ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruse*, -ruse-

ruse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruse (n.) อุบาย See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย Syn. stratagem, trick
English-Thai: HOPE Dictionary
ruse(รูซ) n. อุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม,กลอุบาย, Syn. trick,stratagem
English-Thai: Nontri Dictionary
ruse(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,กลอุบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or maybe this is all an elaborate ruse to make us think in that direction.หรือบางทีใครบางคนต้องการให้เราคิดแบบนั้น
That there is no job and that the office that he's at has been rented and the picture on my desk of my family is a phoney and it's all just a big elaborate ruse to glean competitive information from him.จริง ๆ แล้วไม่มีตำแหน่งงาน และสำนักงานที่ใช้สัมภาษณ์ก็เช่ามา รูปครอบครัวบนโต๊ะทำงานผมก็เป็นของปลอม
One can almost deduce this entire bet was merely a ruse to facilitate his escape.เราเอาเปรียบเขาในการเดิมพันคราวนี้ได้ โดยจับกุมเขาฐานหลบหนีคดี
Robert, your ruse is pathetic.โรเบิร์ต คุณหลอกผมไม่ได้หรอก
BUT YOU'RE INDULGING THIS KILLER BY PERPETUATING THE RUSE HE'S CREATED.มันอาจส่งเสริมเขา ให้ฆ่าอีก
HE WAS JUST USING THE BUTCHER'S RUSE AS A WAY TO LURE THE VICTIM TO BE ALONE WITH HER.เขาแค่ใช้รูปแบบของนักฆ่าฯ ล่อเหยื่อให้อยู่กับเขาสองต่อสองมากกว่า
The reaper always uses Some sort of ruse To get close to and spend Time with his victims.มัจจุราชมักใช้อุบายเข้าใกล้และใช้เวลากับเหยื่อ
The ruse you played with Filip Telford.เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด
The ruse you played with Filip Telford... faking symptoms to extend his critical status?เล่ห์เหลี่ยมที่เธอเล่นใช้กับเรื่อง ฟิลิป เทลฟอร์ด... หลอกยื่นเวลารักษาอาการของเขา ว่ามีอาการโคม่า
The reappearance of my mother, the lawsuit-- it's all been part of an elaborate ruse to get me to sign over my hotel to Elizabeth.การกลับมาของแม่ฉัน การฟ้องร้อง-- ทั้งหมดนี่ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนอันซับซ้อน เพื่อที่จะให้ฉันเซ็นชื่อ โอนโรงแรมให้เอลิซาเบธ
They've used this ruse in a dozen local abductions.พวกเขาใช้อุบายนี้ในการลักพาเด็กเป็นสิบแห่ง
Yes, we have to keep up this ruse for a little while,เราอาจจะต้องใช้อุบายนี้ไปก่อน

ruse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 沕] abstruse; profound
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ, 玄奥 / 玄奧] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe
艰深[jiān shēn, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ, 艰深 / 艱深] abstruse; complicated
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
防毒[fáng dú, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ, 防毒] defense against poison; defense against poison gas; anti-narcotics measures; defense against computer viruses
精读[jīng dú, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˊ, 精读 / 精讀] intensive reading; peruse; perusal
玄妙[xuán miào, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄠˋ, 玄妙] mysterious; profound; abstruse
玄秘[xuán mì, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧˋ, 玄秘] mystery; mysterious; occult; abstruse doctrine (e.g. religious)
[yuè, ㄩㄝˋ, 阅 / 閱] peruse; review; to read
深奥[shēn ào, ㄕㄣ ㄠˋ, 深奥 / 深奧] profound; abstruse; recondite; profoundly
玄远[xuán yuǎn, ㄒㄩㄢˊ ㄩㄢˇ, 玄远 / 玄遠] profound; abstruse mystery
[yǎo, ㄧㄠˇ, 眑] sunken eyes; deep; abstruse
深邃[shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ, 深邃] deep (valley or night); abstruse; hidden in depth
病毒学[bìng dú xué, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 病毒学 / 病毒學] virology (study of viruses)

ruse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリルセメント[, akurirusemento] (n) acrylic cement
アセチルセルロース[, asechiruseruro-su] (n) (obsc) (See 酢酸セルロース) acetylcellulose
アナルセックス[, anarusekkusu] (n,vs) anal intercourse; anal sex
アニマルセラピー;アニマル・セラピー[, animaruserapi-; animaru . serapi-] (n) animal therapy
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses
オーラルセックス[, o-rarusekkusu] (n) oral sex
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse
オラクルセブン[, orakurusebun] (n) {comp} Oracle 7
カルセオラリア[, karuseoraria] (n) calceolaria (lat
クリティカルセクション[, kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section
ケーブルセレクト[, ke-buruserekuto] (n) {comp} cable select
コールセットアップ[, ko-rusettoappu] (n) {comp} call setup
コールセンター[, ko-rusenta-] (n) {comp} call center
コルセット[, korusetto] (n) corset
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers
シングルセッション[, shingurusesshon] (n) {comp} single-session
ソーシャルセキュリティー[, so-sharusekyuritei-] (n) social security
ソイルセメント[, soirusemento] (n) soil cement
ナチュラルセレクション[, nachuraruserekushon] (n) natural selection
バーサーカー;バーサーカ;ベルセルカー[, ba-sa-ka-; ba-sa-ka ; beruseruka-] (n) berserker
パラポックスウイルス属[パラポックスウイルスぞく, parapokkusuuirusu zoku] (n) Parapoxvirus (genus of large oval shaped DNA based viruses in the family Poxviridae)
パンティーコルセット;パンティー・コルセット[, pantei-korusetto ; pantei-. korusetto] (n) (See パンティーガードル) panty girdle; panty corset
ファルセット[, farusetto] (n) falsetto (ita
フェイルセーフ[, feiruse-fu] (n) fail-safe
ブルセラ[, burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P)
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal)
ブルセラ病[ブルセラびょう, burusera byou] (n) brucellosis
ペルセウス座[ペルセウスざ, peruseusu za] (n) (constellation) Perseus
ペルセウス座流星群[ペルセウスざりゅうせいぐん, peruseusu zaryuuseigun] (n) Perseids
ベルセルク;バーサーク[, beruseruku ; ba-sa-ku] (n) berserk
ホールセール[, ho-ruse-ru] (n) wholesale
マルセラバタフライフィッシュ[, maruserabatafuraifisshu] (n) Marcella butterflyfish (Prognathodes marcellae)
メルセデス[, merusedesu] (n) Mercedes (car)
メルセデスベンツ[, merusedesubentsu] (n) Mercedes-Benz; (P)
使い過ぎ[つかいすぎ, tsukaisugi] (n) overuse; overload
土左衛門[どざえもん, dozaemon] (n) drowned body of a person (after sumo wrestler Narusegawa Dozaemon)
心を許せる人[こころをゆるせるひと, kokorowoyuruseruhito] (exp) one's trusted friend; confidant
昼席[ひるせき, hiruseki] (n) matinee (performance)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
オラクルセブン[おらくるせぶん, orakurusebun] Oracle 7
コールセットアップ[こーるせっとあっぷ, ko-rusettoappu] call setup
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser
ツールセット[つーるせっと, tsu-rusetto] tool set
ファイルセット[ふぁいるせっと, fairusetto] file set
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe
ラベルセット[らべるせっと, raberusetto] label set
レフェラルセンタ[れふぇらるせんた, referarusenta] referral centre
レベルセット[れべるせっと, reberusetto] level set

ruse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดแกมโกง[adj.] (chalāt kaēm) EN: crafty ; wily ; cunning ; shrewd FR: rusé ; artificieux ; astucieux ; habile ; malin ; machiavélique ; madré (litt.) ; matois (litt.)
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กล-[pref.] (konla-) EN: trick ; ruse ; trickery FR:
เล่ห์กระเท่ห์[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy ; hoax FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick ; hoax FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
ลูกเล่น[n.] (lūk lēn) EN: FR: astuce [f] ; ruse [f] ; truc [m] ; subterfuge [m]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily FR: malin ; rusé
คัมภีรภาพ[adj.] (khamphīraph) EN: profound ; subtle ; deep ; abstruse FR:
ขี้โกง[adj.] (khī kōng) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing ; cheating FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
คุณรู้สึกอย่างไร[xp] (khun rūseuk) EN: how do you feel ? FR: comment vous sentez-vous ? ; quel est votre sentiment ? ; quelles sensations ressentez-vous ?
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment ; sense ; esthesia ; aesthesia FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกชื่นชม[n. exp.] (khwām rūseu) EN: admiration FR: admiration [f]
ความรู้สึกเด่น[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกด้อย[n.] (khwāmrūseuk) EN: inferiority feeling FR: sentiment d'infériorité [m]
ความรู้สึกเจ็บปวด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: discomfort FR:
ความรู้สึกเขื่อง[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกขอบคุณ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: appreciation FR:
ความรู้สึกกลัว[n. exp.] (khwām rūseu) EN: alarm FR:
ความรู้สึกไม่ค่อยดี[n. exp.] (khwām rūseu) EN: negative feelings FR:
ความรู้สึกไม่สบาย[n. exp.] (khwām rūseu) EN: painful feeling FR:
ความรู้สึกในใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: mind FR:
ความรู้สึกนึกคิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling ; emotion ; sentiment FR:
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: buyer's black box FR:
ความรู้สึกงงงัน[n. exp.] (khwām rūseu) EN: stunning sensation FR:
ความรู้สึกผิด[n. exp.] (khwām rūseu) EN: guilt ; conscience FR:
ความรู้สึกแปลกแยก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: feeling of alienation FR:
ความรู้สึกรัก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: FR: sentiment d'amour [f]
ความรู้สึกรำคาญ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: annoyance FR:
ความรู้สึร่วม[n. exp.] (khwām rūseu) EN: common feelings FR:
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: sympathy ; compassion ; condolence FR:
ความรู้สึกเสียใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: hurt FR:
ความรู้สึกต้องตาต้องใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: attraction FR:
ความรู้สึกตัว[n. exp.] (khwām rūseu) EN: conscious FR: conscience [f]
กลับรู้สึกตัวได้[v. exp.] (klap rūseuk) EN: come to realize the truth FR:
ลึก[adj.] (leuk) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse FR: profond
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise FR: approfondi ; profond ; impressionnant
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte

ruse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adenitis {f}; Drüsenentzündung
gruselig; unheimlich {adj} | gruseliger | am gruseligstencreepy | creepier | creepiest
Druse {m} | Drusen
Drüse {f} [anat.] | Drüsen
Keimdrüse {f} [anat.] | Keimdrüsen
Parotitis {f}; Entzündung der Ohrspeicheldrüse [med.]parotitis
Prostata {f}; Vorsteherdrüse
Thyreotoxikose {f}; Schilddrüsenfunktionsstörung
Schilddrüse {f} [med.] | Schilddrüsen
Prostatahypertrophiesyndrom {m}; Beschwerden bei Vergrößerung der Vorsteherdrüse [med.]prostatism
gruselig; unheimlich; übernatürlich; eigenartig {adj} | gruseliger; unheimlicher; übernatürlicher; eigenartiger | am gruseligsten; am unheimlichsten; am übernatürlichsten; am eigenartigstenweird | weirder | weirdest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruse
Back to top