ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peacefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peacefully*, -peacefully-

peacefully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peacefully (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly, quitely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบ (adv.) peacefully See also: tranquilly Syn. สุขสงบ
สงบราบคาบ (adv.) peacefully See also: tranquilly, calmly
สงบสุข (adv.) peacefully See also: tranquilly Syn. สุขสงบ, สงบ
สุขสงบ (adv.) peacefully See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly Syn. สงบสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can sleep peacefully at home thenคุณก็กลับไปนอนที่บ้านได้แล้ว
I can die peacefully after you two get married!ปู่จะได้ตายตาหลับ หลังจากที่หลานสงคนแต่งงานกัน
That way we can live peacefully and happilyนั่นเป็นวิธีทางดำเนินชีวิตของเรา อย่างสงบสุขและมีความสุข
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย
They're surrendering peacefully and cooperating.เราล้อมจับอย่างสงบ และได้รับความร่วมมือ
Uh,"ashford died peacefully in his home,อืม "แอสฟอร์ตตายอย่างสงบในบ้านของเขา"
Stanton died peacefully in his home."แสตนตันตายอย่างสงบในบ้านของเขา"
He could have lived peacefully as from tomorrow onwards.เขามีความสบายใจ,ทำไม?
Please allow Joong-pil... to rest peacefully for eternity...ได้โปรดให้จุงพิล ได้ไปสู่สุขคติด้วยเถิด
"Once he's satisfied, the predator and prey live peacefully together."เมื่อมันอิ่ม ผู้ล่าและเหยื่อ จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ"
It had lived peacefully below the surface all these years.มันอยู่อย่างสงบภายใต้พื้นผิวนั่น มานานหลายปี

peacefully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 闟] peacefully; quietly
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, 安然] safely; peacefully; at a rest
安眠[ān mián, ㄢ ㄇㄧㄢˊ, 安眠] sleep peacefully

peacefully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
念仏往生[ねんぶつおうじょう, nenbutsuoujou] (n,vs) passing away peacefully to be reborn in Paradise through invocation of Amitabha
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
大往生を遂げる[だいおうじょうをとげる, daioujouwotogeru] (exp,v1) to die peacefully; to have lived a full life
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably
成仏[じょうぶつ, joubutsu] (n,vs) (1) entering Nirvana; becoming a Buddha; (2) going to heaven; resting in peace; dying (peacefully)
無事に[ぶじに, bujini] (adv) safely; peacefully; quietly; without problems
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet!

peacefully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยดี[adv.] (dōi dī) EN: willingly ; without trouble ; amicably ; peacefully FR:
นอนเขลง[v. exp.] (nøn khlēng) EN: repose ; lie peacefully FR:
นอนอุตุ[v. exp.] (nøn utu) EN: sleep peacefully ; sleep like a log FR:
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngī) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly FR: tranquillement
อย่างสันติสุข[adv.] (yāng santi ) EN: peacefully FR: paisiblement
อย่างสันติ[adv.] (yāng santi) EN: peacefully FR: pacifiquement ; paisiblement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peacefully
Back to top