ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flogging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flogging*, -flogging-

flogging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flogging (n.) การเฆี่ยนตี (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหวด Syn. beating, thrashing

flogging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
笞刑[ちけい, chikei] (n) flogging
楚;杪[すわえ;ずわえ;すわい;ずわい, suwae ; zuwae ; suwai ; zuwai] (n) (1) (arch) switch (long, tender shoot of a plant); (2) (See 笞・しもと) switch (cane used for flogging)
笞;楚[しもと, shimoto] (n) (arch) (See 細枝) switch (flogging implement made from a branch)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flogging
Back to top