อย่างอึกทึกครึกโครม
อย่างเงียบๆ (adv.) calmly See also: silently, quietly Syn. อย่างสงบเงียบ Ops. อย่างอึกทึกครึกโครม
เยือกเย็น (adv.) calmly Syn. สุขุม, ใจเย็น
ใจเย็น (adv.) calmly See also: patiently, composedly Ops. ใจร้อน, รีบร้อน

calmly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 心平气和 / 心平氣和] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress

calmly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to,adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate)
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P)
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet!

calmly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
ราบคาบ[adv.] (rāpkhāp) EN: tranquilly ; calmly FR:
สงบใจ[adv.] (sa-ngop jai) EN: tranquilly; calmly FR:
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop nin) EN: still ; quietly ; calmly FR: calme ; paisible
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly FR: tranquillement
อย่างใจเย็น[adv.] (yāng jaiyen) EN: calmly FR:
อย่างสงบ[adv.] (yāng sa-ngo) EN: calmly FR: en silence
อย่างสงบเงียบ[adv.] (yāng sa-ngo) EN: calmly FR:
เยือกเย็น[adv.] (yeūakyen) EN: calmly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calmly
Back to top