ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tranquilizing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tranquilizing*, -tranquilizing-

tranquilizing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tranquilizing (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. calming, soothing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tranquilizing
Back to top