ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

average

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *average*, -average-

average ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
average (n.) ค่าเฉลี่ย Syn. mean, midpoint, median
average (adj.) โดยเฉลี่ย See also: เฉลี่ย Syn. mean, medium, median
average (adj.) ปานกลาง Syn. medium, normal, ordinary
average (vt.) หาค่าเฉลี่ย See also: เฉลี่ย Syn. make, earn, perform, do
average out (phrv.) คิดเฉลี่ย See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย
English-Thai: HOPE Dictionary
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
English-Thai: Nontri Dictionary
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดเฉลี่ย (v.) average
ถัว (v.) average See also: share, divide, take the mean Syn. เฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย (v.) average See also: take the mean Syn. เฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย (adj.) average Syn. เฉลี่ย
ระดับปานกลาง (n.) average See also: medium
เฉลี่ย (v.) average See also: balance out to, make on average, to estimate an average
เฉลี่ย (adj.) average See also: mean Syn. ค่าเฉลี่ย
อายุขัย (n.) average age See also: life span, limit of life
คะแนนเฉลี่ย (n.) point average See also: mean
เกรดเฉลี่ย (n.) grade point average See also: GPA
โดยเฉลี่ย (adv.) on the average Syn. ถัวเฉลี่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is not the way two strangers get to know each other on the average desert. This is the way.ที่จริงนี่ไม่ใช่วิธีที่คนแปลกหน้า 2 คน ทำความรู้จักกันในทะเลทรายเลย
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์
If you'd been an ordinary, average father, like the other guys' dads, you'd have understood that.ถ้า.. พ่อจะเป็นพ่อธรรมดา, เหมือนพ่อทั่วๆไป, เหมือนพ่อของคนอื่น, พ่อคงเข้าใจเรื่องนั้น.
I'm an average nobody.ผมกลายเป็นคนไม่มีตัวตน
The average Tibetan wouldn't think to thrust himself forward this way.คนทิเบตทั่วไปไม่มีใครคิดจะ ผลักดันตัวเองให้ไปทางนี้แน่
Multiply the result by the average out-of-court settlement.--ชายผู้รับผิดชอบอย่างนั้น
Looks like your average kid.ดูเหมือนจะไม่ได้ล้อเล่นนะ
When a student's average score increases +1?เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้น +1? ...
5 hundred. You know how many people on average read one copy?รู้ไหมโดยเฉลี่ย ฉบับนึงมีคนอ่านกี่คน
Just any bar. Just your average American bar.บาร์แบบไหนก็ได้ แบบอเมริกันน่ะ
I'll raise my average above 50 on the next mid-term.ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า50 คะแนน ในการสอบกลางภาคครั้งต่อไป
How do you expect to raise your average from 8 to 50?เธอคิดว่าจะทำให้คะแนนดีขึ้น จาก8เป็น50 ได้ยังไง?

average ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年均[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 年均] annual average (rate)
一般人[yī bān rén, ㄧ ㄅㄢ ㄖㄣˊ, 一般人] average person
均值[jūn zhí, ㄐㄩㄣ ㄓˊ, 均值] average value
平均值[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, 平均值] average value
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 平均剂量 / 平均劑量] average dose
平均收入[píng jūn shōu rù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 平均收入] average income
平均气温[píng jūn qì wēn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄑㄧˋ ㄨㄣ, 平均气温 / 平均氣溫] average temperature
均线[jūn xiàn, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ, 均线 / 均線] graph of average values
均线指标[jūn xiàn zhǐ biāo, ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 均线指标 / 均線指標] moving average index (used in financial analysis)
移动平均线[yí dòng píng jūn xiàn, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ, 移动平均线 / 移動平均線] moving average (in financial analysis)
移动平均线指标[yí dòng píng jūn xiàn zhǐ biāo, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓˇ ㄅㄧㄠ, 移动平均线指标 / 移動平均線指標] moving average index (used in financial analysis)
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, 平均] average
平平[píng píng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, 平平] average; mediocre
户均[hù jūn, ㄏㄨˋ ㄐㄩㄣ, 户均 / 戶均] household average
加权平均[jiā quán píng jūn, ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, 加权平均 / 加權平均] weighted average

average ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
アベレージ[, abere-ji] (n) average
アベレージゴルファー[, abere-jigorufa-] (n) average golfer
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content
バッティングアベレージ[, batteinguabere-ji] (n) batting average
フツメン[, futsumen] (n) (sl) (See イケめん,普通) normal, average looking guy
中位[ちゅうくらい;ちゅうぐらい, chuukurai ; chuugurai] (n) medium; mediocrity; average
人並み(P);人並[ひとなみ, hitonami] (adj-na,n,adj-no) being average (capacity, looks, standard of living); ordinary; (P)
十人並;十人並み[じゅうにんなみ, juuninnami] (adj-na,n) being average (capacity, looks) (as good as anyone); mediocrity
単純平均[たんじゅんへいきん, tanjunheikin] (n) simple average; arithmetic average
平均消費性向[へいきんしょうひせいこう, heikinshouhiseikou] (n) average propensity to consume
平均貯蓄性向[へいきんちょちくせいこう, heikinchochikuseikou] (n) average propensity to save
幾何平均[きかへいきん, kikaheikin] (n) geometric average or mean
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing
海損[かいそん, kaison] (n) sea damage; average loss
熊さん八っつあん;熊さん八つあん[くまさんはっつあん, kumasanhattsuan] (n) the average Joe; the man in the street
熊公八公[くまこうはちこう, kumakouhachikou] (n) (See 熊さん八っつあん) the average Joe; your average nice guy; Joe Blow; Joe Bloggs
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
ダウ平均[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式平均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average)
ダウ平均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P)
ダウ式平均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P)
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P)
中等[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) second grade; medium quality; average; middle class; secondary grade; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content
平均[へいきん, heikin] mean (a-no), average
平均トラヒック[へいきんトラヒック, heikin torahikku] average traffic
平均レート[へいきんレート, heikin re-to] average rate
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content)
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation
平均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content
標準[ひょうじゅん, hyoujun] standard (a-no), average, level, norm

average ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราเร็วเฉลี่ย[n. exp.] (attrā reo c) EN: average speed ; average velocity FR: vitesse moyenne [f]
อายุเฉลี่ย[n. exp.] (āyu chalīa) EN: average age FR:
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty FR: partager ; répartir
เฉลี่ย[adj.] (chalīa) EN: average ; mean FR: moyen
ดรรชนีดาวโจนส์[n. exp.] (datchanī Dā) EN: Dow Jones Industrial Average (DJIA) FR: Dow Jones [m]
โดยเฉลี่ย[adj.] (dōi chalīa) EN: average FR:
โดยเฉลี่ย[adv.] (dōi chalīa) EN: on the average ; on average FR: en moyenne
จำนวนเฉลี่ย[n. exp.] (jamnūan cha) EN: average number ; average amount FR: nombre moyen [m]
ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย[n. exp.] (khā bīengbē) EN: mean deviation ; average deviation FR:
ค่าเฉลี่ย[n.] (khā chalīa) EN: mean ; average ; average value FR: moyenne [f] ; valeur moyenne [f]
ค่าเฉลี่ยเชิงเดียว = ค่าเฉลี่ยเชิงเดี่ยว[n. exp.] (khā chalīa ) EN: simple average FR:
ค่าเฉลี่ยก้าวหน้า[n. exp.] (khā chalīa ) EN: progressive average FR:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่[n. exp.] (khā chalīa ) EN: moving average (MA) FR:
ค่าเฉลี่ยไม่ถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: unweighted average ; unweighted mean FR: moyenne non pondérée [f]
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [n. exp.] (khā chalīa ) EN: arithmetic average ; arithmetic mean FR: moyenne arithmétique [f]
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (khā chalīa ) EN: weighted mean ; weighted average FR: moyenne pondérée [f]
คะแนนเฉลี่ย[n. exp.] (khanaēn cha) EN: average score FR:
ขนาดโดยเฉลี่ย[n. exp.] (khanāt dōi ) EN: average size FR: taille moyenne [f]
ความเร่งเฉลี่ย[n. exp.] (khwāmreng c) EN: average acceleration FR: accélération moyenne [f]
ความเร็วเฉลี่ย[n. exp.] (khwāmreo ch) EN: average velocity FR: vitesse moyenne [f]
ความเสียหายเฉพาะ[n. exp.] (khwām sīahā) EN: particular average FR:
ความเสียหายร่วม[n. exp.] (khwām sīahā) EN: general average FR:
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser
เกรดเฉลี่ย[n. exp.] (krēt chalīa) EN: grade point average ; GPA FR:
แนวโน้มสู่ส่วนกลาง[n. exp.] (naēonōm sū ) EN: central tendency ; average FR:
ปานกลาง[adj.] (pānklāng) EN: moderate ; medium ; average ; mean FR: moyen ; modéré
ปริมาณเฉลี่ย[n. exp.] (parimān cha) EN: average volume FR: volume moyen [m]
ผลเฉลี่ย[n. exp.] (phon chalīa) EN: average result FR:
ผลการเรียนเฉลี่ย[n. exp.] (phon kān rī) EN: Grade Point Average (GPA) FR:
ระดับเฉลี่ย[n. exp.] (radap chalī) EN: average FR:
ระดับคะแนนเฉลี่ย[n. exp.] (radap khana) EN: Grade Point Average (GPA) FR:
ระดับปานกลาง[n. exp.] (radap pānkl) EN: average ; medium FR: niveau moyen [m] ; moyenne [f]
ระดับทะเลปานกลาง[n.] (radapthalēp) EN: mean sea – level ; average sea - level FR: niveau moyen de la mer [m]
รายได้โดยเฉลี่ย[n. exp.] (rāidāi dōi ) EN: average income FR:
สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย[n. exp.] (samprasit k) EN: coefficient of average deviation FR:
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย[n. exp.] (suan bīengb) EN: average deviation ; mean deviation FR:
ส่วนเฉลี่ย[adj.] (suanchalīa) EN: average ; on the whole FR: moyen
ส่วนถัวเฉลี่ย[X] (suan thūa c) EN: average FR:
สูงกว่าเฉลี่ย[X] (sūng kwā ch) EN: above average FR:

average ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchschnittsware {f}fair average quality (f.a.q.)
Fixkosten {pl}; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost
Notendurchschnitt {m}grade point average
Laufzeit {f} | durchschnittliche Laufzeitmaturity | average maturity
Rentenanpassung {f}tying of pensions to the national average wage
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost
Bewertung {f} zu Durchschnittspreisenaverage cost method
Branchenspanne {f}average industry margin
Durchschlupfgrenze {f}average outgoing quality limit (AOQL)
Durchschnitts-Gemeinkostensatz {m}average burden rate
Durchschnitts-Gemeinkostensatz {m}average overhead rate
Durchschnitts-Stückkosten {pl}average unit cost
Durchschnitts-Stundenverdienst {m}average hourly earnings
Durchschnittsalter {n}average age
Durchschnittsbetrag {m}average amount
Durchschnittseinkommen {n}average income
Durchschnittseinstandspreis {m}average cost price
Durchschnittsleistung {f}average output
Lagereinstandsdurchschnittspreis {m}average acquissition price
Entropie {f}; Maß für den Informationsgehaltaverage information content
Rentabilitäts-Vergleichsrechnung {f}average return method
Aktien- und Kursindizes {pl}stock indexes and averages
Stundengeschwindigkeit {f}average speed per hour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า average
Back to top