ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrashing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrashing*, -thrashing-

thrashing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrashing (n.) การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหวด Syn. beating, flogging
thrashing (n.) การเฆี่ยน See also: การโบย, การด่าอย่างเจ็บแสบ Syn. beating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrashing
Back to top