ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imitation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imitation*, -imitation-

imitation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imitation (n.) การเลียนแบบ See also: การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ Syn. duplication, emulation, simulation
imitation (n.) ของเลียนแบบ See also: ของปลอม Syn. copy, fake
English-Thai: HOPE Dictionary
imitation(อิมมิเท'เชิน) n. การเลียนแบบ,การลอกแบบ,ของเลียนแบบ,ของเทียม,ของปลอม, Syn. duplicate,replica
English-Thai: Nontri Dictionary
imitation(n) การเลียนแบบ,การปลอมแปลง,การเอาอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imitationการลอกแบบ, การเอาอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imitationการเลียนแบบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำตาม (n.) imitation See also: emulation, copy, mimic, following the example Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง Ops. การนำ
การลอกเลียน (n.) imitation See also: assimilation Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การทำตาม
การลอกแบบ (n.) imitation See also: assimilation Syn. การเลียนแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม
การเลียนแบบ (n.) imitation See also: assimilation Syn. การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม
การเลียนแบบ (n.) imitation See also: emulation, copy, mimic, following the example Syn. การเอาอย่าง Ops. การนำ
การเอาอย่าง (n.) imitation See also: assimilation Syn. การเลียนแบบ, การลอกแบบ, การลอกเลียน, การทำตาม
ข้อจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อแม้, ข้อกำหนด
ขีดขั้น (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด
ขีดคั่น (n.) limitation See also: restriction, confine Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด
ขีดจำกัด (n.) limitation See also: restriction Syn. ข้อจำกัด
ความจำกัด (n.) limitation See also: restriction, circumscription Syn. ข้อจำกัด
เกณฑ์กำหนด (n.) limitation See also: restriction, confine, boundary Syn. ขีด, พิกัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"She could ape Dorothy Parker or Emily Dickinson but stripped of someone else's literary clothes she was a vacant, empty imitation of a writer."เธอเลียนแบบ โดโรธี ปาร์กเกอร์ได้ หรือไม่ก็ เอมิลี่ ดิ๊กสัน เธอสามารถถอดเสื้อผ้าคนอื่นได้ด้วย งานเขียน เธอก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย ที่ก็อปปี้ชางบ้านไปเรื่อย
Doing an imitation of a famous comedianเลียนแบบดาราที่มีชื่อเสียง
Doing an imitation of a famous comedianที่เลียนแบบ ดาราตลกชื่อดัง
They say imitation is the sincerest form of flattery.พวกเขาสรรเสิญยกยอ นายอย่างจริงใจ
It's a cheap imitation of my workนั่นเป็นของเลียนแบบถูก ๆ จากงานผม
And although imitation is, of course, the highest form of flattery, his imitations are not very good.และถึงแม้การเลียนแบบอย่างสูงนี่ แน่นอน เหมือนมาจากการประจบสอพลอ การเลียนแบบของเขามันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะ
Your Jude imitation is spot-on.คุณเลียนแบบจู๊ดได้เป๊ะๆเลยนะ
"The Imitation Game."The Imitation Game" เกมเลียนแบบ
This was but a poor imitation of your own bravery on the field of battle.นี่เป็นแบบจำลองที่เลวยิ่ง ของความกล้าหาญใน สนามรบของท่าน
Kind of a canvas or imitation leather.มักจะเป็นผ้าใบหรือหนังเทียม
Imitation might be the sincerest form of flattery.การเลียนแบบคือรูปแบบที่จริงใจที่สุดของการประจบสอพลอ
The limitation of love is that you need an accompliceขีดจำกัดของความรักคือ that you ต้องการผู้สมคบ

imitation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, 冒牌] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿宋] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font
仿羊皮纸[fǎng yáng pí zhǐ, ㄈㄤˇ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 仿羊皮纸 / 仿羊皮紙] imitation parchment
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿冒品] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, 冒牌货 / 冒牌貨] fake goods; imitation; forgery
模拟[mó nǐ, ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, 模拟 / 模擬] imitation; to simulate; to imitate; analog (device, as opposed to digital)
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 局限性] limitations
限度[xiàn dù, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, 限度] limitation; limit
假冒[jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ, 假冒] to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation
戏仿[xì fǎng, ㄒㄧˋ ㄈㄤˇ, 戏仿 / 戲仿] parody; imitation
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, 技术所限 / 技術所限] technical limitations

imitation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンプラー(P);サンプラ[, sanpura-(P); sanpura] (n) (1) sampler; (2) (サンプラ only) imitation platinum; (P)
捩り[もじり, mojiri] (n) parody; imitation
模造紙[もぞうし, mozoushi] (n) imitation Japanese vellum
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp,n) indiscriminate imitation (lit
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands
リミテーション[, rimite-shon] (n) limitation
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n,adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] (n) {comp} usage restrictions, limitations
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P)
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P)
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation
出訴期限法[しゅっそきげんほう, shussokigenhou] (n) statute of limitations
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] (n) {comp} technical limitations; limits of technology
擬製[ぎせい, gisei] (n,vs) imitation; forgery; copy
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P)
時効期間[じこうきかん, jikoukikan] (n) (legal) period of prescription; period of statute of limitations
株式保有制限[かぶしきほゆうせいげん, kabushikihoyuuseigen] (n) limitation in stock investment
模造(P);摸造[もぞう, mozou] (n,vs,adj-no) imitation; counterfeit; fake; sham; ersatz (object); (P)
消滅時効[しょうめつじこう, shoumetsujikou] (n) (legal) extinctive prescription; negative prescription; prescription; statute of limitations
真似[まね, mane] (n,vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P)
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P)
除斥期間[じょせききかん, josekikikan] (n) (time limit imposed by the) statute of limitations
Japanese-English: COMDICT Dictionary
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction

imitation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเลียน[n.] (kān līen) EN: imitation FR: imitation [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thī) EN: imitation pearl FR: perle d'imitation [f]
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery ; fake FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
ของปลอม[n.] (khøng pløm) EN: countefeiting ; fake FR: imitation [f] ; faux [m] ; contrefaçon [f]
ลูกชุบ[n. exp.] (lūk chup) EN: Thai miniature fruit confection ; delectable imitation fruits ; imitated miniature fruit FR:
หนังเทียม[n. exp.] (nang thīem) EN: FR: faux cuir [m] ; moleskine [f] ; imitation cuir [f]
นกต่อ[n.] (noktø) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake FR: leurre [m]
ภาพจำลอง[n. exp.] (phāp jamløn) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation FR: reproduction [f] ; simulation [f] ; modélisation [f] ; représentation [f]
พลอยหุง[n. exp.] (phløi hung) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[n. exp.] (phløi kē) EN: imitation gem ; fake jewels FR: pierre d'imitation
สินค้าเก๊[n. exp.] (sinkhā kē) EN: imitation ; fake FR: faux [m] ; imitation [f] ; contrefaçon [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; statute of limitations ; limitation FR: prescription [f]
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwā) EN: speed limit FR: limitation de vitesse [f] ; vitesse limitée [f]
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction FR: limitation [f] ; restriction [f]
คาดอายุความ[adj.] (khāt āyukhw) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations FR:
ขีดจำกัด[n.] (khītjamkat) EN: limitation ; restriction ; limit ; ceiling FR: limitation [f] ; restriction [f] ; plafond [m] ; limite [f]
ขีดขั้น[n.] (khītkhan) EN: limitation FR: limitation [f]
ข้อจำกัด[n. exp.] (khøjamkat) EN: limitation ; restriction ; constraint FR: clause restrictive [f] ; limitation [f]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt kh) EN: scope of the study ; delimitation of the study FR:
ความจำกัด[n.] (khwām jamka) EN: limitation ; restriction ; circumscription FR: limitation [f] ; restriction [f]
ไม่จำกัดระยะเวลา[xp] (mai jamkat ) EN: FR: sans limitation de durée ; sans limitation de temps

imitation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanersatzpapier {n}japan imitation paper
Abklatsch {m}poor imitation
Zugangsbeschränkung {f}access limitations
Rüstungsbegrenzung {f}arms limitation
Kunstleder {n}imitation leather; leatherette
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage
Verjährungsfrist {f}statutory period of limitation
Sublimationsdrucker {m}sublimitation printer
Schwenkbegrenzung {f}turning radius limitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imitation
Back to top