ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quitely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quitely*, -quitely-

quitely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quitely (adv.) อย่างสงบ See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ Syn. calmly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quitely
Back to top