ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pose*, -pose-

pose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pose (vi.) วางท่า See also: ทำท่าทาง Syn. model, posture
pose (vt.) วางท่า See also: ทำท่าทาง
pose (vi.) เลียนแบบผู้อื่น
pose (vt.) ถาม
pose (n.) ท่าทาง Syn. artificial position, mannerism, posture
pose as (phrv.) แสร้งทำเป็น See also: แกล้งทำเป็น Syn. masquerade as
pose for (phrv.) วางท่า See also: ตั้งท่า, จัดท่า Syn. sit for, sit to
pose for (phrv.) เป็นเหตุให้
poser (n.) ผู้วางท่า See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. pretender, hypocrite, mimic
poser (n.) ปัญหาที่ท้าทาย See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret
poseur (n.) ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. hypocrite, masquerader
English-Thai: HOPE Dictionary
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
poseur(โพเซอ') n. ผู้แสร้ง,ผู้วางท่า
English-Thai: Nontri Dictionary
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
posetโพเซต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้อร่อ (v.) pose See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with Syn. ก้อร่อก้อติก
ก้อร่อก้อติก (v.) pose See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with Syn. ก้อร่อ
จัดท่า (v.) pose Syn. จัดท่าทาง, จัดท่าจัดทาง
จัดท่าจัดทาง (v.) pose Syn. จัดท่าทาง
จัดท่าทาง (v.) pose Syn. จัดท่าจัดทาง
ตั้งตัว (v.) pose See also: set oneself up Syn. ยกย่องตัว, สถาปนาตัว
ยกย่องตัว (v.) pose See also: set oneself up Syn. สถาปนาตัว
ตั้งคำถาม (v.) pose a question See also: ask a question Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม
เสนอคำถาม (v.) pose a question See also: ask a question Syn. ถาม, ซักถาม
dep (abbr.) คำย่อของ depart, departure, department และ deposed
MPV (abbr.) คำย่อของ multi-purpose vehicle See also: รถตู้ขนาดใหญ่
กระชาก (v.) expose See also: uncover, unveil, show up, disclose Syn. เปิดโปง, เปิดเผย Ops. ปิดบัง, ซ่อนเร้น
กรำแดด (v.) be exposed to the sun
กันท่า (v.) interpose See also: balk another´s way or plan
กำหนดข้อต่อรอง (v.) impose condition Syn. ตั้งเงื่อนไข, สร้างเงื่อนไข
กำหนดข้อแม้ (v.) impose a condition See also: set a conception Syn. วางข้อกำหนด
กำหนดโทษ (v.) impose a punishment See also: set a penalty, set a punishment
ขวางเชิง (v.) oppose See also: hinder, obstruct Syn. ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง
ขอแต่งงาน (v.) propose marriage to
ขัดขา (v.) oppose See also: obstruct, impede, hinder Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา Ops. อนุญาต, ยอม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
I suppose he was sickฉันคิดว่าเขาป่วย
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
What am I supposed to do?ฉันควรจะทำอะไรดี
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
You are not supposed to be up hereคุณไม่ควรจะมาอยู่ข้างบนนี่
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
I'm supposed to go to the train stationฉันคิดว่าต้องไปที่สถานีรถไฟแล้ว
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
I suppose he knows about all thisฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
I suppose he is asleepฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
I suppose that would be a fine place to raise the childrenฉันคิดว่านั่นคงจะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูเด็กๆ
I see, and she's not bad looking, I suppose?ฉันเข้าใจแล้ว และคิดว่าเธอก็หน้าตาดีด้วยใช่ไหม?
What am I supposed to say?ฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะ?
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
We're not supposed to be running!พวกเราไม่ควรวิ่งนะ
I'm exactly where I'm supposed to beฉันอยู่ในที่ที่ฉันควรจะอยู่แล้วจริงๆ
I ain't supposed to be hereฉันไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่
May I know the purpose of this visit?ขอทราบวัตถุประสงค์การมาเยือนครั้งนี้ได้ไหม?
Do you know how long it takes for those to decompose?คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยสลาย
We're supposed to be at the feast by now!พวกเราควรไปถึงที่งานเลี้ยงแล้วตอนนี้
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
Are you saying you did that on purpose?เธอจะพูดว่าเธอตั้งใจทำสิ่งเหล่านั้นหรือ
Are you telling me to lose on my purpose?คุณกำลังบอกให้ฉันทิ้งวัตถุประสงค์ของตัวเองหรือ
She's doing this on purpose!เธอตั้งใจทำอย่างนี้
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
What's that supposed to mean?นั่นมันหมายความว่ายังไง
He's ignoring me on purposeเขาตั้งใจทำเพิกเฉยต่อฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We pose no threat to them.เราเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา
So she used to pose nude for me.แกเป็นแบบเปลือยให้ผมวาด
As the petrochemical era grew and grew warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards.เมื่อยุคปิโตรเคมีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีสัญญาณเตือนว่า สารเคมีบางอย่างอาจเป็นอันตราย
You have to pose on people what's called a philosophy of futility.คุณต้องยัดเยียดสิ่งที่เรียกว่า ปรัชญาของความไม่มีประโยชน์ให้แก่ประชาชน
I'll pose for a few photographs, perhaps wearing a turban, holding an atlas...ใส่ผ้าโพกหัว ยืนถือแผนที่แล้ว
How long do I have to pose like this?นานแค่ไหนทำฉันเตะท่าแบบนี้?
Is it true he's gonna pose for Cargirl?มันเป็นความจริงที่เขาจะ ก่อให้เกิด คาเกอล?
Doesn't that pose a potential problem for us?นี่ไม่ใช่ปัญหา สำหรับเรางั้นเหรอ ?
If I said pose with a woman, you'd totally do it.ถ้าให้ผู้หญิงมาถ่ายด้วย ก็คงโอเคล่ะสิ
It's not like we'd even have time to pose for a series--นี่มันไม่ใช่เวลาที่จะ มาคาดคั้นเค้านะ
Hold that pose - like you're about to kiss.ค้า่งไว้ก่อน เหมือนว่าจะจูบกันนั่นแหละ
We want to talk to Ij,we just... we pose as one of his attorneys.เราต้องการคุยกับแอลเจ เราแค่ ปลอมเป็นหนึ่งในทนายของเขา

pose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身法[shēn fǎ, ㄕㄣ ㄈㄚˇ, 身法] pose or motion of one's body in martial arts
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day
本罪[běn zuì, ㄅㄣˇ ㄗㄨㄟˋ, 本罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪)
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 转用 / 轉用] adapt for use for another purpose
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
支配权[zhī pèi quán, ㄓ ㄆㄟˋ ㄑㄩㄢˊ, 支配权 / 支配權] authority to dispose of sth
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, 不得劲 / 不得勁] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 厝] bury; to place; dispose
泰然[tài rán, ㄊㄞˋ ㄖㄢˊ, 泰然] calm; self-composed
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, 捕俘] capture enemy personnel (for intelligence purposes)
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, 出脱 / 出脫] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child)
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, 文职 / 文職] civilian post (as opposed to military); civil service; administration
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, 作曲家] composer; songwriter
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, 作曲者] composer; song writer
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 憪] composed, contented
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰] compose; compile
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 篹] compose; compile; food; delicacies
[sù, ㄙㄨˋ, 谡 / 謖] composed; rise; to begin
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰 / 譔] compose; compile; discourse in praise
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post
连写[lián xiě, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ, 连写 / 連寫] connected handwriting; joined up writing (as opposed to block capitals)
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
[nì, ㄋㄧˋ, 逆] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 对 / 對] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, 专意 / 專意] deliberately; on purpose
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, 故意] deliberately; on purpose
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, 选用 / 選用] to choose for some purpose; to select and use
[bó, ㄅㄛˊ, 襮] embroidered collar; expose
外露[wài lù, ㄨㄞˋ ㄌㄨˋ, 外露] exposed; appearing on the outside
揭穿[jiē chuān, ㄐㄧㄝ ㄔㄨㄢ, 揭穿] expose; uncover
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 暴露] expose; reveal; lay bare

pose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
ガッツポーズ[, gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose
任じる[にんじる, ninjiru] (v1,vi) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
任ずる[にんずる, ninzuru] (vz) to appoint; to nominate; to assume (responsibility); to pose as
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
成り済ます[なりすます, narisumasu] (v5s,vi) to pose as; to impersonate
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P)
脱がせ屋[ぬがせや, nugaseya] (n) persons who convince female celebrities to pose nude for photoshoots
触れ込む[ふれこむ, furekomu] (v5m,vt) to announce; to pretend to be; to pass off for; to pose as; to herald
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
アルサロ[, arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal
エクストラネット[, ekusutoranetto] (n) {comp} extra-net (as opposed to Internet)
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed!
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
キメ顔[キメがお, kime gao] (n) (sl) posed look (sexy face, etc.)
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer
サウロポセイドン[, sauroposeidon] (n) sauroposeidon (dinosaur)
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P)
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food)
セラピム;セラヒン[, serapimu ; serahin] (n) (セラピム from Latin 'seraphim'; セラヒン supposedly from Portuguese 'seraphin') seraphim
ディスポーザー[, deisupo-za-] (n) disposer
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic)
ネイキッドバイク[, neikiddobaiku] (n) style of motorcycle having the engine exposed and visible
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet)
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
争う[あらそう, arasou] to contend, to quarrel, to oppose
公衆回線[こうしゅうかいせん, koushuukaisen] public line (as opposed to a private or leased line)
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix)
占有[せんゆう, senyuu] occupation (vs), posession
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.)
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no)
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
紙媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic)
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挟む[はさむ, hasamu] Thai: หนีบ English: to interpose
暴く[あばく, abaku] Thai: เผยให้รู้ English: to expose
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose

pose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปนาสนะ[n.] (apanāsana) EN: breathing pose FR:
อิริยาบถ[n.] (iriyābot) EN: manner ; deportment ; pose ; activity FR:
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern ; grim FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
มาด[n.] (māt) EN: manner ; style ; demeanor ; pose FR: attitude [f]
ออกท่า[v.] (økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ออกท่าออกทาง[v.] (økthā-økthā) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ออกท่าทาง[v.] (økthā thāng) EN: gesticulate ; put on an act ; make gestures ; pose ; show FR: gesticuler
ตั้งคำถาม[v. exp.] (tang khamth) EN: ask a question ; pose a question FR: formuler une question ; poser une question
ท่า[n.] (thā) EN: bearing ; posture ; pose ; manner FR: allure [f] ; attitude [f] ; posture [f] ; maintien [m] ; tenue [f] ; pose [f] ; manière [f] ; position [f]
ทำท่า[v.] (thamthā) EN: act ; be acting ; conduct oneself ; strike a pose FR:
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่าโยคะ[n. exp.] (thā yōkha) EN: FR: pose de yoga [f]
ตีตัว [v.] (tī tūa) EN: set oneself up ; pose ; keep aloof FR:
วางมาด[v.] (wāngmāt) EN: put on airs ; show off ; act big ; pose FR:
วางปุ่ม[v.] (wāngpum) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่าถ่ายรูป[v. exp.] (wāngthā thā) EN: pose FR: poser
ยิงคำถาม[v. exp.] (ying khamth) EN: ask a question ; pose a question ; fire a question (at) FR: lancer une question ; poser une question
โยคะท่าปลา[n. exp.] (yōkha thā p) EN: matsyasana ; fish pose FR:
ยกย่องตัว[v. exp.] (yokyǿng tūa) EN: pose FR:
อล่างฉ่าง[adj.] (alāngchāng) EN: exposed ; conspicuous FR:
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
เอาไปวางไว้[v. exp.] (ao pai wāng) EN: put FR: déposer
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: take a rest ; repose FR:
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ใบประกอบ[n. exp.] (bai prakøp) EN: compound leaf ; compound leaves [pl] FR: feuille composée [f]
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
เชลง[v.] (chalēng) EN: compose FR:
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down ; slow up ; put off ; postpone ; retard ; delay FR: ralentir ; retarder ; postposer
ช่างเรียง[n. exp.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]

pose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue
Auswertungszweck {m}analysis purpose
Boxermotor {m}opposed cylinder engine; engine with pistons reciprocating
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
Abgang {m} (Bankbilanz)items disposed of
Mehrzweckfahrzeug {n}multipurpose truck
Einspruch {m} | Einspruch einlegen (gegen)opposition | to give notice of opposition; to oppose (against)
Pose {f}pose; air; act
Bewertungszweck {m}purpose of valuation
zielbewusst; zielgerichtet; entschlossen {adj} | zielbewusster; zielgerichteter; entschlossener | am zielbewusstesten; am zielgerichtesten; am entschlossenstenpurposeful | more purposeful | most purposeful
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
Universalbank {f}all purpose bank

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pose
Back to top