ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ideal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ideal*, -ideal-

ideal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ideal (adj.) ซึ่งอยู่ในความคิด See also: ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ Syn. abstract, fanciful, imaginary
ideal (adj.) ดีเลิศ See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก Syn. perfect, supreme
ideal (n.) แบบอย่างที่ดี See also: ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ Syn. model, paragon, prototype
ideal (n.) อุดมคติ
idealism (n.) อุดมคตินิยม See also: ความเชื่อในอุดมคติ Syn. perfectionism
idealist (n.) ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ผู้ยึดถืออุดมคติ Syn. perfectionist
idealistic (adj.) ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์ See also: ซึ่งยึดถืออุดมคติ Syn. impractical, unrealistic
idealize (vt.) ทำให้เลอเลิศ See also: ทำให้ไม่มีที่ติ Syn. romanticize
idealize (vi.) เป็นอุดมคติ
idealized (adj.) สงบสุขและงดงาม See also: สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ Syn. charming
ideally (adv.) ตามหลักการ See also: ตามทฤษฎี
ideally (adv.) ถ้าสมบูรณ์แบบ See also: ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally (adv.) อย่างสมบูรณ์แบบ See also: อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ Syn. perfectly
English-Thai: HOPE Dictionary
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
English-Thai: Nontri Dictionary
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealism(n) การยึดถืออุดมการณ์
idealist(n) นักอุดมคติ,นักอุดมการณ์
idealistic(adj) ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
idealize(vt) ทำตามอุดมคติ,ทำให้เป็นอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ideal๑. -ความคิด, -มโนคติ๒. อุดมคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealismจิตนิยม, อุดมคตินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idealเหมาะสม [การแพทย์]
Ideally Test Materialsวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุดมคติ (n.) ideal
จิตนิยม (n.) idealism
อุดมคตินิยม (n.) idealism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Ambassador, the ideal of democracy... has been the fountain of my life.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต อุดมคติของประชาธิปไตย ... {\cHFFFFFF}has been the fountain of my life.
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.และผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ ก็สำหรับเก็บอาหารที่เหลือด้วย เพื่อช่วยคงคุณค่าอาหารของคุณ
I think there's an ideal one.ฉันคิดว่ามีอยู่คนนึง
I realise that. I believe it is the ideal marriage of both fields.ผมเข้าใจและเชื่อว่านี่คือแนวคิดที่ดี...
This is ideal for listening to oldiesนี่เหมาะกับใช้ฟังเพลงเก่าๆ
This is the ideal place to bring girls.นี้คือที่ที่ฉั้นคิดจะพาเเด็กเข้ามา
The ideal is to have individuals who are totally disassociated from one another.อุดมคติก็คือการทำให้ปัจเจกบุคคล แยกขาดออกจากกันและกัน
In an ideal world, everyone would marry for love, but the world isn't perfect.โดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่แต่งงานกันด้วยความรัก แต่ความเป็นจริง โลกไม่ได้สมบูรณ์แบบ
'The fact that the mobile deceased retained their primal instincts 'make them ideal recruitment for the service industry, 'as well as other roles such as... 'เนเธฅเน‰เธงเน€เธชเธตเธขเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธเน‡เธ”เธฑเธ‡เธ‚เธถเน‰เธ™เธกเธฒเธญเธตเธเธงเนˆเธฒ "เนเธเน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ‰เธฑเธ™เธžเธนเธ”เธกเธฑเน‰เธข เน„เธญเน‰เธซเธ™เธน" "เน„เธ”เน‰เธขเธดเธ™เธ„เธฃเธฑเธš"
Now, under ideal conditions this is the fastest route.ภายใต้สภาวะที่คิดไว้ ...นี่เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุด
Boys, she's my ideal girlเธอเป็นนางในฝันของฉันนะ
So, this ideal world that John imagined,โลกที่ดีที่สุดในจินตนาการของจอห์นนั้น

ideal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘龙快婿[chéng lóng kuài xù, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄎㄨㄞˋ ㄒㄩˋ, 乘龙快婿 / 乘龍快婿] ideal son-in-law
理想国[lǐ xiǎng guó, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 理想国 / 理想國] ideal state; Plato's republic (c. 390 BC)
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, 珠联璧合 / 珠聯璧合] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, 志向] ambition; goal; ideal; aspiration
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
理想[lǐ xiǎng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ, 理想] ideal
客观唯心主义[kè guān wéi xīn zhǔ yì, ㄎㄜˋ ㄍㄨㄢ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 客观唯心主义 / 客觀唯心主義] objective idealism (in Hegel's philosophy)
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯心主义 / 唯心主義] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, 唯心论 / 唯心論] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
理学[lǐ xué, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 理学 / 理學] rational learning, neo-Confucian idealist philosophy from Song to mid-Qing times (c. 1000-1750), typified by the teaching of Cheng Hao 程顥|程颢, Cheng Yi 程頤|程颐 and Zhu Xi 朱熹
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)

ideal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring)
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north
小国寡民[しょうこくかみん, shoukokukamin] (n) small country with a small population (The Chinese philosopher Lao-tze's ideal of a state)
理念[りねん, rinen] (n) (Platonic) ideal (of how things ought to be, e.g. human rights); foundational principle; idea; conception (e.g. of the university); doctrine; ideology; (P)
理想郷[りそうきょう, risoukyou] (n) ideal land; earthly paradise; Utopia; Arcadia
華胥[かしょ, kasho] (n) (1) ideal land; perfect country; (2) afternoon nap
超人[ちょうじん, choujin] (n) (1) superman; superwoman; (2) Ubermensch (e.g. Nietzsche's ideal man of the future); overman; (P)
アイディアリスト;アイディリスト(ik)[, aideiarisuto ; aideirisuto (ik)] (n) idealist
アイディアリズム[, aideiarizumu] (n) idealism
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P)
典型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P)
好適[こうてき, kouteki] (adj-na,n) ideal; fit; fitted; fitting; suitable
持って来い;持ってこい[もってこい, mottekoi] (exp,adj-na) (1) (uk) just right; ideal; perfectly suitable; (exp) (2) fetch!; bring me ...
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy
絶対的観念論[ぜったいてきかんねんろん, zettaitekikannenron] (n) absolute idealism

ideal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอเดีย[n.] (aidīa) EN: ideal FR: idée [f]
ไอดีล[adj.] (aidīn) EN: ideal FR:
ไอดีลด้านเดียว[n. exp.] (aidīn dān d) EN: one-sided ideal FR:
ไอดีลสองด้าน[n. exp.] (aidīn søng ) EN: two-sided ideal FR:
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ดีที่สุด[adj.] (dī thīsut) EN: best ; the best ; excellent ; prime ; ideal FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux ; premier ; idéal
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จุดอุดมคติ[n. exp.] (jut udomkha) EN: ideal point FR:
แก๊สแท้[n. exp.] (kaēt thaē) EN: ideal gas FR: gaz parfait [m]
แก๊สอุดมคติ[n. exp.] (kaēt udomkh) EN: ideal gas FR: gaz parfait [m]
ค่าคงตัวของแก๊ส[n. exp.] (khā khongtū) EN: gas constant ; molar gas constant ; universal gas constant ; ideal gas constant, FR:
กฎแก๊สสมบูรณ์[n. exp.] (kot kaēt so) EN: ideal gas law FR: loi des gaz parfaits [f]
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
สมการแก๊สอุดมคติ[n. exp.] (samakān kaē) EN: ideal gas equation FR: équation des gaz parfaits [f]
เส้นอุดมคติ[n. exp.] (sen udomkha) EN: ideal line FR:
อุดมการณ์[n.] (udommakān =) EN: ideology ; ideal ; philosophy ; principle FR: idéologie [f]
อุดมคติ[n.] (udommakhati) EN: ideal ; principle FR: idéal [m] ; utopie [f]
จิตนิยม[n.] (jittaniyom ) EN: idealism FR: idéalisme [m]
เลิศ[adv.] (loēt) EN: ideally FR:
นักอุดมคติ[n.] (nak udomkha) EN: FR: idéaliste [m]
อุดมคตินิยม[n.] (udommakhati) EN: idealism FR: idéalisme [m] ; utopisme [m]

ideal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal
Musterehe {f}perfect marriage; ideal marriage
Ideal {n}ideal
Idealfall {m}ideal case
Idealisierung {f}idealization
Idealismus {m}idealism
Idealist {m} | Idealisten
idealerweise {adv}ideally
idealistisch {adj} | idealistischer | am idealistischstenidealistic | more idealistic | most idealistic
idealistisch {adv}idealistically
kongenial {adj} (Übersetzung)ideally matched
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ideal
Back to top