ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lie*, -lie-

lie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie (n.) การหลอกลวง See also: การพูดโกหก Syn. imposture
lie (vi.) โกหก See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก Syn. tell a lie, misspeak
lie (n.) คำโกหก See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ Syn. falsification, prevarication Ops. truth
lie (vt.) ได้รับผลโดยการโกหก
lie (vi.) หลอกหลวง See also: หลอก Syn. deceive
lie (vi.) ตั้งอยู่ See also: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่ Syn. be located
lie (n.) ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ See also: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง Syn. place, location, site
lie (n.) ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์
lie (vi.) ถูกฝังอยู่ Syn. be buried, entombed
lie (n.) ที่ซ่อน (ของสัตว์)
lie (vi.) นอน See also: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก Syn. rest, recline Ops. stand
lie (vi.) แผ่กว้าง See also: เหยียดยาว, ขยาย Syn. extend, stretch
lie (vi.) ยังคงอยู่ See also: มีอยู่
lie (vi.) วาง Syn. lay Ops. stand
lie about (phrv.) นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร) See also: พักผ่อนอย่างสบาย Syn. lay about, lie around
lie about (phrv.) ทิ้งไว้เรี่ยราด See also: ปล่อยไว้กระจัดกระจาย, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. lie around
lie about (phrv.) โกหกในเรื่อง See also: โกหกเกี่ยวกับ
lie about (phrv.) โอบล้อม See also: ล้อมรอบ, ปิดล้อม Syn. lie around
lie ahead (phrv.) วางไว้ข้างหน้า See also: อยู่ข้างหน้า, อยู่ด้านหน้า Syn. lie before
lie ahead (phrv.) มีอยู่ในอนาคต See also: รออยู่ในอนาคต Syn. lie before, lie beyond
lie along (phrv.) (เรือ)
lie alongside (phrv.) (เรือ) เข้ามาจอดพักใกล้ๆ See also: มาจอดเทียบ Syn. draw alongside, lay alongside
lie around (phrv.) นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร) Syn. lie about
lie around (phrv.) ทิ้งไว้เรี่ยราด See also: ปล่อยไว้กระจัดกระจาย, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. lie about
lie around (phrv.) โอบล้อม See also: ล้อมรอบ, ปิดล้อม Syn. lie about
lie at (phrv.) นอนหลับอยู่ที่ (บริเวณ) (คำเก่า) See also: นอนอยู่ตรง
lie at (phrv.) นอนใกล้ๆ
lie at anchor (idm.) หยุดแล่น (เรือ) See also: ทอดสมอ
lie at its moorings (idm.) หยุดแล่น (เรือ) See also: ทอดสมอ
lie back (phrv.) พิงศีรษะพักให้สบาย See also: พาดหัวให้สบาย
lie before (phrv.) วางไว้ด้านหน้า See also: วางข้างหน้า, อยู่ด้านหน้า Syn. lie ahead
lie before (phrv.) รออยู่ See also: มีอยู่ในอนาคต, เกิดขึ้นในอนาคต Syn. lie ahead, lie beyond
lie before (phrv.) สำคัญกว่า Syn. put before
lie behind (phrv.) เป็นอดีต See also: ผ่านไปแล้ว
lie behind (phrv.) วางไว้ด้านหลัง See also: อยู่ข้างหลัง
lie behind (phrv.) เป็นเหตุผลสำหรับ See also: (เหตุผล)อยู่เบื้องหลัง
lie beside (phrv.) นอนอยู่ข้าง See also: อยู่ด้านข้างของ Syn. lie by
lie beyond (phrv.) เกิดขึ้นต่อจากนั้น
lie beyond (phrv.) อยู่ไกลออกไป
lie beyond (phrv.) ยิ่งใหญ่กว่า See also: มีคุณภาพกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
lieu(ลู) n. การแทน -Phr. (in lieu of แทนที่)
lieutenant(ลูเทน'เนินทฺ) n. ร้อยโท,เรือโท
lieutenant coloneln. พันโท,นาวาโท
lieutenant commandern. นาวาตรี
lieutenant generaln. พลโท
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ
English-Thai: Nontri Dictionary
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ
liege(n) นาย,เจ้านาย,ขุนนาง
lien(n) ข้อผูกมัด,ภาระ
lieutenant(n) ร้อยโท,เรือโท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lieท่าทารก (ขณะคลอด) [มีความหมายเหมือนกับ position ๒ และ presentation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie in grantโอนให้กันได้โดยทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lienสิทธิยึดหน่วง [ดู right of retention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lieu taxภาษีแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lieแนวลำตัวเด็ก, แนวลำตัว [การแพทย์]
Lie detectors and detectionเครื่องมือจับเท็จและการจับเท็จ [TU Subject Heading]
Lienม้าม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวเท็จ (v.) lie See also: tell a lie Syn. พูดปด, โกหก
การพูดปด (n.) lie See also: falsehood, falsification, prevarication Syn. การพูดเท็จ, การโกหก
การพูดเท็จ (n.) lie See also: falsehood, falsification, prevarication Syn. การพูดปด, การโกหก
การโกหก (n.) lie See also: falsehood, falsification, prevarication Syn. การพูดเท็จ, การพูดปด
กุ (v.) lie See also: equivocate, fib, palter, prevaricate, fabricate Syn. หลอก, โกหก
ขี้จุ๊ (v.) lie See also: tell a lie Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ
ขี้ปด (v.) lie See also: fib, tell a lie, tell untruths, falsify, prevaricate, utter a falsehood Syn. เท็จ, โกหก, โป้ปด, ปด, ขี้ปดมดเท็จ
ขี้ปด (v.) lie See also: tell a lie Syn. โกหก, โป้ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โกหกตอแหล, โกหกพกลม
ขี้ปดมดเท็จ (v.) lie See also: fib, tell a lie, tell untruths, falsify, prevaricate, utter a falsehood Syn. เท็จ, โกหก, โป้ปด, ขี้ปด, ปด
คำปด (n.) lie See also: falsehood Syn. คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก
คำปด (n.) lie See also: falsehood Syn. คำเท็จ, คำพูดไม่จริง, คำโกหก
คำพูดไม่จริง (n.) lie See also: falsehood Syn. คำปด, คำเท็จ, คำโกหก
คำพูดไม่จริง (n.) lie See also: falsehood Syn. คำปด, คำเท็จ, คำโกหก
คำเท็จ (n.) lie See also: falsehood, fib, untrue words, untruth Syn. คำโกหก
คำเท็จ (n.) lie See also: falsehood Syn. คำปด, คำพูดไม่จริง, คำโกหก
คำเท็จ (n.) lie See also: falsehood Syn. คำปด, คำพูดไม่จริง, คำโกหก
คำโกหก (n.) lie See also: falsehood, fib, untrue words, untruth Syn. คำเท็จ
คำโกหก (n.) lie See also: falsehood Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง
คำโกหก (n.) lie See also: falsehood Syn. คำปด, คำเท็จ, คำพูดไม่จริง
ตอหลดตอแหล (v.) lie See also: fib Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ Ops. พูดจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The problem does not lie in the toolsปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ
Don't stand here and lie to my faceอย่ามายืนตรงนี้และโกหกต่อหน้าฉัน
I just couldn't lie no moreฉันแค่ไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปแล้ว
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
I don't believe soฉันคิดว่าไม่นะ
Believe me, it's no mistakeเชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
Tell somebody who believe youบอกใครบางคนที่เชื่อคุณเถอะ
Don't believe everything you readอย่าเชื่อทุกสิ่งที่เธออ่าน
I can't believe it, they're so goodฉันไม่อยากจะเชื่อเลย มันดีเหลือเกิน
I can't believe I left it thereฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันทิ้งมันไว้ที่นั่น
I can't believe what I just heardฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันเพิ่งได้ยินนี่
I refuse to believe itฉันขอไม่เชื่อมัน
I believe you know the right thing to doฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าสิ่งไหนถูกต้องที่ควรทำ
You believe everything you hear?คุณเชื่อทุกสิ่งที่คุณได้ยินงั้นหรือ?
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
We've got plenty of suppliesพวกเรามีเสบียงเยอะแยะมากมาย
Do you believe the rumors?คุณเชื่อข่าวลือไหม?
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
I really believe in himฉันเชื่อในตัวเขาจริงๆ
Please come earlierกรุณามาแต่เนิ่นๆ
You've got to believe me!คูณต้องเชื่อฉันนะ
Believe it or not,…เชื่อหรือไม่
It does not matter what you believeมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณเชื่อในสิ่งใด
I couldn't believe what I was hearingฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ฉันได้ยิน
No one will believe thatไม่มีใครเชื่อคุณหรอก
I couldn't believe my earsฉันไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง
The problem lies in the personปัญหาอยู่ที่คน
You can go as far as you believeคุณสามารถก้าวไปไกลเท่าที่คุณเชื่อ
I believe in this book and this methodฉันเชื่อในหนังสือเล่มนี้และวิธีการนี้
So you expect me to believe that you're gonna studyดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
Why is that so hard to believe?ทำไมมันถึงยากที่จะเชื่อมากนัก
I cannot believe my eyesฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย
I do believe those first two years were the worst for himฉันเชื่อว่าสองปีนั้นเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา
I can't believe you're saying thisฉันไม่อยากจะเชื่อว่าคุณพูดอย่างนี้
I can't believe they picked me to replace herฉันไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเขาเลือกฉันมาแทนที่เธอ
You're not gonna believe thisคุณจะต้องไม่เชื่อเรื่องนี้แน่
Nobody is going to believe me if I don't get proofจะไม่มีใครเชื่อถ้าผมไม่มีข้อพิสูจน์
I'm kind of relievedฉันรู้สึกโล่งอกขึ้น
Believe me, I had no ill intentionsเชื่อเถอะว่าฉันไม่ได้มีเจตนาร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ
I'll never lie again. Honest, I won't.ฉันจะไม่โกหกอีกครั้ง ซื่อสัตย์ ฉันจะไม่
Yes, yes, you are. Now, lie down.ใช่คุณเป็น ตอนนี้นอนลง
To lie down somewhere, anywhere, and die alone.นอนลงที่ไหนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ เพื่อตายอย่างโดดเดี่ยว
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย
Wait a minute. Are you tellin' us he'd lie just so he could be important once?รอสักครู่ คุณ tellin 'เราว่าเขาต้องการอยู่เพียงเพื่อที่เขาจะมีความสำคัญในครั้งเดียว
Come on. You better lie down.{\cHFFFFFF}Come on You better lie down.
Just lie here, Pop. I'll take care of you now.เพียงแค่อยู่ที่นี่ป๊อป ฉันจะดูแลคุณตอนนี้
"...will lie on the floor like animals...จะโกหกบนสัตว์ floor like ... "...
The best young men lie under the earthคนหนุ่ม: สาวที่ดีที่สุด lie under โลก
He covered me up, making me lie downเขาครอบคลุมฉันขึ้น, การกระทำที่ฉันนอนลง
Do you want me to take a lie detector test? -No.คุณอยากใช้เครื่องจับคำเท็จมั้ยครับ

lie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿列克西斯[Ā liè kè xī sī, ㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄙ, 阿列克西斯] Alexis (name)
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, 战列舰 / 戰列艦] battleship
介于[jiè yú, ㄐㄧㄝˋ ㄩˊ, 介于 / 介於] between; intermediate; to lie between
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, 不列颠 / 不列顛] Britain; British; Great Britain
不列颠哥伦比亚[Bù liè diān Gē lún bǐ yà, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 不列颠哥伦比亚 / 不列顛哥倫比亞] British Columbia, Pacific province of Canada
不列颠哥伦比亚省[Bù liè diān Gē lún bǐ yà shěng, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄍㄜ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄥˇ, 不列颠哥伦比亚省 / 不列顛哥倫比亞省] British Columbia, Pacific province of Canada
不列颠诸岛[Bù liè diān zhū dǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ ㄓㄨ ㄉㄠˇ, 不列颠诸岛 / 不列顛諸島] British Isles
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式裂变反应 / 鏈式裂變反應] chain reaction of nuclear fission
环状列石[huán zhuàng liè shí, ㄏㄨㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ ㄕˊ, 环状列石 / 環狀列石] circular standing stones
在于[zài yú, ㄗㄞˋ ㄩˊ, 在于 / 在於] lie in; consist in; depend on
[pú, ㄆㄨˊ, 匍] crawl; lie prostrate
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 短腿猎犬 / 短腿獵犬] dachshund; basset hound
行列式[háng liè shì, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 行列式] determinant
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 门捷列夫 / 門捷列夫] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table
断裂带[duàn liè dài, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, 断裂带 / 斷裂帶] fault zone (geol.)
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
系列片[xì liè piān, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢ, 系列片] film series
火烈鸟[huǒ liè niǎo, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄠˇ, 火烈鸟 / 火烈鳥] flamingo
别赫捷列夫[Bié hè jié liè fū, ㄅㄧㄝˊ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 别赫捷列夫 / 別赫捷列夫] Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927), Russian neurologist and psychiatrist
货运列车[huò yùn liè chē, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 货运列车 / 貨運列車] goods train; freight train
格列高利历[Gé liè gāo lì lì, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, 格列高利历 / 格列高利曆] Gregorian calendar
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 侠盗猎车 / 俠盜獵車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗猎飞车 / 俠盜獵飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
大不列颠[Dà Bù liè diān, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, 大不列颠 / 大不列顛] Great Britain
大安的列斯[Dà ān dì liè sī, ㄉㄚˋ ㄢ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄙ, 大安的列斯] Greater Antilles, Caribbean archipelago
大安的列斯群岛[Dà ān dì liè sī qún dǎo, ㄉㄚˋ ㄢ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄝˋ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 大安的列斯群岛 / 大安的列斯群島] Greater Antilles, Caribbean archipelago
灰猎犬[huī liè quǎn, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, 灰猎犬 / 灰獵犬] greyhound
高能烈性炸药[gāo néng liè xìng zhà yào, ㄍㄠ ㄋㄥˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, 高能烈性炸药 / 高能烈性炸藥] high explosive
狩猎场[shòu liè chǎng, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄤˇ, 狩猎场 / 狩獵場] hunting ground
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 介] introduce; lie between; between
以色列人[Yǐ sè liè rén, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, 以色列人] Israelite; Israeli
粗劣作品[cū liè zuò pǐn, ㄘㄨ ㄌㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 粗劣作品] kitsch, vulgar art, art in bad taste
以色列工党[Yǐ sè liè Gōng dǎng, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, 以色列工党 / 以色列工黨] Labor (Israel)
勃列日涅夫[Bó liè rì niè fū, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄝˋ ㄖˋ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, 勃列日涅夫] Leonid Brezhnev
[qǐn, ㄑㄧㄣˇ, 寝 / 寢] lie down
[jū, ㄐㄩ, 狙] macaque; to spy; to lie in ambush
伏卧[fú wò, ㄈㄨˊ ㄨㄛˋ, 伏卧 / 伏臥] lying down; to lie prostrate; prone
马克思列宁主义[Mǎ kè sī Liè níng zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 马克思列宁主义 / 馬克思列寧主義] Marxism-Leninism
马列主义[Mǎ Liè zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 马列主义 / 馬列主義] Marxism-Leninism

lie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down
せぶる[, seburu] (v5r) (See 臥せる) to sleep; to lie down
ポリグラフテスト[, porigurafutesuto] (n) lie detector test; polygraph test
仰臥[ぎょうが, gyouga] (n,vs,adj-no) lie on one's back
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself
俯す;うつ伏す;俯伏す(iK)[うつぶす, utsubusu] (v5s) (1) to lie with one's face on the ground; (2) (arch) to lower (one's head, gaze, etc.)
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
嘘っ八;嘘っぱち[うそっぱち, usoppachi] (n,adj-no) downright lie
嘘も方便;うそも方便[うそもほうべん, usomohouben] (exp) the end justifies the means; circumstances may justify a lie
嘘発見器[うそはっけんき, usohakkenki] (n) lie detector
寝そべる[ねそべる, nesoberu] (v5r,vi) to sprawl; to lie sprawled
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P)
張り込む[はりこむ, harikomu] (v5m) to be on the lookout; to lie in wait
待ち構える(P);待ちかまえる[まちかまえる, machikamaeru] (v1,vt) to lie in wait; to be on the watch for; (P)
折り重なる[おりかさなる, orikasanaru] (v5r,vi) to lie on top of one another; to be in a heap
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P)
散り敷く[ちりしく, chirishiku] (v5k,vi) to lie scattered or strewn about
棚引く;たな引く;棚曳く[たなびく, tanabiku] (v5k) (uk) to linger; to hover above; to trail; to hang over; to lie over
横たわる[よこたわる, yokotawaru] (v5r,vi) to lie down; to stretch out; (P)
横になる[よこになる, yokoninaru] (exp,v5r) to lie down (and rest)
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P)
腹這う[はらばう, harabau] (v5u) to lie on one's stomach; to sleep while lying on one's stomach; to crawl on the ground; to sprawl
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) (obsc) (See 臥する) to lie down (in bed); to take to one's bed
臥す[ふす, fusu] (v5s,vi) to lie down (in bed)
臥する[がする, gasuru] (vs-s,vi) (obsc) to lie down (in bed); to take to one's bed
臥せる[ふせる, fuseru] (v5r,vt) to lie down; to retire; to go to bed
良心が咎める[りょうしんがとがめる, ryoushingatogameru] (exp,v1) to have a guilty conscience; to have (something) lie heavy on one's conscience
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant
転がる[ころがる, korogaru] (v5r,vi) (1) to roll; to tumble; (2) to fall over; to roll over; (3) to lie down; (4) to be scattered about; to be common; (5) (of a situation or outcome) to change; to turn out; (P)
重なり合う[かさなりあう, kasanariau] (v5u) to lie on top of each other; to overlap; to pile up
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
降り敷く;降敷く[ふりしく, furishiku] (v5k,vi) to lie scattered; to be strewn with; to be covered with
降り積もる;降積もる[ふりつもる, furitsumoru] (v5r) to fall and pile up (e.g. snow); to lie thick
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp,v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
アデリーペンギン[, aderi-pengin] (n) Adelie penguin (Pygoscelis adeliae)
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent)
アンビリ[, anbiri] (adj-f) (abbr) (See アンビリーバボー) unbelievable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider
周波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research
暗示番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant

lie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แบหลา[v.] (baēlā) EN: lie with legs sprawled out ; lie with legs spread out FR:
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนตัว[v.] (ēntūa) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
ฝังตัว[v. exp.] (fang tūa) EN: lie hidden (in the earth) ; infiltrate ; be a plant ; plant oneself FR:
จระเข้กบดาน[xp] (jørakhē kop) EN: lie in wait FR:
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
การพูดปด[n. exp.] (kān phūt po) EN: lie FR:
การพูดเท็จ[n. exp.] (kān phūt th) EN: lie FR:
คำโกหก[n. exp.] (kham kōhok) EN: lie FR: mensonge [m] ; fausse nouvelle [f] ; bobard [m] (fam.) ; menterie [f] (vx)
คำมุสา[n.] (kham musā) EN: lie ; falsehood FR: mensonge [m]
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangk) EN: dregs of society ; the scum of the earth FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m] ; engeance [f]
เค้ง[v.] (khēng) EN: lie down FR:
ขี้จุ๊[v.] (khīju) EN: lie ; tell a lie FR:
เคล้ง[v.] (khlēng) EN: lie down FR:
คอย[v.] (khøi) EN: wait (for) ; await ; be ready to ; expect ; lie in wait FR: attendre ; patienter ; poireauter (fam.) ; guetter
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
เครื่องจับเท็จ[n. exp.] (khreūang ja) EN: lie detector FR: détecteur de mensonges [m]
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap ; shelter FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
คว่ำลง[v. exp.] (khwam long) EN: lie face downwards ; turn down FR:
ความเสี่ยงจาก...[n. exp.] (khwām sīeng) EN: FR: risque lié à …
กล่าวเท็จ[v. exp.] (klāo thet) EN: lie ; tell lies FR: mentir
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge FR: mentir ; dire un mensonge ; tromper ; raconter des bobards (fam.)
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
กบดานอยู่ในห้อง [xp] (kopdān yū n) EN: lie low in his room FR:
กุ[v.] (ku) EN: lie ; equivocate ; fib ; palter ; prevaricate ; fabricate FR: feindre ; simuler
ลงนอน [v.] (longnøn) EN: lie down FR: s'allonger ; se coucher ; s'étendre
หลบซ่อน[v.] (lop søn) EN: lie low FR:
มารษา[n.] (mānsā) EN: lie FR: mensonge [m]
หมอบลง[v. exp.] (møp long) EN: crouch ; lie prone ; lie on one's stomach FR:
หมอบราบ[v. exp.] (møp rāp) EN: lie prone FR:
มดเท็จ[v.] (motthet) EN: lie ; tell a lie FR: mentir
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
แนบข้าง[v. exp.] (naēp khāng) EN: lie beside FR:
หงาย[v.] (ngāi) EN: turn face up ; supine ; turn right side up ; lie face up ; lay face up ; be supine FR: pencher en arrière
นอน[v.] (nøn) EN: lie down ; recline FR: se coucher ; s'allonger
นอนเอาขาก่ายกัน[xp] (nøn ao khā ) EN: lie with one's legs crossed FR:
นอนเอาแรง[v. exp.] (nøn ao raēn) EN: lie down for a rest FR:

lie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unverfroren; unverhohlen; offen {adj} | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie
brachliegen | Land brachliegen lassen | brachliegend {adj}to lie fallow | to leave land fallow | fallow
Liegeplatz {m}place to lie
liegen | liegend | gelegen | er/sie liegt | ich/er/sie lag | er/sie hat/hatte gelegen | ich/er/sie lägeto lie {lay; lain} | lying | lain | he/she lies | I/he/she lay | he/she has/had lain | I/he/she would lie
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves
lügen | lügend | gelogen | ich/er/sie log | er/sie hat/hatte gelogen | ich/er/sie löge | das Blaue vom Himmel lügen [übtr.]to lie {lied; lied} | lying | lied | I/he/she lied | I/he/she lied | I/he/she would lie | to lie to beat the band
besinnungslos; bewusstlos {adj} | bewusstlos zusammenbrechen | bewusstlos liegen bleibenunconscious | to collapse unconscious | to lie unconscious
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove
Vorliebe {f} | Vorlieben
Altersaufbau {m}; Altersgliederung
Flugzeug {n}; Flieger
Fremdgerät {n}alien machine
Rückversicherer {m}alien company
Erwerber {m}alienee
Veräußerer {m}alienor
Konzernunternehmen {n}allied company
Alliierte Raketenabwehr {f} [mil.]Allied Missile Defense (AMD)
Savannennachtschwalbe {f} [ornith.]Allied Nightjar
Silberbrillen-Laubsänger {m} [ornith.]Allied Flycatcher Warbler
Fleckenmonarch {m} [ornith.]Allied Flycatcher
Gelbschenkel-Kernbeißer {m} [ornith.]Allied Grosbeak
Alufolie {f}; Aluminiumfolie
amplitudenmoduliert {adj} | amplitudenmoduliertes Signalamplitude-modulated | amplitude-modulated signal
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Annullierung {f} | Annullierungen
Gelbbauchtachuri {m} [ornith.]Sulphur-bellied Tyrannulet
x-beliebig {adj} [ugs.] | eine x-beliebige Zahl [ugs.]any old | any old number
Zweckforschung {f}applied research
beliebig {adj} | beliebiger Zugriff | beliebiger Code [comp.]arbitrary | arbitrary access | arbitrary code
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Fließband {n} | Fließbänder
Fließbandarbeit {f} | Fließbandarbeiten
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Vogelhaus {n}; Voliere
Flieger {m} | Flieger
Fliegerin {f} | Fliegerinnen
axial {adj}; Achsen... | auf einer Achse liegenaxial | to be axial to each other
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Balladesänger {m}; Liedermacher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lie
Back to top