ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disguise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disguise*, -disguise-

disguise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disguise (n.) การปลอมแปลง See also: การหลอกลวง, การแอบซ่อน, การปลอมตัว Syn. quise, mask, pretense, camouflage
disguise (vt.) ปลอมตัว See also: แอบแฝง, ซุกซ่อน, ปิดบัง, อำพราง, ปลอมแปลง Syn. repress, conceal, hide Ops. reveal, expose
disguise (n.) สิ่งที่ใช้ปลอมตัว See also: สิ่งที่ใช้พรางตัว
disguise as (phrv.) แสร้งทำเป็น See also: ปลอมตัวเป็น
disguise in (phrv.) ซ่อนเร้นด้วยหรือซ่อนอยู่ใน See also: ซ่อนด้วย
disguise with (phrv.) ปิดบังด้วย See also: ซ่อนเร้นด้วย
disguised (adj.) ซึ่งไม่เปิดเผยนาม See also: ซึ่งไม่เปิดเผยตัว
disguised (adj.) ลึกลับ See also: ลี้ลับ, ลับๆ, ไม่เปิดเผย Syn. espionage, secret, spy
disguisedly (adv.) อย่างไม่เปิดเผยนาม See also: อย่างไม่เปิดเผยตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
English-Thai: Nontri Dictionary
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disguised unemploymentการว่างงานแฝง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
disguised extraditionการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแฝง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอมตัว (v.) disguise
พราง (v.) disguise See also: conceal, hide Syn. ซ่อน, บดบัง, ปิดบัง, ปกปิด, อำพราง Ops. ชัดแจ้ง, ชัดเจน
แปลงตัว (v.) disguise See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure Syn. แปลงกาย
แฝงตัว (v.) disguise See also: hide, conceal Syn. แอบแฝงตัว
แอบแฝงตัว (v.) disguise See also: hide, conceal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
See, disguise changes all the rules.เห็นมั้ย.. การปลอมตัวเปลี่ยนกฎเกณฑ์ทั้งหมด
Conceal me what I am, and be my aid for such disguise as haply shall become the form of my intent.ซ่อนเร้นตัวตนฉันไว้... , ช่วยฉันให้ได้... ...เสแสร้งไป...
Oh, Henry, do not disguise yourself, not to me.-เฮนรี่ อย่าหลอกตัวเองหรือหลอกฉันเลย
That's why we disguise ourselves as Black Jackets.-ปืน เราก็ต้องปลอมเป็นพวกชุดดำไง \ ไปกันเถอะ
Didn't it become a blessing in disguise for you in the end?มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายกลับการเป็นดี ในที่สุด สำหรับเธอหลอกหรือ?
They could disguise as a emergency patient and medical staff.พวกนั้นอาจแกล้งตบตาคน เป็นทีมแพทย์กับคนไข้ด่วนก็ได้
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม
In order to walk among us, they disguise their appearance.หวัดดี - หวัดดี - สุขสันต์วันเกิด
Voila! The disguise is complete.นี่ไง ปลอมตัวเรียบร้อย
~~ You're just a baby in disguise ~~# เธอยังเป็นแค่ เด็กเท่านั้น #
I'll get you some clothes. Disguise you.ข้าจะหาเสื้อผ้าให้เจ้า นำทางเจ้า

disguise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男扮女装[nán bàn nǚ zhuāng, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄋㄩˇ ㄓㄨㄤ, 男扮女装 / 男扮女裝] dress in drag (male to female); man disguised as a woman
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ, 装扮 / 裝扮] dress up as; be disguised as
公然[gōng rán, ㄍㄨㄥ ㄖㄢˊ, 公然] openly; publicly; undisguised

disguise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
扮装[ふんそう, funsou] (n,vs) make-up; get-up; disguise
窶す;俏す(oK)[やつす, yatsusu] (v5s,vt) (1) to be absorbed in; to lose oneself to; (2) to disguise oneself as; to adorn oneself
七化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja
七方出[しっぽうで, shippoude] (n) {MA} seven disguises of the ninja
丸出し[まるだし, marudashi] (n) bare; exposed; undisguised; broad (provincial accent)
仮装[かそう, kasou] (n,vs,adj-no) (1) costume; fancy dress; masquerade; disguise; (2) converted (cruiser); (P)
仮面[かめん, kamen] (n) (1) mask; (2) disguise; (P)
偽装(P);擬装(P)[ぎそう, gisou] (n,vs,adj-no) disguise; camouflage; masquerade; (P)
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P)
変装[へんそう, hensou] (n,vs) disguise; masquerade
変身[へんしん, henshin] (n,vs) metamorphosis; disguise; transformation; (P)
天童[てんどう, tendou] (n) cherub; gods disguised as children; children parading as cherubs
身をやつす;身を窶す[みをやつす, miwoyatsusu] (exp,v5s) (1) to be enthralled by; (2) to be disguised as
迷彩[めいさい, meisai] (n) camouflage; disguise; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise

disguise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบแฝงตัว[v. exp.] (aēpfaēng tū) EN: disguise FR:
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
แฝงตัว[v.] (faēng tūa) EN: disguise FR:
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt FR: se transformer en ; modifier ; adapter
หน้ากาก[n.] (nākāk) EN: mask ; disguise FR: masque [m]
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble FR: camoufler ; déguiser ; dissimuler
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; falsify ; sham ; disguise FR: falsifier ; maquiller
ปลอมตัว[v.] (pløm tūa) EN: disguise FR: se travestir ; se déguiser
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
อำพราง[adj.] (amphrāng) EN: spurious ; disguised ; concealed FR:
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
นิติกรรมอำพราง[n. exp.] (nitikam amp) EN: spurious act ; disguised act ; legal subterfuge ; concealed act FR:
ออกนอกหน้า[adj.] (øknøknā) EN: open ; noticeable ; undisguised FR:
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably FR: ouvertement
พูดโจ่งแจ้ง[v. exp.] (phūt jōngja) EN: speak undisguisedly ; speak in no equivocal terms FR: parler en termes non équivoques
แปลกปลอม[v.] (plaēkpløm) EN: sneak ; worm into ; disguised FR: s'ingérer ; faire intrusion

disguise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mummenschanz {m}disguise; masquerade
Verstellung {f}disguise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disguise
Back to top