ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lead*, -lead-

lead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lead (vt.) ก่อให้เกิด Syn. induce, cause
lead (n.) การทิ้งไพ่นำ See also: การทิ้งไพ่ใบแรก
lead (n.) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา See also: ร่องรอย Syn. clue, tip
lead (vt.) ควบคุม See also: สั่งการ, อำนวยการ Syn. control, command
lead (n.) เชือก (จูงสุนัข) See also: เชือกนำทาง Syn. leash
lead (vt.) ดำเนิน (ชีวิต) See also: ใช้ชีวิต Syn. experience, live
lead (n.) ตัวเอก See also: นางเอก, พระเอก
lead (n.) ตำแหน่งนำ Syn. first position
lead (vt.) นำ See also: นำหน้า, ขึ้นหน้า, อยู่หน้า Syn. be ahead of Ops. follow
lead (vi.) นำทางไป See also: นำ, พาไป, นำทาง, ทางนำไปสู่ Syn. guide
lead (n.) แบบอย่าง See also: ความเป็นผู้นำ Syn. example, leadership, precedence
lead (vi.) เป็นผู้นำ See also: เป็นหัวหน้า, นำ, เป็นคนสำคัญ, เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง Syn. direct, conduct, precede
lead (vt.) มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ See also: ครอบงำ Syn. influence
lead (n.) ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง
lead (n.) สายนำไฟฟ้า See also: สายไฟ Syn. wire
lead (adj.) สำคัญที่สุด See also: เป็นตัวหลัก, เป็นตัวเอก, เป็นตัวนำ Syn. most important, leading
lead (n.) หัวข้อข่าว See also: หัวเรื่อง Syn. headline
lead (n.) ลูกปืน See also: ลูกตะกั่ว
lead (n.) สารตะกั่ว See also: ตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว
lead (n.) ไส้ดินสอดำ Syn. graphite
lead a woman to the altar (idm.) แต่งงานกับผู้หญิง (คำเก่า)
lead against (phrv.) พุ่งชน See also: เข้าชน, พาไปชน
lead astray (phrv.) พาไปผิดทาง See also: นำไปผิดทาง Syn. go astray
lead astray (phrv.) ถูกชักนำไปใช้ในทางที่ผิด Syn. go astray
lead away (phrv.) พาไปจาก See also: นำไปจาก, พาไปพ้น Syn. lead off
lead away (phrv.) ทำให้ละทิ้ง See also: ทำให้ออกจาก
lead away (phrv.) ค่อยๆ สูญเสีย
lead away (phrv.) ดึงความสนใจ
lead back (phrv.) นำกลับไป
lead back (phrv.) นำกลับ
lead back to (phrv.) นำกลับไปสู่ See also: พากลับไปยัง
lead back to (phrv.) นำกลับ
lead back to (phrv.) ทำให้หวนกลับมา (ยังสิ่งที่พูดถึงหรือนำความภักดีกลับมา)
lead by (phrv.) จูงด้วย (เช่น ด้วยเชือก, มือ) See also: นำด้วย
lead by the nose (idm.) จูงจมูก (ควบคุมได้) (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลอกลวง
lead down (phrv.) พาลงไปสู่ See also: นำลงไปสู่
lead down (phrv.) นำทางลงมา
lead down the garden path (idm.) หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ล่อลวง
lead down to (phrv.) นำลงไปสู่ See also: พาลงไปสู่
lead down to (phrv.) นำลงไปยัง
English-Thai: HOPE Dictionary
lead(ลีด) {led,led,leading,leads} vt. นำ,พา,จูง,ชักจูง,จูงให้,ทำให้เกิดขึ้น,ล่อให้เกิดขึ้น,นำหน้า,พูดนำ,สั่ง,บัญชา,เป็นหัวหน้า,เล็ง vi. เป็นตัวนำ,นำไปสู่,นำหน้า,นำทาง,โจมตี,เล่นก่อน n. ตำแหน่งนำ,การนำ,ผู้นำ,สิ่งนำ,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ตะกั่ว:Pb; -S...conduct,guide
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
leader(ลีด'เดอะ) n. ผู้นำ,หัวหน้า,ผู้บัญชา,ผู้นำวงดนตรี,นักร้องนำ,ผู้สวดนำ,บทนำ,เรื่องเอก,ท่อน้ำ.
leadership(ลี'เดอะชิพ) n. ตำแหน่งผู้นำ,ความเป็นผู้นำ,ความสามารถในการนำ,การนำ
leading(ลี'ดิง) adj. หัวหน้า,สำคัญที่สุด,ชั้นนำ,ชั้นแนวหน้า,นำหน้า,ชี้นำ,นำทาง,แนะนำ. n. การนำ,การชี้นำ, Syn. first,foremost
leadoff(ลีด'ออฟ) n. การตั้งตน,การเริ่มต้น,ผู้เริ่มเล่นตีลูกเบสบอล, Syn. beginning
English-Thai: Nontri Dictionary
lead(adj) ทำด้วยตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
leaden(adj) ทำด้วยตะกั่ว,เป็นสีตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว
leader(n) ผู้นำ,หัวหน้า,สายนำไฟฟ้า,ตัวนำแสดง,บทนำ,ผู้บัญชาการ
leadership(n) ความเป็นผู้นำ,ความเป็นหัวหน้า,ตำแหน่งผู้นำ
leading(adj) ชั้นแนวหน้า,ชั้นนำ,สำคัญ,เป็นหัวหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leadผู้รับประกันภัยนำ มีความหมายเหมือนกับ leading underwriter [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead inสายต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lead poisoning; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaderผู้นำ, หัวหน้าพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leadershipภาวะผู้นำ, ประมุขภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leading caseคดีบรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leadสารตะกั่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lead industry and tradeอุตสาหกรรมตะกั่ว [TU Subject Heading]
Lead Intoxicationแพ้สารตะกั่ว [การแพทย์]
Lead poisoningตะกั่วเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Lead Timeระยะเวลาสั่งจนได้รับของ [การแพทย์]
Lead Toxicityพิษตะกั่ว [การแพทย์]
Leadersผู้นำ [การแพทย์]
Leadershipความเป็นผู้นำ [TU Subject Heading]
Leadingเป็นผู้นำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชักจูง (n.) lead See also: guide, conduction, persuasion Syn. การชักนำ, การชี้นำ
การชักนำ (n.) lead See also: guide, conduction, persuasion Syn. การชี้นำ, การชักจูง
การชี้นำ (n.) lead See also: guide, conduction, persuasion Syn. การชักนำ, การชักจูง
การนำ (n.) lead See also: guide, conduction, persuasion Syn. การชักนำ, การชี้นำ, การชักจูง
จูง (v.) lead See also: induce, persuade, wheel, influence, take Syn. ลาก, ดึง
ชักนำ (v.) lead See also: induce, guide, persuade, draw Syn. ชักชวน, แนะนำ
ตะกั่ว (n.) lead See also: plumbum, a heavy, comparatively soft, malleable metal Syn. สารตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว
ธาตุตะกั่ว (n.) lead See also: plumbum, a heavy, comparatively soft, malleable metal Syn. สารตะกั่ว
นำ (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. นำทาง, พา, นำไป
นำทาง (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, พาไป, นำไป, พาไป
นำไป (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. นำทาง, พา
นำไป (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, พาไป, พาไป
พาไป (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, นำไป, พาไป
พาไป (v.) lead See also: guide, beacon, conduct Syn. ชี้ทาง, พาไป, นำไป
สารตะกั่ว (n.) lead
สารตะกั่ว (n.) lead
เอก (adj.) lead See also: leading Syn. ตัวนำ, นำ
โต้โผ (n.) lead Syn. ตั้วโผ, หัวแรง, หัวเรี่ยวหัวแรง
มอมเมา (v.) lead astray
ไส้ (n.) lead refill
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are ready to lead themคุณพร้อมที่จะนำพวกเขาแล้ว
I don't think it will lead to a good resultฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นผลดีอะไร
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Your courage will lead to victoryความกล้าหาญของคุณจะนำไปสู่ชัยชนะ
You all really lead separate livesพวกเธอทุกคนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่จริงๆ
Who are the leading actors? (Who's in it?)ใครเป็นนักแสดงนำ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.เราจะสู้บนเหตุและผล โลกแห่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า จะพาทุกคนไปสู่ความสุข
Where does that lead to?ทางนั้นนําไปสู่ที่ไหนคะ
It's up to you, you know, to lead us away from it.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะพาเราออกไปจากมัน
We mustn't lead the young bride astray, must we, Jasper?เราต้องไม่ทําให้เจ้าสาว ออกนอกลู่นอกทางใช่มั้ย แจสเปอร์
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
Kwen Sai and MacWhite... have given you the signal to lead your people... in a crusade to real independence.{\cHFFFFFF}Kwen Sai and MacWhite... {\cHFFFFFF}have given you the signal to lead your people... {\cHFFFFFF}in a crusade to real independence.
How pleased I was when I heard that I was going to lead you on this dangerous and important task.วิธียินดีที่ฉันเป็น เมื่อฉันได้ยินมาว่าฉันจะนำคุณ ในงานที่เป็นอันตรายและที่ สำคัญนี้
Why don't we lead the shark into shore instead of him leading us out to sea?ทําไมเราไม่พามันไปทางฝั่ง เเทนที่จะให้มันลากเราออกทะเลล่ะ
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา
I told him to always lead with his left.ฉันบอกเขาเสมอนำด้วยซ้าย ของเขา
Mr Lead Foot, Mr Hot-Rodder, Mr Motor Head?คุณเท้าสารตะกั่ว คุณรอดเดอร้อน คุณหัวมอเตอร์
That's right. I'm Tucker McElroy, lead singer, driver of the Winnebago.นั้นถูกต้อง ผมคือ ทัเคอมึคอิลโรย นักร้องนำ คนขับรถวิเนบาโก

lead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醉生梦死[zuì shēng mèng sǐ, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄇㄥˋ ㄙˇ, 醉生梦死 / 醉生夢死] as if drunk and befuddled; to lead a befuddled life
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈贻患 / 養癰貽患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养痈遗患 / 養癰遺患] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 链 / 鏈] chain; lead or tin ore
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不成相识 / 不打不成相識] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
招致[zhāo zhì, ㄓㄠ ㄓˋ, 招致] incur; lead to
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
引向[yǐn xiàng, ˇ ㄒㄧㄤˋ, 引向] lead to
引发[yǐn fā, ˇ ㄈㄚ, 引发 / 引發] lead to; trigger; initiate
[qiān, ㄑㄧㄢ, 掔] lead along; substantial
牵着鼻子走[qiān zhe bí zi zǒu, ㄑㄧㄢ ㄓㄜ˙ ㄅㄧˊ ㄗ˙ ㄗㄡˇ, 牵着鼻子走 / 牽著鼻子走] to lead by the nose
通向[tōng xiàng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄤˋ, 通向] lead to
通往[tōng wǎng, ㄊㄨㄥ ㄨㄤˇ, 通往] lead to
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 不打不相识 / 不打不相識] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord
朱粉[zhū fěn, ㄓㄨ ㄈㄣˇ, 朱粉] red lead oxide Pb3O4
四乙基铅中毒[sì yǐ jī qiān zhōng dú, ㄙˋ ㄧˇ ㄐㄧ ㄑㄧㄢ ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ, 四乙基铅中毒 / 四乙基鉛中毒] tetraethyl lead poisoning
漂浮[piāo fú, ㄆㄧㄠ ㄈㄨˊ, 漂浮] to float; to hover; to drift (also fig., to lead a wandering life); to rove; showy; superficial
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, 像章] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
大佬[dà lǎo, ㄉㄚˋ ㄌㄠˇ, 大佬] big shot (leading some field or group); godfather
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, 龙头老大 / 龍頭老大] big boss; leader of a group; dominant (position)
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, 头子 / 頭子] boss; gang leader
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 队长 / 隊長] captain; team leader
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, 毛主席] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader
啦啦队长[lā lā duì zhǎng, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 啦啦队长 / 啦啦隊長] cheer leader
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, 对口相声 / 對口相聲] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, 急先锋 / 急先鋒] daring vanguard; pioneer; leading figure
二把手[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, 二把手] deputy leader; the second-in-command
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 各奔前程] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead
导线[dǎo xiàn, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 导线 / 導線] electrical lead
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, 落得] ending up as; leading to; resulting in; in total
党魁[dǎng kuí, ㄉㄤˇ ㄎㄨㄟˊ, 党魁 / 黨魁] faction leader; head of political party
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 亚西尔・阿拉法特 / 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, 元勋 / 元勛] leading light; founding father; principal proponent; also written 元勳|元勋
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, 元勋 / 元勳] leading light; founding father; principal proponent
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜

lead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジ化鉛[アジかなまり, aji kanamari] (n) lead azide
クロム酸鉛[クロムさんなまり, kuromu sannamari] (n) lead chromate (PbCrO4)
コンテ[, konte] (n) (1) (abbr) continuity (esp. in film-making); (2) var. kind of lead pencil (fre
シャー芯[シャーしん, sha-shin] (n) (abbr) (See シャーペン) mechanical pencil lead
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate
リードタイム[, ri-dotaimu] (n) {comp} lead time
リードボーカル[, ri-dobo-karu] (n) lead vocalist (wasei
一乗[いちじょう, ichijou] (n) {Buddh} ekayana (doctrine that only one teaching, usu. the Lotus Sutra, can lead to enlightenment)
信じ込ます[しんじこます, shinjikomasu] (v5s) to lead to believe
前振り[まえふり, maefuri] (n) (1) (abbr) (See 前置き) preface; introduction; (2) lead in (e.g. to a running joke, asking a question); lead up; (3) (See 前振込み) payment in advance (by bank transfer)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
十二因縁[じゅうにいんねん, juuniinnen] (n) {Buddh} the twelve nidanas (continuum of twelve phases that lead to suffering)
卒業検定[そつぎょうけんてい, sotsugyoukentei] (n) driving school qualifying test (can lead to waiver of a formal test)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
善因善果[ぜんいんぜんか, zen'inzenka] (n) good action lead to good rewards; one good turn deserves another
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
守り切る[まもりきる, mamorikiru] (v5r) to hold on to something (e.g. secret, lead in a race, etc.)
導き入れる[みちびきいれる, michibikiireru] (v1,vt) to lead into; to draw into
引き紐;引きひも[ひきひも, hikihimo] (n) (1) drawstring; release cord; (2) lead (e.g. for a dog)
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (1) (See おまえ・2) presence (of a nobleman, the emperor, etc.); (2) (See 前駆・1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); (n,n-suf) (3) My Lord; My Lady
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways
惑わせる[まどわせる, madowaseru] (v1) to lead astray
手を引く;手をひく[てをひく, tewohiku] (exp,v5k) (1) to withdraw from (a deal); to wash one's hands of; (2) to lead by the hand
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P)
捜査主任[そうさしゅにん, sousashunin] (n) chief investigator; head of the investigation; lead investigator
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray
水をあける[みずをあける, mizuwoakeru] (exp,v1) to open up a big lead (over one's opponent)
水を引く[みずをひく, mizuwohiku] (exp,v5k) to draw water (e.g. from a river); to lead water to (e.g. a field, a pond); to supply water to; to irrigate
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle)
牛耳る[ぎゅうじる, gyuujiru] (v5r,vt) to control; to take the lead in; to have under one's thumb
牛耳を執る[ぎゅうじをとる, gyuujiwotoru] (exp,v5r) to take the lead in; to control; to be the leader
率先躬行[そっせんきゅうこう, sossenkyuukou] (n) taking a lead in (doing); setting an example of (doing)
白粉中毒[おしろいちゅうどく, oshiroichuudoku] (n) lead poisoning (from old-fashioned white makeup powder)
石墨[せきぼく, sekiboku] (n) graphite; black lead
続く[つづく, tsuduku] (v5k,vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P)
総ての道はローマに通ず[すべてのみちはローマにつうず, subetenomichiha ro-ma nitsuuzu] (exp) (id) All roads lead to Rome
至る(P);到る[いたる, itaru] (v5r,vi) (1) (文語) to arrive at (e.g. a decision); to reach (a stage); to attain; (2) to lead to (a place); to get to; (3) (arch) to come; to arrive; to result in; (P)
誘発[ゆうはつ, yuuhatsu] (n,vs,adj-no) cause; induce; lead up to; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リードタイム[りーどたいむ, ri-dotaimu] lead time
リード線[リードせん, ri-do sen] lead
先頭位置[せんとういち, sentouichi] lead position, first position (in a string)
セションリーダ[せしょんりーだ, seshonri-da] session leader
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader
プロセスグループリーダ[ぷろせすぐるーぷりーだ, purosesuguru-puri-da] process group leader
リーダー[りーだー, ri-da-] leader
レディング[れでいんぐ, redeingu] leading
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of
先行ゼロ[せんこうゼロ, senkou zero] leading zero
先行パッド[せんこうパッド, senkou paddo] leading pad
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace
前方端[ぜんぽうたん, zenpoutan] leading edge
有数[ゆうすう, yuusuu] prominent, leading
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
導く[みちびく, michibiku] Thai: นำไปสู่ English: to lead to

lead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead FR: commander ; ordonner ; diriger
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw FR: inciter ; tenter
ชักพา[v.] (chak phā) EN: induce ; lead FR:
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead FR: indiquer ; préciser
ดำเนินชีวิต[v. exp.] (damnoēn chī) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life FR: mener sa vie
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
หัวเดียวกระเทียมลีบ[v.] (hūadīokrath) EN: lead a solitary existence FR:
จาดตะกั่ว[n.] (jāttakūa) EN: white lead FR:
จูง[v.] (jūng) EN: lead ; wheel ; take ; lead by the hand FR: mener ; conduire ; tenir
จูงจมูก[v.] (jūngjamūk) EN: lead someone by the nose ; lead a buffalo by the nose FR: mener par le bout du nez
จูงมือ[v.] (jūngmeū) EN: lead someone by the hand FR: mener par la main
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman (which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman) FR:
การชักจูง[n.] (kān chakjūn) EN: lead FR:
การชักนำ[n.] (kān chaknam) EN: lead FR:
ข่าวนำ[n. exp.] (khāo nam) EN: lead story FR: titre [m] ; manchette [f]
ขึ้นนำ[v. exp.] (kheun nam) EN: lead FR: mener à la marque ; prendre l'avantage ; devancer
ขี้ตะกั่ว[n. exp.] (khī takūa) EN: lead oxide FR:
ครองธรรม[v. exp.] (khrøng tham) EN: lead a moral life FR:
ครองตน[v. exp.] (khrøng ton) EN: lead the life of FR:
ขุดดินกินหญ้า[v. (loc.)] (khutdinkiny) EN: eke a living out of the land ; lead a hand-to-mouth existence FR:
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
กระถิน[n.] (krathin) EN: lead tree ; horse tamarind ; leucaena ; jumbay ; white popinac FR: acacia [m]
กระถินบ้าน[n. exp.] (krathin bān) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]
กระถินไทย[n. exp.] (krathin Tha) EN: Lead Tree ; Horse tamarind ; Leucaena ; Jumbay ; White popinac FR: acacia [m]
ลาดเลา[n.] (lātlao) EN: trace ; lead FR:
ลอยลำ[v.] (løilam) EN: take a large lead ; hold a safe lead ; have a good lead FR: avoir une avance confortable
ไม่ประสบความสำเร็จ[v. exp.] (mai prasop ) EN: fail ; go down like a lead balloon FR: ne pas rencontrer le succès
หนักอึ้ง[adj.] (nak eung) EN: extremely heavy ; heavy as lead ; ponderous ; very weighty FR:
นำ[v.] (nam) EN: lead ; conduct ; guide ; head FR: conduire ; mener ; guider
นำจับ[v.] (namjap) EN: conduct an arrest ; guide to arrest ; lead to arrest FR: conduire une arrestation
นำมาซึ่ง[v. exp.] (nam mā seun) EN: bring about ; lead to ; bring in FR:
นำหน้า[v.] (namnā) EN: precede ; lead ; spearhead FR: précéder ; mener ; être à la tête de
นำทาง[v.] (namthāng) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter
นำเที่ยว[v.] (namthīo) EN: guide ; take around ; lead FR: guider ; faire visiter
อ่อยเหยื่อ[v. exp.] (ǿi yeūa) EN: lure ; entice ; offer enducements ; lead someone on FR:
พา[v.] (phā) EN: take ; bring ; lead ; conduct ; guide FR: mener ; emmener ; conduire ; entraîner
แผ่นตะกั่ว[n. exp.] (phaen takūa) EN: lead sheet ; lead foil FR:
พิษเฉียบพลันของตะกั่ว[n. exp.] (phit chīepp) EN: acute toxicity of lead FR:
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]

lead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ader {f} [electr.] | abgeschirmte Adercore; lead | screened core
Verlängerungsschnur {f}extension lead
Vorwarnzeit {f}forecast lead time
Hauptrolle {f} | die Hauptrolle spielenleading role; main role; lead | to play the leading role; to play the lead
Lot {n} [naut.]sounding line; lead line; shore lead
anspruchslos; bescheiden {adj} | anspruchsloser | am anspruchslosesten | anspruchslos lebenmodest | more modest | most modest | to lead a modest life
Bleistiftmine {f}pencil lead
Reigen {m} | den Reigen anführenround dance | to lead off in the round dance
spartanisch {adj} | spartanisch leben; ein spartanisches Leben führenSpartan | to lead a Spartan life
Apachenführer {m}Apache leader
Bitten {n}pleading
Brigadier {m}work team leader; brigsdier
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
Anführer {m}cheer leader
Cheerleader; Anfeuerer {m}cheerleader
Hauptrolle {f}chief part; leading part
Debattenführer {m}floor leader
Fachleiter {m}discipline leader
Hundeleine {f}dog lead; dog leash
Schotdurchführung {f} [naut.]fairlead
Gruppenleiter {m}group manager; group leader
Starthilfekabel {n} [auto]jump leads
Leadwood-Baum {m} [bot.]leadwood
Bleifritte {f}lead frit
Bleiglasur {f}lead glaze
Bleilässigkeit {f}lead solubility
Blei-Borglasur {f}lead borosilicate glaze
Durchlaufzeit {f}lead time; cycle time
Einführungszeit {f}lead time
Vorlaufzeit {f}lead time
Zuführungsdraht {m}lead in
Zuleitungsdraht {m}lead in wire
bleifrei (Benzin) {adj}unleaded; lead-free
Pelzlnameisenschlüpfer {m} [ornith.]Leaden Antwren
Silbermonarch {m} [ornith.]Leaden Flycatcher
Bleikehl-Honigfresser {m} [ornith.]Leaden Honeyeater
Führungsqualitäten {pl}leadership qualities
Frühindikatoren {pl}leading indicators
Grundsatzurteil {n} [jur.]leading decision; judgement establishing a principle
Hauptakteur {m}leading light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lead
Back to top