ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hideout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hideout*, -hideout-

hideout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hideout (n.) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) See also: ที่ซ่อน Syn. hideaway, refuge, safe house
English-Thai: HOPE Dictionary
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I've been down at my hideout a lot lately.ใช่ผมเคยลงที่หลบภัยของฉันมากเมื่อเร็ว ๆ นี้
Back to the hideout to split up the loot.ย่นเป็นแหนมดอนเมืองเลย
Free cars. Keys to a dozen hideout flats all over the city.รถยนต์ ห้องกบดานสักโหลนึง ตามทั่วเมือง
You mean a third guy picked them up, drove them back to the hideout and killed them.คุณหมายความว่ามีคนที่สามที่มาเก็บพวกเขา ไล่ตามไปที่สถานที่ซ่อนของพวกเขา และฆ่าพวกเขา
The Kimuras have a hideout at Ichinooka Shrine.พวกคิมูระ ซ่อนอยู่ที่ ศาลเจ้าอิชินูกะ.
They have a secret hideout downtown.มันมีที่ซ่อนอยู่ในเมือง
I'm not gonna rush us into a hideout situation until I'm absolutely certain we have the upper hand.ฉันจะไม่พาพวกเราไปซุ่มจนกระทังผมรู้แน่ชัดว่าเราได้เปรียบ
And he has a really awesome hideout too. It's pretty badass.แถมยังมีซ่องโจรสุดเจ๋ง มันเนี้ยบไม่ใช่เล่นเลย
Their hideout must be right around here Baris.ที่กบดานของมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยนะ บาริส
Secret hideout - You must work on camouflage.ที่ซ่อนลับ \ พวกนายต้องฝึกพรางตัวให้มากกว่านี้
The Vatican used this as a hideout and as a prison for their enemies.คำเตือน - แบตเตอรี่ดาวน์โหลด. ระบบใช้งานไม่ได้.
Roger should have located the no-goods' hideout by now.โรเจอร์ควรรู้ได้แล้ว ว่าไม่มีที่หลบซ่อนดีๆ ที่ไหนเลย

hideout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巢穴[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, 巢穴] lair; nest; den; hideout

hideout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジト[, ajito] (n) hideout (rus

hideout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hideout
Back to top