ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mildness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mildness*, -mildness-

mildness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mildness (n.) ความอ่อน See also: ความเบาบาง
English-Thai: Nontri Dictionary
mildness(n) ความอ่อนโยน,ความเบา,ความจืด,ความอ่อน,ความไม่ฉุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mildnessความอ่อน [การแพทย์]

mildness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P)

mildness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milde {f}mildness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mildness
Back to top