hid

แปลว่า


vi กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
vt กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide

ตัวอย่างประโยค


Do you really think that everyone around you has a hidden agenda? คุณคิดจริงๆ หรือว่าทุกคนรอบข้างคุณนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่