ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refuge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refuge*, -refuge-

refuge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refuge (n.) ที่หลบภัย See also: ที่ลี้ภัย Syn. asylum, protection, shelter
refugee (n.) ผู้ลี้ภัย See also: ผู้หนีภัย, ผู้หลบภัย Syn. exile, escape
English-Thai: HOPE Dictionary
refuge(เรฟ'ฟิวจฺ) n. ที่หลบภัย,ที่ปลอดภัย,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร vt. ให้ที่หลบภัยแก่. vi. หลบภัย,ลี้ภัย
refugee(เรฟ'ฟิวจี) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย,ผู้หนีภัย, See also: refugeeism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
refuge(n) ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม,ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refugeที่พำนัก, ที่ซ่อน, ที่ลี้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refugeeผู้ลี้ภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
refugeeผู้ลี้ภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่กำบัง (n.) refuge See also: shelter, harbor, protect, screen Syn. ที่ลี้ภัย
ที่ลี้ภัย (n.) refuge See also: shelter, harbor, protect, screen Syn. ที่กำบัง
ที่หลบภัย (n.) refuge See also: shelter, harbor, protect, screen Syn. ที่ลี้ภัย, ที่กำบัง
ผู้ลี้ภัย (n.) refugee See also: immigrant, escapee, displaced person, exile
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง (n.) refugee Syn. ผู้ลี้ภัยการเมือง
ผู้ลี้ภัยการเมือง (n.) political refugee
หลบภัย (v.) take refuge See also: seek refuse, seek asylum Syn. ลี้ภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"East, east, across the frozen continent... and over the frozen steppes back to the refuge of his childhood estate.ตะวันออกข้ามทวีปอันหนาวเหน็บ และทุ่งสเต็บอันเย็นยะเยือก กลับสู่ถิ่นพำนักอันวัยเยาว์
Yes, I was. Um, I'm taking refuge in my nasturtium seeds.ใช่ ผมหลับอยู่ในเมล็ดแนสเตอร์เทียมพวกนี้
We are wandering far from refuge here.เราเดินเรื่อยเปื่อยมาจนไกลจากค่ายอพยพแล้ว
Yeah, I do. Because sarcasm is the refuge oflosers.ใช่ ผมรู้สึกอย่างนั้น เพราะเสียดสีเป็นพฤติกรรม ของพวกขี้แพ้
You see, this place is a refuge for outcasts.ที่นี่นะ เป็นที่หลบภัยของพวกที่สังคมไม่ยอมรับ
I am Optimus Prime and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars.เรา ออพติมัส ไพรม์ ขอส่งสาร์นนี้ถึงเหล่าออโตบอท ผู้รอดชีวิตทั้งหลาย ที่กำลังลี้ภัย อยู่ยังดาวต่างๆ
"there is no refuge from memory and remorse in this world."ไม่มีที่ใดที่เราสามารถหลีกหนีจากความทรงจำ และความสำนึกผิดได้"
Why would he want to take refuge in a temple?ทำไมหมอนั่น ถึงเข้าไปแอบในวัดล่ะ
For the last two years, an advanced team of new Autobots has taken refuge here under my command.ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยรบออโตบอทรุ่นใหม่ ได้อพยพมายังโลก ภายใต้บัญชาการของเรา
Lord God, I take refuge in you.พระเจ้า ลูกขอพึ่งพระองค์
You took refuge with a woman.ท่านพูดถึงหญิงที่ท่านไปหลบซ่อนอยู่ด้วย
The men responsible for this disaster took refuge undergroundชายคนที่เป็นต้นเหตุของหายนะนี้ ได้อพยพคนลงใต้ดิน... .

refuge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逋逃薮[bū táo sǒu, ㄅㄨ ㄊㄠˊ ㄙㄡˇ, 逋逃薮 / 逋逃藪] refuge for fugitives
流离[liú lí, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, 流离 / 流離] homeless and miserable; forced to leave home and wander from place to place; to live as a refugee
联合国难民事务高级专员办事处[Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ˋ ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 联合国难民事务高级专员办事处 / 聯合國難民事務高級專員辦事處] Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
行人安全岛[xíng rén ān quán dǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˇ, 行人安全岛 / 行人安全島] pedestrian refuge; traffic island
亡国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, 亡国虏 / 亡國虜] refugee from a destroyed country
流民[liú mín, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ, 流民] refugee
避难[bì nàn, ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ, 避难 / 避難] refuge; to take refuge; to seek asylum (political etc)
避难所[bì nàn suǒ, ㄅㄧˋ ㄋㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 避难所 / 避難所] refuge
难民[nàn mín, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, 难民 / 難民] refugee
难民营[nàn mín yíng, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ ˊ, 难民营 / 難民營] refugee camp

refuge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n,vs) sheltering indoors; taking refuge inside
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge
遣り場;やり場[やりば, yariba] (n) place of refuge (figurative); outlet (for an emotion, anger, etc.)
隠れ場所[かくればしょ, kakurebasho] (n) hiding place; refuge
隠れ家;かくれ家;隠れ処;隠処(io)[かくれが, kakurega] (n) hiding place; refuge
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe
レフュジー[, refuyuji-] (n) refugee
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
亡命者[ぼうめいしゃ, boumeisha] (n) refugee; exile; displaced persons
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee
収容所[しゅうようじょ, shuuyoujo] (n) internment camp; detention facility; POW camp; refugee camp; (P)
国連難民高等弁務官事務所[こくれんなんみんこうとうべんむかんじむしょ, kokurennanminkoutoubenmukanjimusho] (n) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P)
避難民[ひなんみん, hinanmin] (n) refugees; evacuees; (P)
難民流出[なんみんりゅうしゅつ, nanminryuushutsu] (n) outflow of refugees
Japanese-English: COMDICT Dictionary
退避[たいひ, taihi] save (vs), take refuge

refuge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบหลบ[v. exp.] (aēp lop) EN: FR: se réfugier ; trouver refuge ; se dissimuler
กระท่อม[n.] (krathǿm) EN: cabin ; hut ; cottage ; chalet FR: cabane [f] ; hutte [f] ; abri [m] ; refuge [m] ; cabanon [m] ; chalet [m]
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
ลี้ภัย[v.] (līphai) EN: seek refuge ; seek asylum FR:
หลบภัย[v.] (lopphai) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum ; shelter FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
ศรัย[n.] (sai) EN: FR: abri [m] ; refuge [m]
สรณะ[v.] (sarana) EN: refuge FR: trouver refuge
สรณ-[pref.] (sarana-) EN: refuge ; haven FR:
สรณคมน์; ; สรณาคมน์[n.] (saranakhom ) EN: refuge FR: refuge [m]
สถานพักพิง[n. exp.] (sathān phak) EN: shelter FR: refuge [m] ; foyer [m]
สถานพักพิงสัตว์เลี้ยง[n. exp.] (sathān phak) EN: animal shelter FR: refuge pour animaux de compagnie [m]
ที่กำบัง[n. exp.] (thīkambang) EN: shelter FR: abri [m] ; refuge [m]
ที่หลบภัย[n. exp.] (thī lop pha) EN: shelter FR: abri [m] ; refuge [m]
ที่พึ่ง[n.] (thīpheung) EN: protection ; shelter ; refuge FR:
ติสรณคมนูปสัมปทา[n. exp.] (tisaranakha) EN: ordination by taking the Threefold Refuge FR:
ไตรสรณะ[n.] (traisarana) EN: the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha) ; the Threefold Refuge FR:
ไตรสรณคมน์ ; ไตรสรณาคมน์[n.] (traisaranak) EN: The Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) ; the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha) ; going to the Buddha, the Dhamma and the Sangha for refuge FR:
ค่ายอพยพ[n. exp.] (khāi opphay) EN: refugee camp FR: camp de réfugiés [m]
ค่ายผู้ลี้ภัย[n. exp.] (khāi phū lī) EN: refugee camp FR: camp de réfugiés [m]
ค่ายผู้อพยพ[n. exp.] (khāi phū op) EN: refugee camp FR: camp de réfugiés [m]
ค่ายผู้อพยพชาวพม่า[n. exp.] (khāi phū op) EN: Burmese refugee camp FR:
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khālūang Ya) EN: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) FR: Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
เขมรอพยพ[n. exp.] (Khamēn opph) EN: Cambodian refugees FR: réfugiés cambodgiens [mpl]
คนอพยพ[n. exp.] (khon opphay) EN: refugee FR:
ผู้ลี้ภัย[n. exp.] (phū līphai) EN: refugee FR: réfugié [m] ; exilé [m] ; demandeur d'asile [m]
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง[n. exp.] (phū līphai ) EN: political refugee FR: réfugié politique [m]
ผู้อพยพ[n.] (phū-opphayo) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee FR: immigrant [m] ; réfugié [m] ; évacué [m]
เตวาจิก[n.] (tēwājik) EN: [one who pronounces the threefold formula of refuge] FR:

refuge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nothafen {m}harbour of refuge
Verkehrsinsel {f}street refuge
Aussiedler {m}emigrant; refugee
Flüchtlingslager {n}refugee camp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refuge
Back to top