ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evade*, -evade-

evade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evade (vt.) หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี) See also: หลีกเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี) Syn. avoid, elude
English-Thai: HOPE Dictionary
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.
English-Thai: Nontri Dictionary
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระอักกระไอ (adv.) evade See also: elude, avoid, dodge Syn. อิดเอื้อน, ไม่กล้าพูด Ops. โพล่ง
บิดพลิ้ว (v.) evade See also: refuse to admit, shirk Syn. หลีกเลี่ยง
ปลีก (v.) evade Syn. แยก, หลีก, ปลีกตัว
พูดเฉไฉ (v.) evade Syn. พูดเชือนแช
พูดเชือนแช (v.) evade Syn. พูดเฉไฉ
พูดเส (v.) evade Syn. พูดเฉไฉ, พูดเชือนแช
ยักเยื้อง (v.) evade See also: equivocate, prevaricate, dodge, sidetrack, avoid, elude Syn. เบี่ยงบ่าย, เยื้องยัก
สับหลีก (v.) evade See also: elude Syn. หลีกเลี่ยง, เลี่ยง, หลบฉาก, หลบหลีก, หลีก
หลบ (v.) evade See also: dodge, duck Syn. หลบหน้า, หลบซ่อน, หายหัว
หลบฉาก (v.) evade See also: avoid, keep away from Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก
หลบหัว (v.) evade See also: dodge, duck Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว
เยื้องยัก (v.) evade See also: equivocate, prevaricate, dodge, sidetrack, avoid, elude Syn. เบี่ยงบ่าย
ไม่กล้าพูด (adv.) evade See also: elude, avoid, dodge Syn. อิดเอื้อน Ops. โพล่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the red corner, the rotten high-school boxing to evade an assault on an innocent female student,มุมแดง นักมวยมัธยมขี้ขลาด คนที่หลบเลี่ยงความผิดทำร้าย เด็กนักเรียนหญิงไร้เดียงสา
Our bombers will attack at high speed to evade the enemy's ion weapon.ฝูงบินของเราจะจู่โจมอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงปืนใหญ่ไอออนของศัตรู
Do you think you could get here and evade so long... monitoreáramos without you?คิดเหรอว่าเธอจะเก่งหนีมาถึงนี่ ซ่อนตัวได้นานขนาดนี้ ถ้าไม่เคยผึก
Well, whatever it is you have to say, it's gotta be important enough for you to lie, manipulate and evade the FBI, so please... continue.เอาล่ะไม่ว่าอะไรก็ตาม คุณควรพูดว่า มันมีความสำคัญมากพอ สำหรับคุณที่บังอาจโกหก - และหลบหนีทาง FBI และขอร้อง...
How are you going to evade the angry bikers?แล้วคุณจะเอาชีวิตรอดมาจาก นักซิ่งจอมโหดได้อย่างไรกันล่ะ?
It's too late to evade each other, right?มันสายแล้วใช่ไหมที่เราจะหลบกัน?
And said, that each had earned a prize for having been clever enough to evade him.จึงบอกจะให้รางวัล ที่ฉลาดหาทางข้ามแม่น้ำได้
Now the jedi have split up to evade separatist forces as they attempt to escape The Citadel.ขณะนี้เจไดได้แตกออกเป็นสองกลุ่มเพื่อ หลบฝ่ายแบ่งแยกในขณะที่พวกเขา พยายามที่จะหลบหนีจาก ซิทาเดล
Once we successfully evade your evil clutches,เมื่อเราหลุดรอดจาก เงื้อมมือปีศาจของคุณแล้ว
If he's capable of doing this, he's rational and clear-thinking enough to evade his perceived enemies.ถ้าเขาทำเรื่องพวกนี้ได้ เขาก็ยังมีเหตุผลและรอบคอบพอ ที่จะหลบหนี คนที่เขาคิดว่าเป็นศัตรู
He's not living in a past time and place, he's living in the present, with the capacity and intelligence to evade law enforcement.เขาไม่ได้กำลังอยู่ในอดีต เขากำลังอยู่ในปัจจุบัน มีความสามารถและฉลาดพอ ที่จะหลบหนีผู้บังคับใช้กฎหมาย
Not when Spartacus and his mongrels continue to evade capture.ยังคงที่จะหลบเลี่ยงการจับภาพ

evade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒账[dǎo zhàng, ㄉㄠˇ ㄓㄤˋ, 倒账 / 倒賬] unrecoverable debt; bad debt; to evade debt
逃避[táo bì, ㄊㄠˊ ㄅㄧˋ, 逃避] escape; evade; shirk

evade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities
体をかわす;体を躱す;体を交わす(iK)[たいをかわす, taiwokawasu] (exp,v5s) (See 躱す) to avoid; to dodge; to evade
借り倒す[かりたおす, karitaosu] (v5s,vt) to evade payment
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law)
茶を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen.
言い逃れる;言逃れる[いいのがれる, iinogareru] (v1,vt) to explain away; to talk one's way out of; to excuse oneself; to evade
身をかわす;身を躱す[みをかわす, miwokawasu] (exp,v5s) to dodge; to evade
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes
免れる[まぬかれる(P);まぬがれる, manukareru (P); manugareru] (v1,vt) to escape from; to be rescued from; to avoid; to evade; to avert; to elude; to be exempted; to be relieved from pain; to get rid of; (P)
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P)
躱す[かわす, kawasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to avoid; to sidestep
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip

evade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ชิ่ง[v.] (ching) EN: dodge ; evade ; avoid ; elude FR:
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
เลี่ยงภาษี[v. exp.] (līeng phāsī) EN: evade tax FR:
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกเลี่ยง[v.] (līklīeng) EN: avoid ; evade ; shirk FR: éviter ; échapper à ; contourner
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบเลี่ยง[v.] (lop līeng) EN: avoid ; evade ; eschew FR: échapper
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun ; dodge FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
หนีภาษี[v.] (nī phāsī) EN: evade tax ; avoid taxes FR: éluder la taxe
ปลีก[v.] (plīk) EN: get away ; extricate oneself ; slip away ; branch off ; separate ; dissociate ; retire ; evade FR: dissocier ; séparer
รอด[v.] (røt) EN: escape ; survive ; evade ; succeed FR: échapper (à) ; se tirer de ; réchapper ; s'en tirer
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: dodge ; evade cunningly FR:
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à
โยนกลอง[v.] (yōnkløng) EN: pass the buck ; refuse responsibility ; evade responsibility FR: fuir ses responsabilités

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evade
Back to top