ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mild*, -mild-

mild ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mild (adj.) (โทษ) เบา See also: ไม่หนัก, ไม่รุนแรง, น้อย, ไม่มาก Syn. light
mild (adj.) (อากาศ) อบอุ่น See also: (อากาศ) ไม่หนาวจัด, ไม่รุนแรง Syn. tropical, peaceful, calm
mild (adj.) อ่อนโยน See also: สุภาพ, ถ่อมตัว Syn. easygoing
mild (adj.) อ่อนนุ่ม See also: นุ่มนวล, เบาบาง
mild (adj.) (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน See also: (อาหาร, เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น, ไม่แรง, รสไม่จัด Syn. hot
milden (vi.) อ่อน See also: เบาบาง
milden (vt.) ทำให้อ่อน See also: ทำให้เบาบาง
mildew (n.) โรคเชื้อราที่ขึ้นเป็นดวงบนสิ่งที่ชื้น Syn. fungus, smut
mildew (vi.) เชื้อราขึ้นเป็นดวง Syn. mold, spoil
mildew (vt.) ทำให้เชื้อราขึ้นเป็นดวง Syn. mold, spoil
mildewed (adj.) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง
mildewy (adj.) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง Syn. moldy, mildewed
mildly (adv.) อย่างเบาๆ See also: อย่างอ่อนๆ
mildness (n.) ความอ่อน See also: ความเบาบาง
English-Thai: HOPE Dictionary
mild(ไมล์ดฺ) adj. อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,ไม่ฉุน,ไม่เผ็ด,ไม่แรง,เมตตา,กรุณา, See also: mildly adv. mildness n.
milden(ไมลฺ'เดิน) vt.,vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้เบาบาง,กลายเป็นเบาบาง
mildew(มิล'ดิว) n. โรคเชื้อราชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
mild(adj) อ่อนโยน,เบา,จืด,อ่อน,ไม่ฉุน,ไม่ขม,ไม่แรง
mildew(n) เห็ดรา,โรคเชื้อรา
mildness(n) ความอ่อนโยน,ความเบา,ความจืด,ความอ่อน,ความไม่ฉุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]
Mildnessความอ่อน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขุม (adj.) mild See also: soft Syn. อ่อนโยน
เหล็กกล้าละมุน (n.) mild steel
เหล็กเหนียว (n.) mild steel Syn. เหล็กกล้าละมุน
หรอก (end.) particle used after a negative statement to make the sense milder Syn. ดอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doctor said he's okay. Mild shock. He can go home in the morning.หมอบอกว่าเขาโอเค เเค่ช็อค เช้าก็กลับบ้านได้คะ
A mild puff of wind forces your head low."'แม้เพียงลมพัดเบาๆ เจ้าก็ยังโอนเอนตาม
Anything from a mild earthquake to a slight seismic shift.อะไรจากแผ่นดินไหวรุนแรง การเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไหวเล็กน้อย
You know, her discoloration could easily be interpreted as an allergic reaction or a mild form of hives.หน้าเธอเรืองแสง เพราะแพ้เครื่องสำอางมากกว่า
He's suffered both a mild concussion and hypothermia, either of which could result in memory loss.เขาทั้งหมดสติและร่างกายเย็นเฉียบ อย่างใดอย่างหนึ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำได้
Well, they can be mild to practically non-existent.อ้อ อาการนั้นทรงตัวไม่แน่นอน มีทั้งทุเลาไม่รุนแรง
But I'm going to give you a mild sedative To reduce any anxiety.แต่ฉันจะให้ยาสลบอ่อนๆเพื่อลดความกังวล
He has a mild concussion, but he's gonna be fine. Thank you.เขาอ่านใจได้ แต่เขาไม่เป็นไร
Good point. Snoring is too mild a word for what you're doing.นั่นแหละ คำว่า"กรน"ยังเบาไป
I had a bit of a mild panic attack earlier, alright?คือตอนนั้น โดนความกลัวเข้าจู่โจมมากเกินไปหน่อย
Your ankle seems to be fine. Just a mild sprain, this should help.ข้อเท้าคุณค่อยยังชัวแล้ว แค่เคล็ดนิดหน่อย ไอ้นี่คงช่วยได้
Sir, we don't think it's anything more than a mild back strain.- นับห้าเหรอ ฉันคงเป็นอัมพาตซะที่นี่ เพื่อให้พระเจ้ามากล่าว

mild ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐婉[xié wǎn, ㄒㄧㄝˊ ㄨㄢˇ, 谐婉 / 諧婉] mild and harmonious
婉转[wǎn zhuǎn, ㄨㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 婉转 / 婉轉] sweet and agreeable; mild and indirect
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 融] harmonious; melt; mild
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, 平缓 / 平緩] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, 和缓 / 和緩] mild; gentle; to ease up; to relax
微辣[wēi là, ㄨㄟ ㄌㄚˋ, 微辣] mildly spicy
霉病[méi bìng, ㄇㄟˊ ㄅㄧㄥˋ, 霉病] mildew; fungal growth
白粉病[bái fěn bìng, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ ㄅㄧㄥˋ, 白粉病] powdery mildew
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered

mild ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
ぞい;ぞえ;ぜえ[, zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na,n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
軽度認識障害[けいどにんしきしょうがい, keidoninshikishougai] (n) mild cognitive impairment; MCI
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease)
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle
やんわりと;やんわり[, yanwarito ; yanwari] (adv,vs) softly; mildly; gently
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj-na,n) mild; calm; gentle; quiet; harmonious; (P)
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities
暖か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See 暖かい) warm; mild; genial
暖かい(P);温かい(P);暖い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (暖かい, 暖い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P)
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P)
温和(P);穏和(P)[おんわ, onwa] (adj-na,n) gentle; mild; moderate; (P)
薄味[はくみ, hakumi] (adj-no) bland; mild-tasting; lightly seasoned; insipid

mild ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive FR: docile ; complaisant
จืด[adj.] (jeūt) EN: light ; mild ; weak FR: doux
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]
แกงจืดหมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt m) EN: mild soup with vegetables and minced pork FR:
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup with pork chops ; mild soup with vegetables, pork and bean curd FR:
การต่อว่าอย่างสุภาพ[n. exp.] (kān tøwā yā) EN: mild complaint FR:
ละมุน[adj.] (lamun) EN: soft ; tender ; smooth ; gentle ; mild FR:
เหล็กเหนียว[n. exp.] (lek nīo) EN: mild steel FR:
เลียง[n.] (līeng) EN: Thai vegetable curry ; mild vegetable curry FR:
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle FR: mou ; tendre ; souple
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: blown ; bland ; mild FR:
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; mild FR: tempéré ; tiède ; clément ; chaud
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild FR:
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:
สงบเสงี่ยม[adj.] (sa-ngop sa-) EN: modest ; reserved ; mild FR: discret ; réservé
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle ; courteous FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: Chinese tobacco made mild by blending FR:
ยาฝอย[n.] (yāføi) EN: mild chewing tobacco FR:
ยาจืด[n.] (yājeūt) EN: mild chewing tobacco FR:
แกงกะหรี่ไก่[n. exp.] (kaēng karī ) EN: chicken curry ; chicken yellow curry ; yellow curry with chicken ; mild, Indian-style curry with chicken FR: poulet au curry [m]
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
ละมุนละม่อม[adv.] (lamun lamǿm) EN: ently ; tenderly ; softly ; politely ; smoothly ; mildly FR:
มารยาทสุภาพ[adj.] (mārayāt sup) EN: mild-mannered ; well-mannered FR:
นิ่มนวล[adv.] (nimnūan) EN: gently ; softly ; mildly ; delicately ; with finesse ; smoothly ; diplomatically FR: finement
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself FR:
รา[n.] (rā) EN: fungus ; mold ; mould ; mildew FR: moisissure [f]
รวยริน[adv.] (rūayrin) EN: gently ; mildly ; lightly ; nice and cool FR:

mild ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almosen {n,pl}; milde Gabe
mild {adj} | milder | am mildestenbalmy | balmier | balmiest
Klima {n} | mildes Klimaclimate | bland climate
Schadensbegrenzung {f}; Schadensmilderung
mild {adj} | milder | am mildestenmeek | meeker | meekest
Milde {f}mildness
mild; sanft; glimpflich {adj} | milder | am mildestenmild | milder | mildest
mild; sanft; glimpflich {adv}mildly
schimmelig {adj}mildewy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mild
Back to top