ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cool*, -cool-

cool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cool (n.) ความทันสมัย Syn. stylishness
cool (n.) ความสงบเยือกเย็น Syn. calmness
cool (adj.) ใจเย็น Syn. calm, composed, coolheaded
cool (adj.) ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง)
cool (adj.) ดีเลิศ (คำสแลง) See also: ดีเยี่ยม Syn. excellent
cool (adj.) ทันสมัย Syn. fashionable
cool (vt.) ทำให้เย็นลง Syn. chill, cool down
cool (vt.) ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น) Syn. cool down
cool (adj.) เย็น See also: หนาวเย็น Syn. cooling, chilly, frosty Ops. heated
cool (adj.) เย็นชา See also: ซึ่งไร้ความรู้สึก, ซึ่งไม่เป็นมิตร Syn. unfriendly
cool (vi.) เย็นลง Syn. chill, cool down
cool (vi.) ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น) Syn. cool down
cool (sl.) เจ๋ง See also: สุดยอด
cool (sl.) โอเค See also: ตกลง
cool down (phrv.) ทำให้เย็นลง Syn. cool
cool down (phrv.) ทำให้สงบลง Syn. cool
cool down (phrv.) ทำให้ร้อนน้อยลง Syn. cool off
cool down (phrv.) ทำให้ (อารมณ์) เย็นลง See also: ทำให้(อารมณ์)สงบลง, ทำให้ตื่นเต้นน้อยลง Syn. simmer down
cool down (phrv.) สนใจน้อยลง See also: ดึงดูดน้อยลง
Cool it! (idm.) ใจเย็นๆ
cool off (phrv.) ทำให้ร้อนน้อยลง Syn. cool down
cool off (phrv.) ทำให้ (อารมณ์) เย็นลง See also: ทำให้(อารมณ์)สงบลง, ทำให้ตื่นเต้นน้อยลง Syn. cool down, simmer down
cool off (phrv.) สนใจน้อยลง See also: ดึงดูดน้อยลง Syn. cool off
cool off (phrv.) กระตือรือร้นน้อยลง
cool off (sl.) ใจเย็นๆ See also: สงบใจ
cool out (phrv.) ห้าม See also: ทำให้ท้อแท้, หยุดยั้ง
cool out (sl.) ใจเย็นๆ See also: สงบใจ
cool up (phrv.) จำกัดสิทธิเสรีภาพ See also: กักขัง, ปิดกั้น Syn. coop in
cool-headed (adj.) สุขุม See also: สุภาพเยือกเย็น, นุ่มนวล Syn. calm, stable Ops. unstable, ill-tempered, hot tempered
cool, calm, and collected (sl.) สงบสติ See also: ตั้งสติ, สงบใจ
coolant (n.) สารที่ช่วยลดความร้อน (เช่น สำหรับเครื่องยนต์)
cooler (n.) เครื่องทำความเย็น, ตู้เย็น, กระติก, ภาชนะแช่เย็น, ภาชนะเก็บของเย็น, น้ำยาทำความเย็น Syn. ice chest
coolheaded (adj.) ใจเย็น Syn. cool
coolie (n.) กุลี See also: ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร, จับกัง Syn. cooly
cooling (adj.) หนาวเย็น See also: ที่มีอุณหภูมิต่ำ Syn. chilly, frosty
cooling (adj.) เย็น See also: หนาวเย็น Syn. chilly, frosty Ops. heated
cooling (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. chilling, freezing
cooling breeze (n.) ลมทะเล
coolness (n.) ความสุขุม Syn. poise, self-possession Ops. panic, discomposure
coolness (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, iciness, frigidity, freeze, glaciation, gelidity Ops. warmth, heat
English-Thai: HOPE Dictionary
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
coolant(คูล'ลันทฺ) n. สารลดอุณหภูมิ
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
coolie(คู'ลี) n. กุลี,กรรมกรผู้ใช้แรงหนัก
coolish(คุล'ลิช) adj. ค่อนข้างเย็น
English-Thai: Nontri Dictionary
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
cooler(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,คุก,ห้องขังเดี่ยว
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cool bloodอย่างเลือดเย็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolantตัวทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cool อากาศเย็น อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 16 - 23 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Cool Downการผ่อนให้เย็นลง [การแพทย์]
Coolantตัวทำให้เย็น, สารระบายหรือถ่ายโอนความร้อนที่หมุนเวียนในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมเหลว และโลหะผสมโซเดียม-โพแทสเซียม [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เย็น (v.) cool See also: chill, cool off, become cool Ops. ร้อน
เยือกเย็น (adj.) cool See also: calm, unruffled, composed, collected Syn. สุขุม, ใจเย็น
กุลี (n.) coolie See also: workman, laborer, labourer, toiler Syn. จับกัง, กรรมกร
จับกัง (n.) coolie See also: laborer, workman Syn. กุลี, คนงาน
มึนชา (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่ใส่ใจ, ไม่แยแส
ร่มเย็น (adj.) shady and cool Syn. ร่มรื่น
สำรวม (v.) keep cool See also: to be calm Syn. เยือกเย็น Ops. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
สุขุม (v.) keep cool See also: to be calm Syn. เยือกเย็น, สำรวม Ops. โวยวาย, ตีโพยตีพาย
เย็นชา (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, ไม่ใส่ใจ, ไม่แยแส
เย็นสบาย (v.) be cool See also: be not hot or cold
แจ๋ว (v.) be cool See also: be great, be excellent, be wonderful, be splendid Syn. เยี่ยม, เจ๋ง
ไม่ใส่ใจ (v.) be cool See also: be indifferent, be negligent, be irresponsive Syn. เฉยเมย, เย็นชา, ไม่แยแส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That'd be coolนั่นเยี่ยมเลย
That's very coolนั่นเยี่ยมมากเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, he will. He'll cool off.ใช่ เขาจะ เขาจะใจเยน
Girls, cool it. We'll flip for it.ใจเย็นสาวๆ โยนหัว-ก้อย ละกัน
Wagon Train is a really cool show, but did you ever notice that they never get anywhere?แวกอน เทรน เป็นโชว์ที่เจ๋ง แต่นายเคยสังเกตมั้ย ว่ามันไม่ได้ไปที่ไหนเลย?
Just cool it, you guys. He just fainted.ใจเย็น เพื่อน เขาแค่เป็นลม
To think that I've been telling my friends that it's so cool living with an artist!ฉันน่ะบอกเพื่อนว่าอยู่กับศิลปิน มันดีอย่างโน้นอย่างนี้
I'd wake up at night ... with the smell of the ballpark in my nose, with the cool of the grass on my feet,ผมตื่นมาตอนกลางคืน ได้กลิ่นสนามกีฬาติดจมูกอยู่ ความชุ่มชื้นของหญ้าที่ฝ่าเท้า
Just give Jasmine time to cool down.ให้เวลา จัสมิน สงบสติอารมณ์ก่อน
It's nice and cool here in the barn, and quiet.โรงนานี้เย็นและเงียบดี
Here we are in a cool barn.เราอยู่ในโรงนาที่เย็นฉ่ำ
It's hot out here. Not cool like in the barn.ข้างนอกร้อนจัง ไม่เห็นเย็นเหมือนในโรงนาเลย
Couldn't you forget about being a cool teenager just for one night?พี่อย่าลืมสิว่าเมื่อก่อนเราสนุกกันแค่ไหน?
We act like they don't, but they do. That's what's so fuckin' cool about them.เราทำหน้าที่เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำไม่ได้ แต่ที่พวกเขาทำ นั่นคือสิ่งที่มาก fuckin 'เย็นเกี่ยวกับพวกเขา

cool ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开襟[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开襟 / 開襟] buttoned Chinese tunic; unbuttoned (to cool down)
冷却[lěng què, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ, 冷却 / 冷卻] cooling; cool off
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference
冷艳[lěng yàn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˋ, 冷艳 / 冷艷] cool elegant and magnificent
凉水[liáng shuǐ, ㄌㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, 凉水 / 涼水] cool water; unboiled water
乘凉[chéng liáng, ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˊ, 乘凉 / 乘涼] to cool off in the shade
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
冷静[lěng jìng, ㄌㄥˇ ㄐㄧㄥˋ, 冷静 / 冷靜] calm; cool-headed
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 镇定 / 鎮定] calm; unperturbed; cool
镇静[zhèn jìng, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 镇静 / 鎮靜] calm; cool
冷却剂[lěng què jì, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧˋ, 冷却剂 / 冷卻劑] coolant
冷却塔[lěng què tǎ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄚˇ, 冷却塔 / 冷卻塔] cooling tower
冷却水[lěng què shuǐ, ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕㄨㄟˇ, 冷却水 / 冷卻水] cooling water (in a reactor)
冷房[lěng fáng, ㄌㄥˇ ㄈㄤˊ, 冷房] coolroom
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 凊] cool; fresh; to cool
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 凉 / 涼] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421)
清爽[qīng shuǎng, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄤˇ, 清爽] fresh and cool
气冷式反应堆[qì lěng shì fǎn yìng duī, ㄑㄧˋ ㄌㄥˇ ㄕˋ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 气冷式反应堆 / 氣冷式反應堆] gas-cooled reactor
凉快[liáng kuai, ㄌㄧㄤˊ ㄎㄨㄞ˙, 凉快 / 涼快] nice and cold; pleasantly cool
[kù, ㄎㄨˋ, 酷] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great

cool ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk
エロかっこいい[, ero kakkoii] (adj-i) (sl) sexy and cool
かっこかわいい;カッコカワイイ[, kakkokawaii ; kakkokawaii] (exp) (col) cool and cute
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger
クールジャズ[, ku-rujazu] (n) cool jazz
クールダウン[, ku-rudaun] (n) cool down
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
すーすー[, su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking
ひんやり[, hinyari] (adv,n,vs) to feel (pleasantly) cool
ふうふう;ふーふー[, fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n,vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down)
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
保冷[ほれい, horei] (n) keep cool
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P)
冷める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to become cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to come down (fever); (2) to cool down (interest); to abate; to subside; to dampen; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
四気[しき, shiki] (n) weather of the four seasons (warmth of spring, heat of summer, cool of autumn, and cold of winter)
夜気[やき, yaki] (n) night air; stillness of night; cool evening
寛緩;緩々;緩緩;寛寛[かんかん, kankan] (adv,adj-t) looking cool and collect; with an air of perfect composure
打ち水;打水[うちみず, uchimizu] (n) sprinkling water (to keep down dust and to cool pavements, etc.)
格好のいい;格好のよい;格好の良い[かっこうのいい(格好のいい;格好の良い);かっこうのよい(格好のよい;格好の良い), kakkounoii ( kakkou noii ; kakkou no yoi ); kakkounoyoi ( kakkou noyoi ; kakkou no ] (adj-na) attractive; good-looking; stylish; cool
涼む[すずむ, suzumu] (v5m,vi) to cool oneself; to cool off; to enjoy evening cool; (P)
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
秋涼[しゅうりょう, shuuryou] (n) (1) coolness of autumn; cool autumn wind; (2) (See 葉月) eighth lunar month
秋涼し[あきすずし, akisuzushi] (adj-f) (arch) (しく adjective) (See 秋涼・しゅうりょう・1) pleasantly cool (as in the arrival of autumn)
落ち着き払う[おちつきはらう, ochitsukiharau] (v5u,vi) to keep cool
門涼み[かどすずみ, kadosuzumi] (n) (arch) stepping outside to cool down; cooling down outside the gate
頭に来る;頭にくる[あたまにくる, atamanikuru] (exp,vk) to get mad; to be highly offended; to get pissed off; to get angry; to lose one's cool
頭を冷やす[あたまをひやす, atamawohiyasu] (exp,v5s) to cool down one's anger
風薫る[かぜかおる, kazekaoru] (adj-f,v5r) (See 薫風) (subject to the) cool light breeze in early summer
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish
イケてる[, ike teru] (adj-f) cool; with-it; turn-on; sexy
ウォータークーラー;ウオータークーラー[, uo-ta-ku-ra-; uo-ta-ku-ra-] (n) watercooler; water cooler
オイルクーラー[, oiruku-ra-] (n) oil cooler
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool"
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
冷やす[ひやす, hiyasu] Thai: ดับร้อน English: to cool

cool ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศเย็น[n. exp.] (ākāt yen) EN: cool weather FR: temps frais [m]
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer FR: bière glacée [f]
ชาเย็น[adj.] (chāyen) EN: unfriendly ; cold ; cool ; unfeeling ; irresponsive FR:
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid FR: excellent ; magnifique
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
เจ๋งสุด ๆ ไปเลย = เจ๋งสุดๆ ไปเลย[X] (jeng sut-su) EN: That's so cool FR:
คูล[adj.] (khūl) EN: cool FR: cool (fam.)
มึนชา[v.] (meunchā) EN: be cool ; be indifferent ; be negligent ; be irresponsive FR: être cool (fam.)
หนาว[v.] (nāo) EN: be cold ; feel cold ; be cool ; be freezing ; be frozen FR: avoir froid ; cailler (fam.)
หนาว[adj.] (nāo) EN: cold ; cool ; frigid ; gelid ; frozen FR: froid ; glacial ; il fait froid
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
นิ้ง[X] (ning) EN: cool ; great FR:
โอเคอยู่[v. exp.] (ōkhē yū) EN: be cool FR:
ผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿn) EN: cool room panel FR: panneau frigorifique [m]
ปล่อยตัวตามสบาย[v. exp.] (plǿitūa tām) EN: play it cool ; take it easy ; take things easy FR: être décontracté ; se relaxer ; prendre les choses avec philosophie
ระบายความร้อน[v. exp.] (rabāi khwām) EN: cool FR: refroidir ; évacuer la chaleur
ร่มรื่น[v.] (romreūn) EN: be shady ; be cool and pleasant FR:
ร่มรื่น[adj.] (romreūn) EN: shady and cool ; nice and shady FR: ombragé
ร่มเย็น[adj.] (romyen) EN: shady ; cool and pleasant ; peaceful FR:
รวยริน[adv.] (rūayrin) EN: gently ; mildly ; lightly ; nice and cool FR:
สบายดี[adj.] (sabāi dī) EN: fine ; cool ; comfortable FR: cool (fam.)
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
สงบลง[v. exp.] (sa-ngop lon) EN: abate ; blow over ; cool down ; be at rest ; become peaceful FR:
สงบเยือกเย็น[v. exp.] (sa-ngop yeū) EN: play it cool ; take it esay FR: être décontracté ; être serein
เสียศูนย์[v. exp.] (sīa sūn) EN: loose one's sense of balance ; go out of control ; loose one's cool ; be off-center FR: perdre le nord ; perdre la boussole
สีตลหฤทัย[adj.] (sītalahareu) EN: cool FR:
สีเย็น[n. exp.] (sī yen) EN: cool tone ; cool colour = cool color (Am.) ; cold colour = cold color (Am.) FR: ton froid [m] ; couleur froide [f]
สุขุม[v.] (sukhum) EN: keep cool ; be calm ; be composed ; be sober FR:
ทำให้เย็นลง[v. exp.] (thamhai yen) EN: cool FR:
ทำให้เย็นลง[v. exp.] (thamhai yen) EN: cool off FR:
เย็น[v.] (yen) EN: cool FR: se refroidir
เย็น[adj.] (yen) EN: cool ; fresh ; chill ; cold ; iced ; icy FR: frais ; froid
เย็น[adj.] (yen) EN: calm ; cool FR: calme ; cool (fam.)
เย็นฉ่ำ[adj.] (yencham) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious FR:
เย็นชื่น[adj.] (yencheūn) EN: cool FR: agréable
เย็นสบาย[v.] (yen sabāi) EN: be cool ; be not hot or cold FR:
เย็นสบาย[adj.] (yen sabāi) EN: confortably cool FR: délicieusement frais ; agréablement tempéré ; agréablement frais

cool ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kühl; frisch {adj} | kühl lagerncool | to ste cold; to keep in a cool place
Sektkühler {m}champagne cooler
Ladeluftkühler {m}charge air cooler; intercooler
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling
Kältespray {m}coolant spray
Kühlmittelbehälter {m}coolant reservoir
Kühlmittelmotor {m}coolant motor
Kühlmittelpumpe {f}coolant pump
Kühlmittelrücklauf {m}coolant return
Kühlgehäuse {n}cooler housing
kühl; kalt; frostig {adj} | kühler; kälter; frostiger | am kühlsten; am kältesten; am frostigstenchilly; chill | chillier; coolish | chilliest; coolest
Abgaskühler {m}exhaust gas cooler
Abkühlung {f}cooling down; cool-off
Abkühlungsart {f}type of cooling
Abkühlungsperiode {f}cooling off period
Kälteanlage {f}cooling device
Einzugstraversenkühlung {f} [techn.]feed traverse cooling
Ladeluftkühlung {f}intercooling
Mantelkühler {m}shell type cooler
Keimsieden {n} | unterkühltes Keimsiedennucleate boiling | subcooled nucleate boiling
Verrohrung {f} | kältetechnische Verrohrungpiping | cooling piping
Radioaktivität {f} | abgeklungene Radioaktivitätradioactivity | cooled-down radioactivity
Durchgangskühlwasserregler {m} [techn.]straight cooling water radiator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cool
Back to top