ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

artifice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *artifice*, -artifice-

artifice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
artifice (n.) กลอุบาย See also: ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลยุทธ์, กลวิธี Syn. trick, wile
artifice (n.) ทักษะ Syn. skill, ingenuity
English-Thai: HOPE Dictionary
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การลวง (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
การลวง (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
การแสร้งทำ (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
การแสร้งทำ (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
ชั้นเชิง (n.) artifice See also: tactics, means, stratagem, trick, tact, strategy, trickery, finesse Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, เชิงชั้น, กลเม็ด, ทีเด็ด, ยุทธวิธี
มารยา (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
มารยา (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่, มารยาสาไถย
มารยาสาไถย (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่
มารยาสาไถย (n.) artifice See also: deceit, trick, artifice, wile, pretence, deception, craft, stratagem Syn. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เล่ห์กระเท่
ยุทธวิธี (n.) artifice See also: tactics, means, stratagem, trick, strategy, trickery Syn. ชั้นเชิง, อุบาย
เหลี่ยม (n.) artifice See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning Syn. ชั้นเชิง
แง่งอน (n.) artifice See also: stratagem, trick, ruse Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้
แต้มคู (n.) artifice See also: subterfuge, tactics, strategy, craftiness, wile, cunning Syn. เหลี่ยม, ชั้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is an essential artifice for the sorcerer, so...มันจะทำให้เป็นการต่อสู้ของพ่อมดจริงๆ
All too often, we mask truth in artifice...หลายหน ที่เราสวมหน้ากากเพื่อปิดบัง...
To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city.เพื่อให้เห็นว่านางสำนึกผิด นางจะละทิ้ง ความยโส สิ่งปรุงแต่ง และปรากฏตัวนางดั่งที่ทวยเทพสรรสร้าง

artifice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティフィス;アーテフィス[, a-teifisu ; a-tefisu] (n) artifice
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity
策謀[さくぼう, sakubou] (n,vs) strategy; artifice
企み[たくらみ, takurami] (n) plan; design; artifice; trick; intrigue; (P)
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless
術策[じゅっさく, jussaku] (n) artifice; intrigue

artifice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ด[n.] (konlamet) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice FR: stratagème [m] ; subterfuge [m] ; astuce [f] ; subtilité [f] ; tactique [f] ; art [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet de) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique FR:
กลอุบาย[n. exp.] (kon ubāi) EN: trick ; artifice ; trickery ; stratagem FR: stratagème [m] ; artifice [m]
กระแหน่[n.] (kranaē) EN: trick ; artifice FR:
เลห[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กระเท่ห์[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy ; hoax FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick ; hoax FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: trick ; craft ; artifice FR:
เหลี่ยมคู[n.] (līemkhū) EN: trick ; finesse ; artifice ; stratagem ; cunning FR: artifice [m]
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มายา[n.] (māyā) EN: trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles ; illusion FR: artifice [m] ; illusion [f]
แง่งอน[n.] (ngaē-ngøn) EN: artifice ; stratagem ; trick ; ruse FR: ruse [f] ; astuce [f] ; artifice [m] ; stratagème [m]
แต้มคู[n.] (taēmkhū) EN: tactics ; strategy ; artifice FR:
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]
อุปเท่ห์[n.] (upathē = up) EN: trickery ; artifice FR: méthode [f] ; stratagème [f]
อุปเท่ห์[n.] (uppathē = u) EN: trickery ; artifice FR: méthode [f] ; stratagème [f]
ยุทธวิธี[n.] (yutthawithī) EN: tactics ; artifice ; means ; stratagem ; trick ; strategy ; trickery FR: tactique [f] ; stratégie [f]
ดอกไม้ไฟ[n.] (døkmāifai) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
ดอกไม้เพลิง[n. exp.] (døkmāiphloē) EN: fireworks FR: feu d'artifice [m] ; fusée (de feu d'artifice) [f]
การแสดงดอกไม้ไฟ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: FR: feu d'artifice [m]
พุ[n.] (phu) EN: FR: feu d'artifice [m]
ตะไล[n.] (talai) EN: firework pinwheel FR: feu d'artifice [m] ; fusée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า artifice
Back to top