ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dodge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dodge*, -dodge-

dodge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dodge (n.) การหลบ See also: การเลี่ยง, การหลีก, การหลบหลีก
dodge (n.) เล่ห์เหลี่ยม Syn. trick, wiles, feint
dodge (vi.) หลบ See also: เลี่ยง Syn. avoid, sidestop Ops. confront, face
dodge (vt.) หลบหลีก See also: หลบ, เลี่ยง Syn. avoid, sidestop Ops. confront, face
dodger (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider
English-Thai: HOPE Dictionary
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
English-Thai: Nontri Dictionary
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบ (v.) dodge See also: swerve Syn. เอี้ยว, หลีก
ไพล่ (v.) dodge See also: swerve Syn. เอี้ยว, หลบ, หลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Black-and-white 1974 Dodge sedan with Illinois plates.1974รถเก๋ง โดดจ สีดำสีขาวกับทะเบียนรถอิลลินอยล์
I don't believe it! It's that shit-box Dodge again.ผมไม่เชื่อ มันเป็นกล่องชิท โดดจ นั้นอีกครั้ง
A black-and-white 1974 Dodge sedan... southbound on 47.ดำและขาว-1974รถเก๋งโดดจ ทิศใต้บน47.
Listen, Teddy, you can dodge it on the way back, man.ฟังนะ เท็ดดี้ นายจะหลบมันตอนขากลับก็ได้ เพื่อน
Eleven days ago Charles C. Murdock bought himself a brand new Dodge Minivan.เมื่อ 11 วันก่อน ชาร์ล ซี เมอร์ด็อค ซื้อรถดอดจ์มินิแวน มาใหม่คันนึง
Or did she already rip out the Dodge seats?หรือว่าเธอก็โดนเขี่ยออกมาจากเบาะแล้ว
YOU'VE MANAGED TO DODGE ALL THESE YEARS?ที่คุณซ่อนเอาไว้อยู่ตลอดทั้งปีนี้เลย?
Now it's, "how can I dodge my protective detail?ตอนนี้เป็น "จะหลบพวกตามติดนี่ได้ยังไง"
Nice dodge last night,flooringit through that yellow light.หลบเก่งนี่เมื่อคืน ที่ไฟเหลืองนั่น
You ever been to Dodge City?เคยไปเที่ยวเมือง ด๊อดจ์ มั๊ย
Money in your pocket in Dodge City, you can have everything a man ever wished for.พกเงินในกระเป๋าเข้าเมืองด็อดจ์ คุณจะหาได้ทุกอย่าง ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีได้ ที่นั่น
Today I thought we'd play some dodge ball, okay?ฉันคิดไว้เราน่าจะไปถึง ที่ไหนซักแห่งในไมอามี่

dodge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翼龙[Yì lóng, ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, 翼龙 / 翼龍] Dodge Nitro (abbr. for 道奇翼龍|道奇翼龙)
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, 避坑落井] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire
[càn, ㄘㄢˋ, 孱] dodger
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, 道奇] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan

dodge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドッジボール[, dojjibo-ru] (n) dodge ball; (P)
ドッチボール[, docchibo-ru] (n) dodge ball
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
肩透かしを食わせる[かたすかしをくわせる, katasukashiwokuwaseru] (exp,v1) to dodge
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp,v5s) to turn aside adroitly; to dodge
体をかわす;体を躱す;体を交わす(iK)[たいをかわす, taiwokawasu] (exp,v5s) (See 躱す) to avoid; to dodge; to evade
徴兵忌避者[ちょうへいきひしゃ, chouheikihisha] (n) draft dodger; draught dodger
絡繰り;絡繰(io);機関[からくり, karakuri] (n) (1) (uk) mechanism; machinery; contrivance; device; (2) (uk) trick; dodge; (3) (uk) (abbr) (See からくり人形) mechanical doll; string puppet
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
身をかわす;身を躱す[みをかわす, miwokawasu] (exp,v5s) to dodge; to evade
躱す[かわす, kawasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to avoid; to sidestep
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip

dodge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
บ่ายเบี่ยง[v.] (bāibīeng) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively ; be devious FR: éviter ; esquisser
ฉาก[v.] (chāk) EN: dodge FR:
ชิ่ง[v.] (ching) EN: dodge ; evade ; avoid ; elude FR:
เดินหลบฉาก[v. exp.] (doēn lop ch) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
เล่ห์กล[n.] (lēkon) EN: trick ; dodge FR:
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบฉาก[v. exp.] (lop chāk) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun ; dodge FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
ไพล่[v.] (phlai) EN: deviate ; change course ; run counter to ; dodge FR:
พลิกพลิ้ว[v. exp.] (phlik phliū) EN: dodge artfully ; dodge skillfully FR:
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: dodge ; evade cunningly FR:
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]
ยึกยัก[v.] (yeukyak) EN: avoid ; dodge FR:
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à
เล่นแง่ทางกฎหมาย[n. exp.] (len ngaē th) EN: use legal dodges FR:

dodge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzfahrer {m}fare dodger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dodge
Back to top