ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mode*, -mode-

mode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mode (n.) วิธีการ See also: วิถีทาง, หนทาง, รูปแบบ Syn. Means, method, way
mode (n.) แบบนิยม See also: สมัยนิยม, ตัวอย่าง, แฟชั่น Syn. fashion, style
model (n.) แบบจำลอง See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง Syn. copy, imitation
model (n.) นางแบบ Syn. mannequin, poser
model (n.) ต้นแบบ See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง Syn. pattern, mold, example, ideal
model (vi.) แสดงแบบ See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ Syn. pose
model (vt.) จำลองแบบ See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง Syn. form, shape, mold Ops. deconstruct, demolish
model (adj.) น่าถือเป็นแบบอย่าง See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง Syn. prototypal, standard Ops. nonstandard
model (vi.) เป็นแบบให้ (นักวาดรูป) See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ Syn. pose
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model after (phrv.) ทำตาม See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ Syn. pattern after
model home (n.) บ้านตัวอย่าง Syn. show house, show home
modeler (n.) ผู้ทำหุ่นจำลอง
modeling (n.) การสร้างหุ่นจำลอง
modeling (n.) การเดินแบบ
modeller (n.) ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling (n.) การสร้างหุ่นจำลอง
modelling (n.) การเดินแบบ
modem (n.) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: โมเด็ม
modenization (n.) การทำให้ทันสมัย See also: การทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน Syn. innovation, reconstruction, improvement
moderate (adj.) ปานกลาง See also: พอสมควร, กลางๆ Syn. temperate, average, medium, fair Ops. immoderate, excessive, heavy
moderate (adj.) (อากาศ) อบอุ่น See also: (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ร่มรื่น Syn. calm, mild
moderate (n.) ผู้ที่มีความคิดไม่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมือง) Syn. centrist
moderate (vi.) บรรเทาลง See also: ลดลง Syn. soften, weaken, lessen Ops. intensify, increase
moderate (vt.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้ลดลง
moderate (vt.) เป็นประธาน See also: เป็นผู้เปิดงาน Syn. chair, lead
moderately (adv.) อย่างพอสมควร See also: อย่างพอประมาณ, โดยปานกลาง, อย่างสมเหตุสมผล Syn. reasonably, fairly
moderation (n.) การทำให้น้อยลง See also: การทำให้ลดลง Syn. temperance, mildness
moderation (n.) ความพอประมาณ See also: ความรู้จักพอดี, ความรู้จักประมาณ Syn. limiting, controlling, temperance
moderationist (n.) ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองเป็นกลาง Syn. moderate
moderator (n.) ผู้ช่วยไกล่เกลี่ย See also: ผู้เป็นสื่อกลาง, ผู้ตัดสิน, ผู้ดำเนินรายการ Syn. mediator, referee
modern (adj.) สมัยใหม่ See also: ยุคใหม่, สมัยปัจจุบัน, ทันสมัย Syn. up-to-date, recent, new Ops. old-fashion, out-of-date, ancient, former
modern (n.) คนสมัยใหม่ See also: คนทันสมัย
modern-day (adj.) เกี่ยวกับปัจจุบัน Syn. contemporary
modernisation (n.) การทำให้ทันสมัย See also: การทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน Syn. innovation, reconstruction, improvement
modernise (vt.) ทำให้ทันสมัย See also: ทำให้เหมาะกับสมัยปัจจุบัน Syn. rebuild, improve, update
modernise (vt.) ทำให้ทันสมัย Syn. modernize
modernism (n.) ความทันสมัย Syn. innovation, newness, novelty
modernist (n.) คนสมัยใหม่ See also: คนทันสมัย
English-Thai: HOPE Dictionary
mode(โมด) n. วิธีการ,แบบ,ลักษณะการกระทำ (เกี่ยวกับปรัชญาKant) ,ความเป็นจริงหรือการเป็นอยู่หรือความเป็นไปได้,แบบนิยม,แฟชั่น,สมัยนิยม
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1,200, 2,400, 9,600 และ 14,400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
moderato(มอดระรา'โท) adj. ในจังหวะที่เร็วพอประมาณ
moderator(มอด'ดะเรเทอะ) n. พิธีกร,ประธานการประชุม, See also: moderatorial adj., Syn. mediator,master of ceremony
modern(มอด'เดิร์น) adj. ทันสมัย,ไม่ห่างไกล,ไม่โบราณ n. บุคคลในยุคปัจจุบัน, See also: modernly adv. modernness n., Syn. recent ###A. ancient
modernise(มอด'เดิร์นไนซ) vt. ทำให้ทันสมัย vi. กลายเป็นสมัยใหม่, See also: modernisation n. modernization n. moderniser n. modernizer, Syn. modernize
modernity(มอเดอ'นิที) n. สมัยนิยม
modernize(มอด'เดอไนซ) vt. =modernise (ดู) .
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
English-Thai: Nontri Dictionary
mode(n) วิธี,แบบ,สมัย,มาลา,แฟชั่น
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modem (modulator-demodulator)โมเด็ม (ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modernแผนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modernista; art nouveau; Jugendstil; modern style; noodle style; stile libertiนวศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modernizationการทำให้ทันสมัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mode๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ, ๑. แบบวิธี, วิธี
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelingการลอกเลียนแบบ [การแพทย์]
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Modemโมเด็ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Moderatorตัวหน่วงความเร็ว(นิวตรอน), วัสดุที่ใช้ลดความเร็วของนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้โอกาสของการเกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสเพิ่มขึ้น เช่น น้ำ น้ำมวลหนัก และแกรไฟต์
Modern danceการเต้นรำสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Modernism (Christian theology)แนวคิดสมัยใหม่ (เทววิทยาคริสเตียน) [TU Subject Heading]
Modernized versionฉบับถอดความ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบญจางคประดิษฐ์ (n.) Thai mode of salutation using five parts of the body See also: prostration in which the head, hands and feet touch the ground
โหมด (n.) mode
ทางดำเนิน (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ, นฤติการณ์
นฤติการณ์ (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ทางดำเนิน, ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ
ปฏิปทา (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ทางดำเนิน, ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ, นฤติการณ์
วิถีปฏิบัติ (n.) mode of practices See also: way, path, behavior, conduct, course, procedure Syn. ทางดำเนิน, ความประพฤติ, นฤติการณ์
ต้นแบบ (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ
ต้นแบบ (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แม่แบบ, ตัวอย่าง
ต้นแบบ (n.) model See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original Syn. หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ
นางแบบ (n.) model See also: mannequin Ops. นายแบบ
นายแบบ (n.) model
หุ่นจำลอง (n.) model See also: replica, dummy Syn. หุ่น
แบบ (n.) model See also: style, way, form, pattern
แบบจำลอง (n.) model See also: prototype, example
แบบฉบับ (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ
แบบอย่าง (n.) model See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง
แม่แบบ (n.) model See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ
แผนแม่บท (n.) model scheme
ถ่ายแบบ (v.) model the dress See also: show off the dress Syn. ถ่ายแฟชั่น, เดินแฟชั่น
ถ่ายแฟชั่น (v.) model the dress See also: show off the dress Syn. เดินแฟชั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be so modest!อย่าถ่อมตนมากนักเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bring all birds into final bounce mode. bounce mode engaged.นำดาวเทียมเข้าสู่ตำแหน่งปฏิบัติการ ดาวเทียมพร้อมปฏิบัติการแล้ว
It says... mode of transportation!รูปแบบของการเดินทาง!
Ruth saw some of my designs in La Mode Illustrée... they were for the trousseau... of the Duchess of Marlborough's youngest daughter.ถ้ารูธเห็นดีไซน์ของฉันในหนังสือ ที่ออกแบบให้ลูกสาวดัชเชสแห่งมัลโบโร่
This is mode 1.06 kHz.นี่คือโหมด 1.06 kHz.
I think it's time you switch into super-Clark mode now.ฉันคิดว่าเธอต้องแปลงเป็นคลาร์ก-มนุษย์มหัศจรรย์ได้แล้ว
If we were having a beer or something, but at work, it's better if we maintain a more formal mode of address.ถ้าดื่มเบียร์กันอยู่ก็คงได้ แต่เวลางาน ผมคิดว่าคงดีกว่าถ้าเราทำตัวแบบเป็นทางการ
Every month the back page of Mode was filled with pictures of Fey at different parties.ทุกเดือน บนปกหลังของโหมด จะมีรูปของเฟย์ ตามปาร์ตี้ต่างๆ
As we all know, in a few weeks, I will be leaving Mode to help run Meade Publications, and the Meade family.อย่างที่รู้กัน ในสองสามสัปดาห์หน้า ฉันจะออกจาก "โหมด" ไปช่วยทำสำนักพิมพ์มี๊ด และครอบครัวมี๊ดด้วย
He doesn't want to sign with Mode because the co-Editor-in-Chief isเพราะ บก. ร่วม เป็น...
Liza's between gay husbands, and the party celebrating Fey's first issue of Mode is in full swing.และปาร์ตี้ฉลอง "โหมด" เล่มแรกของเฟย์กำลังครึกครื้น สวิงริงโก้กันสุดฤทธิ์สุดเดช
You see, Mode doesn't need to be associated with bigots.คุณกำลังจะโยนโฆษณาสิบหน้าทิ้ง เพื่อผู้ชายที่ใส่กระโปรงนะ?
Explain why I got a call from my agent telling me the story I submitted to Mode ended up at The New York Review with your name on it.ไปหราอยู่บน "เดอะนิวยอร์ครีวิว" แถมยังมีชื่อเธอบนนั้น คือว่าฉันไม่ได้ตั้งใจให้มัน... เรายินดีครับ

mode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
浑天仪[hún tiān yí, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 浑天仪 / 渾天儀] armillary sphere (astronomical model)
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
电缆调制解调器[diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 电缆调制解调器 / 電纜調制解調器] cable modem
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卫生陶瓷[wèi shēng táo cí, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄊㄠˊ ㄘˊ, 卫生陶瓷 / 衛生陶瓷] chamber pot; commode
结合模型[jié hé mó xíng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 结合模型 / 結合模型] combination model
洗脸台[xǐ liǎn tái, ㄒㄧˇ ㄌㄧㄢˇ ㄊㄞˊ, 洗脸台 / 洗臉臺] commode; dressing table
紧凑型车[jǐn còu xíng chē, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 紧凑型车 / 緊湊型車] compact car model
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 竞争模式 / 競爭模式] competition model
概念依存模型[gài niàn yī cún mó xíng, ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 概念依存模型] conceptual dependency model
保残守缺[bǎo cán shǒu quē, ㄅㄠˇ ㄘㄢˊ ㄕㄡˇ ㄑㄩㄝ, 保残守缺 / 保殘守缺] conservative; to preserve the outmoded
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿纸 / 仿紙] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice)
豪华型[háo huá xíng, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ, 豪华型 / 豪華型] deluxe model
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, 外文系 / 外文係] department of foreign languages; modern languages (college department)
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, 分布式发展模型 / 分布式發展模型] distributed developmental model
温驯[wēn xùn, ㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ, 温驯 / 溫馴] docile; meek; harmless; moderate and obedient; tame
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, 兰学 / 蘭學] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan)
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, 榜样 / 榜樣] example; model
範例[fàn lì, ㄈㄢˋ ㄌㄧˋ, 範例] example; model
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, 表率] example; model
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, 失陪] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave)
外向型[wài xiàng xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, 外向型] export-oriented (economic model)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿古] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style
第五个现代化[dì wǔ gè xiàn dài huà, ㄉㄧˋ ˇ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 第五个现代化 / 第五個現代化] fifth modernization, i.e. democracy, cf Deng Xiaoping's Four Modernizations 鄧小平|邓小平, 四個現代化|四个现代化
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
版主[bǎn zhǔ, ㄅㄢˇ ㄓㄨˇ, 版主] forum moderator
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
二十五史[èr shí wǔ shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ˇ ㄕˇ, 二十五史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions)
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ, 二十四史] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, 史景迁 / 史景遷] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor
谦逊[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, 谦逊 / 謙遜] humble; humility; modesty

mode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx)
アスキーモード[, asuki-mo-do] (n) {comp} ASCII mode
アドホックモード[, adohokkumo-do] (n) {comp} ad hoc mode
アドレッシングモード[, adoresshingumo-do] (n) {comp} addressing mode
アラモード[, aramo-do] (n) a la mode (fre
アンサーモード[, ansa-mo-do] (n) {comp} answer mode
インサートモード[, insa-tomo-do] (n) {comp} insert mode
インフラストラクチャモード[, infurasutorakuchamo-do] (n) {comp} infrastructure mode
エオリア旋法[エオリアせんぽう, eoria senpou] (n) Aeolian mode
エナジーセーブモード[, enaji-se-bumo-do] (n) {comp} energy save mode; low power mode
エンハンストモード[, enhansutomo-do] (n) {comp} enhanced mode
エンハンスドモード[, enhansudomo-do] (n) {comp} enhanced mode
オリジネートモード[, orijine-tomo-do] (n) {comp} originate mode
コンテンションモード[, kontenshonmo-do] (n) {comp} contention mode
ドラフトモード[, dorafutomo-do] (n) {comp} draft mode
ハイレゾリューションモード[, hairezoryu-shonmo-do] (n) {comp} high resolution mode
プロミスキャスモード[, puromisukyasumo-do] (n) {comp} promiscuous mode
ポートレイトモード[, po-toreitomo-do] (n) {comp} portrait mode
ランドスケープモード[, randosuke-pumo-do] (n) {comp} landscape mode
上書きモード[うわがきモード, uwagaki mo-do] (n) {comp} overwrite mode
会話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] (n) {comp} interactive mode
会話形[かいわがた, kaiwagata] (n) {comp} conversational mode; interactive mode
壱越調[いちこつちょう;いちこちちょう, ichikotsuchou ; ichikochichou] (n) (in gagaku) scale similar to Mixolydian mode on D
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] (n) {comp} depth cue mode
対話形[たいわがた, taiwagata] (n) {comp} conversational mode; interactive mode
挿入モード[そうにゅうモード, sounyuu mo-do] (n) insert mode
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] (n) {comp} compute mode; operate mode
無差別モード[むさべつモード, musabetsu mo-do] (n) {comp} promiscuous mode
片側制御モード[かたがわせいぎょモード, katagawaseigyo mo-do] (n) {comp} polarized control mode
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] (n) {comp} reverse video mode
編集モード[へんしゅうモード, henshuu mo-do] (n) {comp} edit mode
遅延モード[ちえんモード, chien mo-do] (n) {comp} deferral mode
非同期平衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] (n) {comp} ABM; Asynchronous Balanced Mode
黄鐘調[おうしきちょう;おうしきぢょう, oushikichou ; oushikidyou] (n) (See 黄鐘・おうしき,六調子) (in gagaku) scale similar to Dorian mode on A
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model
アイモードサービス[, aimo-dosa-bisu] (n) i-mode service
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode
グラフィックモード[ぐらふぃっくもーど, gurafikkumo-do] graphics mode
コマンドモード[こまんどもーど, komandomo-do] command mode
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode
デュアルモード[でゆあるもーど, deyuarumo-do] dual mode
ドラフトモード[どらふともーど, dorafutomo-do] draft mode
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode
ネイティブモード[ねいていぶもーど, neiteibumo-do] native mode
ネットワークサーバモード[ねっとわーくさーばもーど, nettowa-kusa-bamo-do] network server mode
パケット形態端末[ぱけっとけいたいたんまつ, pakettokeitaitanmatsu] packet mode terminal
プロテクトモード[ぷろてくともーど, purotekutomo-do] protected mode
モードインジケータ[もーどいんじけーた, mo-doinjike-ta] mode indicator
リアルモード[りあるもーど, riarumo-do] real mode
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode
一括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode
事象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode
会話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode
修正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode
初期条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage
圧縮モード[あっしゅくモード, asshuku mo-do] compress mode
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode
対話方式[たいわほうしき, taiwahoushiki] interactive mode
強制モード[きょうせいモード, kyousei mo-do] closed mode
抽出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode
拡張モード[かくちょうモード, kakuchou mo-do] extend mode
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times

mode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบ[X] (baēp) EN: FR: du type ; de type ; du genre ; à la mode de ; à la façon de
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhap) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow FR: prosternement à la chinoise [m]
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāip) EN: fashion photographer FR: photographe de mode [m]
แฟชั่น[n.] (faēchan) EN: fashion ; vogue FR: mode [f] ; vogue [f]
แฟชั่นโชว์[n. exp.] (faēchan chō) EN: fashion show FR: défilé de mode [m]
แคทวอล์ค[n. exp.] (khaētwøk) EN: catwalk FR: podium de défilé de mode [m]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ค่าฐานนิยม[n.] (khāthānniyo) EN: mode FR: mode [m]
กระบวนการ[n.] (krabūankān) EN: process ; procedure ; method ; system FR: procédure [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; mode [m]
มาลา[n.] (mālā) EN: mood (gr) FR: mode de l'indicatif [m]
โหมด[n.] (mōt) EN: mode FR: mode [m]
นักออกแบบแฟชั่น[n. exp.] (nak økbaēp ) EN: fashion designer FR: créateur de mode [m]
นฤติการณ์[n.] (nareutikān) EN: mode of practices FR:
ปฏิปทา[n.] (patipathā) EN: way ; path ; mode of practices ; deportment ; way of life FR:
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated FR: passé de mode ; obsolète
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; schéma [m] ; appareil [m]
ระบอบ[n.] (rabøp) EN: regime ; order ; system ; mode ; form ; custom ; customary way FR: régime [m] ; système [m] ; mode [m]
ระบบอัตโนมัติ[n. exp.] (rabop attan) EN: auto mode FR: mode automatique [m]
ระบบการผลิต[n. exp.] (rabop kān p) EN: production system ; mode of production FR: système de production [m] ; mode de production [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patib) EN: operating system (OS) FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
ร้านขายเสื้อผ้า [n. exp.] (rān khāi se) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
ร้านเสื้อผ้า [n. exp.] (rān seūaphā) EN: clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house FR: magasin de vêtements [m] ; boutique de mode [f]
รองเท้าแฟชั่น[n. exp.] (røngthāo fa) EN: fashion shoe FR: chaussures mode [fpl]
สมัยเก่า[adj.] (samaikao) EN: old-fashioned FR: démodé ; passé de mode ; ringard (fam.)
สมัยนิยม[n.] (samainiyom) EN: vogue ; mode ; fashion of the period FR: vogue [f] ; mode [f]
สไตล์[X] (satai) EN: FR: à la mode ; à la façon ; à la sauce
เสื้อผ้าแฟชั่น[n. exp.] (seūa phā fa) EN: FR: vêtement de mode [m]
สูตร[n.] (sūt) EN: method ; way ; formula ; recipe FR: formule [f] ; mode [m] ; recette [f] ; expression [f]
สูตรการผลิต[n. exp.] (sūt kān pha) EN: FR: mode de production [m]
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]
ทำนองสวด[n. exp.] (thamnøng sū) EN: mode of chanting FR:
ฐานนิยม[n.] (thānniyom) EN: mode FR:
ทันสมัย[adj.] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic ; branché ; dans le vent
วิธี[n.] (withī) EN: method ; way ; means ; procedure ; process ; fashion ; mode ; form ; manner FR: méthode [f] ; moyen [m] ; mode [m] ; solution [f] ; façon [f] ; pratique [f] ; manière [f] ; procédure [f] ; approche [f]
วิธีใช้[n. exp.] (withī chai) EN: instruction ; direction ; method of use FR: mode d'emploi [m]
วิถีชีวิต[n. exp.] (withī chīwi) EN: way of life ; lifestyle ; life-style ; life style FR: mode de vie [m]
วิถีชีวิตความเป็นอยู่[n. exp.] (withī chīwi) EN: FR: mode de vie [m]

mode ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fließtextverfahren {n}adjust mode
Alternativmodus {m}alternative mode
Stapelbetrieb {m} [comp.]batch mode
Stoßbetrieb {m}burst mode
Kommandozustand {m}command mode
Anzeigemodus {m}display mode
Draftmodus {m}draft mode
Editiermodus {m}editing mode
Eingabemodus {m}input mode
Mischbetrieb {m}asynchronous balanced mode
Betriebsweise {f}operational mode
Potenzschreibweise {f}power mode
Abfragemodus {m}sample mode
Bilddurchlaufmodus {m}scroll mode
Sende-Empfangs-Betrieb {m}send-receive mode
Simplexbetrieb {m} (nur in einer Richtung)simplex mode
Simultanbetrieb {m}simultaneous mode
Atommodell {n}atom model
Bilanzierungsmodell {n}balance model
Bitmodus {m}bitmode
Kommode {f} | Kommoden
Kommunikationsmodell {n}communication model
Schnittmodell {n}cutaway model
Datenbankmodel {n}data base model
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation
Geländemodell {n}terrain model
Modem {n} (Modulator/Demodulator) | Modems
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after
Modell {n} | Modelle
Modellzeichnung {f}drawing of a model
Dressman {m}(male) model
Echomodus {m}blipmode
Höhenmodell {n} | digitales Höhenmodellelevation model | digital elevation model (DEM)
Mode {f} | Moden
Modenschau {f} | Modenschauen
Modezeitschrift {f}; Modemagazin
maßlos; übermäßig {adj} | am übermäßigsten; übermäßiger | am maßlosesten; am übermäßigstenimmoderate | more immoderate | most immoderate
Übermaß {n}immoderation
unbescheiden {adj} | unbescheidener | am unbescheidenstenimmodest | more immodest | most immodest
Olivpapagei {m} [ornith.]Modest Parrot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mode
Back to top