คำที่ขึ้นต้นด้วย "ง" จำนวน 289 คำ


งก v covet
งก adv shakily
งกๆ adv shakily
งกงัน adj fearful
งกงัน v tremble in fear
งกเงิน v be greedy
งง v confuse
งง adj sluggish
งง v stun
งงก๊ง v be puzzled
งงงวย v be stunned
งงงวย adj perplexed
งงงวย v be stunned
งงงัน adj perplexed
งงงัน v be stunned
งงงัน v stun
งงงัน v be giddy
งงงัน v surprise
งงงัน v surprise
งงงัน v be dumbfound
งงเต้ก v be puzzled
งงเป็นไก่ตาแตก v get confused
งด v stop
งดงาม v be beautiful
งดเว้น v refrain from
งดไว้ v stop
งบ n budget
งบการเงิน n financial budget
งบดุล n balance sheet
งบบัญชี n budget
งบประมาณ n budget
งบประมาณแผ่นดิน n annual government statement of expenditure
งม v grope
งมงาย v be credulous
งมหา v fumble
งมโข่ง v be dull
งวง n trunk
ง่วง v be sleepy
ง่วงงุน v be sleepy
งวงช้าง n trunk
ง่วงซึม v be sleepy
ง่วงซึม v be sleepy
ง่วงซึม v be drowsy
ง่วงนอน v be sleepy
ง่วงเหงา v be sleepy
ง่วงเหงาหาวนอน v be drowsy
งวด n time
งวด v dry out
ง่วน v engross
ง้วน n savour
ง่วนอยู่ v engrossed with
ง่วนอยู่กับ v be absorbed in
งวยงง adj perplexed
งวยงง v be stunned
งอ v be sulky
งอ v bend
ง้อ v reconcile
งอก v grow
งอกงาม v grow
งอกหน่อ v put forth scion
งอกเงย v increase
ง้องอน v reconcile
ง่องแง่ง adv lamely
ง่องแง่ง v quibble
งอตัว adv curledly
งอตัว v curl
งอน v sulk
งอนขึ้น v be arched
งอนง้อ v reconcile
งอนงาม v be delicate
ง่อนแง่น v be unstable
ง่อนแง่น v be rickety
งอนไถ n a name of a plough-like constellation
งอบ n a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin
งอม v be overripe
งอม v suffer
งอมพระราม adv severely
งอมืองอตีน v be inert
งอมืองอเท้า v be inert
งอมแงม adv inveterately
งอมแงม adv badly
ง่อย adj lame
ง่อยเปลี้ยเสียขา v be lame
งอหงิก v contort
งอหาย adv uncontrollably
งอเข่า v kneel
งอแง v be petulant
งั่ก adv very (old)
งักๆ adv tremblingly
งั่ง adj stupid
งั่ง v be stupid
งัด v pry
งัด v pick up
งัดข้อ v clash
งัดข้อ v arm-wrestle
งัดแงะ v prise
งัน v stun
งั้น conj otherwise
งันงก adv tremulously
งับ v bite
งับ v close
งัว n bullock
งัวเงีย v be sleepy
งา n sesame
งา n ivory
ง่า v stretch
ง้าง v draw
ง้าง v pull
งาช้าง n ivory
งาช้างพัง n tusk of a female elephant
งาน n festivity
งาน n task
งานกลางคืน n evening party
งานก่อสร้าง n construction
งานการ n work
งานกินเลี้ยง n party
งานกุศล n religious ceremony
งานค้นคว้า n research
งานค้นคว้าวิจัย n research
งานค้นคว้าวิจัย n research
งานค้าง n backlog
งานจร n odd job
งานจักสาน n basket making
งานฉลอง n celebration
งานช้าง n big project
งานฌาปนกิจศพ n funeral
งานดิน n earthwork
งานต้อนรับ n welcoming party
งานติดต่อ n communication
งานติดต่อสื่อสาร n transmitting
งานทำบุญ n religious ceremony
งานธุรการ n general affairs
งานนอกเวลา n part-time job
งานนิทรรศการ n exhibition
งานนิพนธ์ n writing
งานบริหาร n administrative work
งานบ้าน n housework
งานบุคคล n personnel department
งานบุคลากร n personnel department
งานบุญ n religious ceremony
งานประจำ n routine
งานประจำปี n annual fair
งานประจำวัน n daily routine
งานประติมากรรม n sculpture
งานประพันธ์ n poetry
งานปี n annual festival
งานฝีมือ n craft
งานพบปะสังสรรค์ n celebration
งานพิธี n ceremony
งานพิมพ์ n printed matter
งานพิเศษ n part-time job
งานภาคสนาม n fieldwork
งานมงคล n auspicious ceremony
งานมงคลสมรส n wedding ceremony
งานมงคลสมรส n wedding ceremony
งานรัดตัว v be tied to work
งานราตรี n evening party
งานรื่นเริง n festival
งานวัด n temple fair
งานว่าง n hobby
งานวิจัย n research
งานศพ n funeral
งานศิลปกรรม n art work
งานศิลปะ n art
งานสนาม n fieldwork
งานสมรส n wedding
งานสมรส n wedding ceremony
งานสมรส n wedding ceremony
งานสมโภช n celebration
งานสอน n teaching task
งานสอนหนังสือ n teaching task
งานสังคม n social contact
งานสังคมสงเคราะห์ n social work
งานสังสรรค์ n party
งานสังสรรค์ n celebration
งานสังสรรค์ n banquet
งานสโมสรสันนิบาต n social function
งานหนัก n hard work
งานหนังสือ n desk work
งานหลวง n state function
งานหลัก n routine
งานอดิเรก n hobby
งานออกร้าน n trade fair
งานอาชีพ n occupation
งานอาสาสมัคร n voluntaries
งานอุตสาหกรรม n industrial work
งานเขียน n writing
งานเฉลิมฉลอง n celebration
งานเทศกาล n carnival
งานเผาศพ n funeral
งานเย็บปักถักร้อย n needlework
งานเลี้ยง n banquet
งานเลี้ยงค็อกเทล n cocktail party
งานเลี้ยงต้อนรับ n welcoming party
งานเลี้ยงรับรอง n welcoming party
งานเลี้ยงส่ง n send-off party
งานเลี้ยงสังสรรค์ n party
งานเลี้ยงอำลา n farewell banquet
งานแต่งงาน n wedding ceremony
งานแปล n translation
งานแสดง n exhibition
งานแสดงนิทรรศการ n exhibition
งานแสดงสินค้า n expo
งานใหญ่ n important job
งานใหญ่ n important job
งานใหญ่ n important job
งาบ v snap
งาบ v filch
งาบ v snap
งาบ v filch
งาบ v filch
งาบ v snap
งาบๆ adv gapingly
งาม v be beautiful
ง่าม n prong
ง่ามขา n groin
งามงอน v be beautiful
งามฉาย v be beautiful
งามตา v be pleasing
ง่ามตีน n skin bridging the toes
ง่ามถ่อ n bald in the middle of a head
งามผุดผ่อง adj beautiful
งามผุดผ่อง v be fair
งามพร้อม v be extremely beautiful
งามพริ้ง v be beautiful
งามพริ้ง adj beautiful
ง่ามมือ n skin bridging the fingers
งามยิ่ง adj beautiful
งามลออ v be beautiful
งามสง่า adj graceful
งามสดใส v be verdant
งามสรรพ v be extremely beautiful
งามสะคราญ v be beautiful
งามหน้า v be disgraceful
ง่ามเท้า n skin bridging the toes
งามเลิศ adj beautiful
งามแจ่ม v be beautiful
ง่าย adv easily
ง่าย v be easy
ง่ายๆ v be simple
ง่ายดาย adv conveniently
ง่ายดาย adj easy
ง่ายดาย adv easily
ง่ายดาย adv easily
ง้าว n halberd
งาไซ n Chrysanthemun coronarium Linn
งำ v conceal
ง้ำ v lean
งิ้ว n Chinese opera
งีบ v nap
งีบ clas taking a nap
งีบหลับ v nap
งี่เง่า adj stupid
งี่เง่า v be stupid
งึมงำ v mutter
งุด v nod
งุด v nod
งุดๆ v nod
งุดๆ v nod
งุนงง v be doubtful
งุ่นง่าน v be vexed
งุบ v nod
งุบๆ v nod
งุบงิบ v conspire
งุ้ม v be hook-shaped
งุ่มง่าม adv slowly
งู n snake
งูๆ ปลาๆ adv having a smattering of knowledge
งูก้นขบ n cylindrophis ruffus
งูก้านมะพร้าว n name of a species of snake
งูจงอาง n king cobra
งูชายธง n name of a poisonous snake
งูดิน n blind snake
งูทางมะพร้าว n name of a species of snake
งูปากกระบะ n pit viper
งูปากกระบะ n pit viper
งูปากจิ้งจก n a species of green snake
งูปากจิ้งจก n a species of green snake
งูปี่แก้ว n kind of small poisonous snake
งูผ้าขี้ริ้ว n Acrochordus granulatus
งูผู้ n name of constellation
งูพิษ n poisonous snake
งูสวัด n herpes zoster
งูสิง n name of a species of snake
งู่หนี n gunny sack
งูหลาม n python
งูเหลือม n python
งูเห่า n cobra
งูใหญ่ n Naga


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top