ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beating*, -beating-

beating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beating (n.) การตีซ้ำๆ See also: การฟาดซ้ำๆ
beating (n.) ความพ่ายแพ้ See also: ความปราชัย Syn. failure Ops. triumph
English-Thai: Nontri Dictionary
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮุยเลฮุย (adv.) the sound of utterance of beating time
การชิงดีชิงเด่น (n.) beating See also: defeating, race, fighting, fierce competition Syn. การแข่งขัน
การตีกลอง (n.) beating a drum
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'"The breaks are beating the boys."ทุกคนกำลังจะหมดโอกาส"
What's to understand about a bunch of guys who have to prove themselves by beating each other's brains out?สิ่งที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวงของคน ... ... ที่มีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการเต้นสมองของกันและกันออกมา?
The way I saw it... everybody takes a beating sometime.เพราะผมคิดว่า ทุกคนก็เคยโดนตีเหมือนกันหมด
They talked about their rotten kids... and about beating them with broom handles and belts.เธอคุยกันเรื่องไอพวกลูกระยำ ตีพวกเขาด้วย ไม้กวาดและเข็มขัด
"Why are you beating me ?"ฉันถาม "ซ้อมฉันทำไม"
You're beating around the bush.เธอกำลังหลีกเลี่ยงจะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญ เธอพลาดจุดหลัก
[BABY'S HEART BEATING OVER SONOGRAM][BABY'S HEART BEATING OVER SONOGRAM]
And I have been beating my brains out... trying to impress you people.และฉันจะสมองแตกแล้ว พยายามจะทำให้พวกเธอประทับใจ
Roaming wild, beating up anyone who gets in your wayทำตัวเป็นนักเลงไปทั่ว ตีทุกคนที่ขวางหน้า
In the beating heart of our argument is an audacious, but nonetheless valid, thesis, which asks just one question:ซึ่งอยู่ไกลถึงอาฟริกาตะวันออก ประเด็นการถกเถียงกันในวันนี้... คือทฤษฎีที่กล้าหาญและหนักแน่น...
They're just beating him up.พวกนั้นแค่ซ้อมเขาเล่น.
Han-gi is beating Myung-suฮาน-จี กำลังต่อยกับ เมียง-ซู

beating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脉欂[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, 脉欂 / 脈欂] beating (of heart)
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 駴] thunderous beating of drums

beating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ビーティングリード[, bi-teinguri-do] (n) beating reed
ぽかぽか[, pokapoka] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P)
一ころ[いちころ, ichikoro] (n) trouncing; beating somebody hands down
一心同体[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
単刀直入;短刀直入(iK)[たんとうちょくにゅう, tantouchokunyuu] (adj-na,n,adj-no) going right to the point; point-blank; without beating about the bush; frankness
手拍子[てびょうし, tebyoushi] (n) beating time; carelessly
殴殺[おうさつ, ousatsu] (n,vs) beating to death; striking dead
[きぬた, kinuta] (n) wooden or stone block for beating cloth
鞭打ち;むち打ち;鞭ち[むちうち, muchiuchi] (n) (1) (abbr) (See 鞭打ち症) whipping; beating with a whip; (2) (abbr) (See 鞭打ち症) whiplash
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P)
念仏踊り;念仏踊[ねんぶつおどり, nenbutsuodori] (n) (See 踊り念仏) Buddhist incantation using chanting, drumbeating, and dancing
踊り念仏;踊念仏(io)[おどりねんぶつ, odorinenbutsu] (n) Buddhist incantation using chanting, drumbeating, and dancing
鎧袖一触[がいしゅういっしょく, gaishuuisshoku] (n) (beating someone) hands down; with a single blow

beating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดนตี[v. exp.] (dōn tī) EN: get a spanking ; get a whipping ; get a beating FR: recevoir une fessée
หัวใจเต้นระรัว[X] (hūajai ten ) EN: beating heart FR: avoir le cœur qui bat la chamade
หัวใจหยุดเต้น[n. exp.] (hūajai yut ) EN: the heart has stopped beating FR: le cœur a cessé de battre
ฮุยเลฮุย[X] (huilēhui) EN: [sound of utterance of beating time] FR:
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating FR: lutte [f]
การตีกลอง[n. exp.] (kān tī kløn) EN: beating a drum FR:
ระรัว[adj.] (rarūa) EN: beating FR:
สั่นริก ๆ = สั่นริกๆ[X] (san rik-rik) EN: vibrating ; shaking ; beating fast ; shivering ; trembling FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ตุบ ๆ = ตุบๆ[adj.] (tup-tup) EN: throbbing ; beating FR:
ซ้อม[v.] (søm) EN: beat up ; give beatings to FR: battre

beating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teppichstange {f}frame for beating carpets
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beating
Back to top