ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mannequin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mannequin*, -mannequin-

mannequin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mannequin (n.) นางแบบ (คำล้าสมัย) Syn. model
mannequin (n.) หุ่นแสดงแบบ See also: หุ่นจำลอง
English-Thai: HOPE Dictionary
mannequin(แมน'นะควิน) n. หุ่นมนุษย์สำหรับแสดงแบบเสื้อ,นางแบบ,=manikin (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know the mannequin that I made?หุ่นแสดงแบบที่ผมเคยปั้นไว้น่ะ...
We want to get Switcher's mannequin out of the store and bring her here, secretly of course.เราต้องการให้นายนำหุ่นของสวิทช์เชอร์... ...ออกมาจากห้าง และนำมันมาที่นี่... ...อย่างลับ ๆ
You're riding with a mannequin on the back of your motorcycle.คุณกำลังขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนหุ่นงี่เง่าตัวนี้ไปด้วย
You destroy a mannequin during store hours and you call it an accident?คุณทำลายหุ่นโชว์ ขณะห้างฯยังเปิดทำการอยู่ แล้วคุณเรียกมันว่า อุบัติเหตุ งั้นเหรอ
Jason, let's take the mannequin back to the store.เจสัน เอาหล่อนกลับไปที่ห้างฯกันเถอะ
It's an old listing. Used to be a mannequin factory.มันเป็นอาคารเก่า ที่เคยเป็นโรงงานทำหุ่น
I was made in a mannequin factory in Poughkeepsie.I was made in a mannequin factory in Poughkeepsie.
And where in God's name did you get that mannequin from?ท่านไปเอาหุ่นมาจากไหน
They could be put off by her vacuous mannequin face.พวกเขาเริ่มตีตัวออกห่างแล้ว ตั้งแต่เห็นใบหน้านางแบบไร้สมอง
The mannequin is your wounded partner.หุ่นจำลองคือคู่หู ที่ได้รับบาดเจ็บของพวกนาย
And I don't know what's Mannequin and what's Marketing.และผมก้ยังไม่รู้ว่าธุรกิจและการตลาดคืออะไรอีด้วย
For once, he doesn't look like a mannequin in the boys' department.ที่เขาไม่ดูเหมือนหุ่นตุ๊กตาในแผนกของเล่นเด็ก

mannequin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスマヌカン[, hausumanukan] (n) house mannequin
マヌカン[, manukan] (n) mannequin (fre
マネキンガール[, manekinga-ru] (n) mannequin girl
マネキン[, manekin] (n) mannequin; (P)

mannequin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
นางแบบ[n. exp.] (nāng baēp) EN: model ; artist's model ; mannequin FR: modèle [m] ; mannequin [m]
การประกวดนางแบบ [n. exp.] (kān prakūat) EN: FR: concours de mannequins [m]
โรคกลัวตุ๊กตา[n. exp.] (rōk klūa tu) EN: pediophobia ; fear of dolls ; fear of mannequins or robots FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mannequin
Back to top